ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 21.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ­­VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи май                      две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

административно дело номер 370 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.В.Ж., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв. С., редовно упълномощен с пълномощно, представено по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П.М., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.И.М., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на З.В.Ж. против Отказ изх. № 94-28422-02-10-1126/15.01.2014 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър  гр. Бургас за изменение на КР и КК на гр. Бургас за самостоятелни обекти с идентификатори 07079.611.99.2.1 и 07079.611.99.2.3 Ответникът е представил пълната преписка по издаването на обжалвания отказ. След конституирането на заинтересованите страни, те са подали писмена молба, представляваща становище, в която правят твърдения – искането на жалбоподателката до СГКК касае промяната на два вида данни в КККР – данните за собствеността и данните за начина на ползване. Вписването на данните за собствеността на жалбоподателката в СО № 07079.611.99.2.3 изисква да бъдат заличени техните данни, поради което СГКК правилно ги е уведомила като заинтересовани лица. Искането за вписване начин на ползване на имота „за търговска дейност“ е без основание, съгласно цитирани от тях доказателства. С молбата представят копие от нотариален акт № 106, т. 2, д. 494/51 г., крепостен акт № 255 от 17.09.1908 г. и решение № ІІІ-98/19.06.2001 г. на БОС по адм. д. № 823/2000 г.

 

АДВ. С.: Поддържам така подадената жалба срещу отказа по съображенията, изложени в нея. Моля да приемете представените писмени доказателства с нея.

Имам допълнително доказателствено искане. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с нарочно поставени въпроси след запознаване с материалите по делото и КК, която на първо място съдържа неясноти и грешки, които на практика водят до разнопосочно разглеждане на случая, а именно дали се касае за неправилно нанасяне по месторазположение на собствен обект в недвижимия имот или така изложените пропуски и грешки касаят нанасяне в данните на КР за собствениците на самостоятелния обект, предмет на делото. В тази връзка искам вещото лице да извърши съответно справки и с едно свое заключение да даде отговор на поставените въпроси. Считам, че допустимостта на други заинтересовани лица освен З.Ж. е съвсем неправилно и незаконосъобразно.

 

С оглед направените в днешно съдебно заседание твърдения и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и пълната преписка по издаване на обжалвания отказ, представена от ответника по жалбата, както и представените от заинтересованите страни писмени доказателства, докладвани с жалбата в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите на адв. С. поставени в днешно съдебно заседание и уточнени с нарочната молба.

Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 300 лв., платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

Съдът ще посочи допълнително вещото лице, което ще извърши експертизата след внасяне на депозит.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.07.2014 г. от 9,00 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: