ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.06.                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХIII-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети юни                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. РУМЕН ЙОСИФОВ

     2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов

Административно дело номер 370 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:03  часа се явиха:

 

За ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет – Приморско, редовно уведомен, не се представлява.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход  на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Докладва постъпило заявление с вх. № 4741/12.05.2017 г. от ответника с приложени към него писмени документи по опис.

 

Докладва постъпило становище с вх. № 5235/23.05.2017 г. на прокурор Червеняков във връзка с допълнително представеното от ответника заявление относно изменение на протестираните разпоредби.

 

Становище по касационната жалба и доказателствените искания:

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам депозираното становище. Да се приемат представените документи. Представям списък на разноските. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото допълнително представените от ответника със заявление вх. № 4741/12.05.2017 г. документи.

Съдът констатира, че протестът се поддържа относно разпоредбата на чл. 45, ал. 4, пр. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, действаща в община Приморско, но по делото не са представени доказателства за спазване на процедурата по приемане и оповестяване на наредбата, поради което следва да даде указания в тази насока.

Воден от горното по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника със заявление вх. № 4741/12.05.2017 г. писмени документи.

Задължава ответника най-късно до следващо съдебно заседание да представи по делото цялата административна преписка по приемане на Наредбата – проект на подзаконовия акт, докладна записка на кмета на общината, мотиви за изготвяне на проекта, публикуване на проекта и съответно данни за предоставен срок за предложения и становища, протоколи от обсъждане на проекта от Постоянните комисии, т.е доказателства за изпълнена процедура  по чл. 26, ал. 2 ЗНА и доказателства относно обнародване по реда  на чл. 37, ал. 3 ЗНА на Наредбата.

 

Отлага делото и го насрочва за 21.09.2017 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Препис извлечение от протокола да се изпрати на ответника за изпълнение на указанията на съда.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: