ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 370 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Белинвест” ООД - редовно призован, се представлява от адв. О. и адв. М..

Ответникът Началник на Отдел „ПМДТУ” при Община Созопол-редовно призован, не се явява.

 

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Адв. О.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. М.: Уточняваме, че предмет на оспорване е ТБО по подадена декларация, а не решение на решаващия орган. Нямаме други доказателствени искания. Административният орган не е комплектовал делото с необходимите доказателства.

 

Адв. О.: Моля да приключите събирането на доказателствата и да дадете думата по същество.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните прения.

 

Адв. М.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да отмените обжалвания от нас административен акт, тъй като в настоящото производство при направеното оспорване ответният административен орган не успя да докаже материално-правните предпоставки за възникване на задълженията за ТБО. Не доказа законосъобразно определяне на размера им и реалното извършване на услугата, заради която се претендира съответната такса и включването на посочения имот в територията, в която общината извършва сметоизвозване и сметосъбиране. Таксата не се дължи във всичките й компоненти в посочения размер.

 

Адв. О.: Уважаеми г-н Съдия,  моля отмените обжалвания административен акт като незаконосъобразен. Същият е постановен при съществени нарушения на административно-производствените правила. Административният орган не е изложил надлежни мотиви, което прави невъзможна проверката на неговата законосъобразност. При определяне на ТБО не става ясно кои компоненти са включени и в какъв размер.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: