ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 16.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шестнадесети април                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 370 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

ЖалбоподателятБелинвест” ООД - редовно призован, се представлява от адв. О., която представя пълномощно.

Ответникът началник на отдел ПМДТУ при Община Созопол-редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Белинвест” ООД против Акт за установяване на задължение по декларация, издаден от орган по приходите при Община Созопол, потвърден с Решение № 9 от 27.12.2012г. на началник отдел ПМДТУ при Община Созопол.

 

Адв. О.: Поддържам жалбата. Уточняваме, че възражението за изтекла погасителна давност е за главницата, начислена за 2007 г. и лихви начислени за 2007, 2008 и 2009 г.

Имам доказателствени искания:

Моля, да задължите административния орган да представи посочените в Решение № 9/27.12.2012 г. заповеди, издадени на основание  чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ, с които са определени районите, в които са извършени услугите по ТБО. Решенията на ОбС, с които се определя размера на ТБО поотделно за всяка от услугите за 2007, 2008, 2009 и 2010 г., като уточнявам, че в сайта на Община Созопол се съдържа наредбата в актуалния й вариант, като не са ни известни текстовете, били в сила 2008-2010 г. В самата наредба има препращане към приложение, което не е публикувано в страницата на общината. Административният орган да представи доказателства за извършването на услугите, включително като елементи в ТБО на територията на м. „Буджака”, като с тези доказателства да бъдат представени и договори с изпълнител за извършване на съответните дейности, фактури  от изпълнителя и документи за заплащане на извършените услуги.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Няма да представям доказателства към момента. В последствие ще представя доказателствата, които бяха поискани.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.2.

 

         На основание чл. 171, ал. 4 от АПК,  УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че не представя доказателства за компетентността на органа, издател на акта за установяване на задължение по декларация № РА 000 128 от 16.11.2012 г.

         УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че не представя доказателства за собствената си компетентност, за качеството си на решаващ орган по смисъла на ДОПК, приложим по силата на препраща разпоредба от ЗМДТ.

 

         УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че не представя доказателства за начина на формиране на ТБО и по-специално, за начина на определяне на отделните компоненти на таксата.

 

         УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че не представя доказателства за фактическото извършване на всяка от услугите, които са включени в ТБО.

 

         УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че не представя подзаконовия нормативен акт, приет от ОбС, който урежда процесните правоотношения по предоставяне на услугата, определяне на  нейния размер и заплащането й, както и приложението към този подзаконов нормативен акт.

 

         УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че не представя актовете на ОбС, с които за всяка календарна година са определяни териториите, в които се осъществява сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – в частност за местността „Буджака”.

 

         УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че върху него е възложена доказателствената тежест в производството по оспорване на административния акт.

 

         На основание чл. 170, ал. 1 от АПК, СЪДЪТ счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата, а следва да даде възможност на ответника да представи доказателства, с които да обоснове своето волеизявление, затова

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.09.2013 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: