ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 370 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.В.Ж., не се явява. За нея се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П.М., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.И.М., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице М.Г..

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на З.В.Ж. против отказ изх. № 94-28422-02-10-1126/15.01.2014 г. на началника на СГКК - Бургас, за изменение на кадастралния регистър към одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИД на АГКК кадастрална карта на гр.Бургас, по отношение на самостоятелни обекти /СО/ с идентификатори 07079.611.99.2.1 и 07079.611.99.2.3.

В съдебно заседание на 21.05.2014г. е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза. Вещото лице Г. е изготвила експертизата, която е представена в срок по делото.

 

АДВ. С.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

 

         М.Р.Г. - ** г., българка, българска  гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. С.: Така, както е изложено заключението на вещото лице, нямам въпроси. Няма нещо, което да се нуждае от допълнително уточнение. Заключението е обективно и пълно.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Г., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

         АДВ. С.: Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Предвид липсата на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. С.: Моля да уважите на първо място жалбата на моя доверител. Считам, че абсолютно формално началника на СГКК е отказал нанасяното, коригирането по-скоро в данните по отношение на собствеността не толкова като отнасящи се до спор за собственост, а по-скоро чисто формално, без възражение на никоя от страните да бъде извършено такова, отказва така установената грешка.

На второ място: от доказателствата по делото е видно от страна на останалите заинтересовани лица, които са конституирани в кръга в това им качество от началника на кадастъра, изрично заявяват, че нямат спор и претенции по отношение на собствеността. Те си възразяват по някои други техни основания. На трето място: абсолютно недопустимо е при такава грешка на практика това отстраняване на доверителката ми да остане зависещо и некоригирано по волята на даден етажен собственик. В тази връзка, в случай на необходимост, тя е изправена към невъзможност да се снабди с кадастралната схема за нейния самостоятелен обект, тъй като са налице така допуснати грешки в регистъра и картата. Незаконосъобразно административният орган е разширил кръга на заинтересованите лица по преписката, а именно останалите етажни собственици без да отчете факта, че по така поисканото заявление единствено доверителката ми съобразно правния интерес за нейния самостоятелен обект следва да бъде възприета като заинтересовано лице по преписката и ако административния орган е счел, че е следвало да бъде проведено по реда, който е изложен в настоящото административно производство, то би следвало да се развие единствено между административния орган от една страна и доверителката ми Ж. с оглед коригирането на така отразените данни. Да се уважи жалбата като правилна и законосъобразна.

Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 7-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя да представи писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: