Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  1394

 

гр. Бургас, 1 август  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четиринадесети юни, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 370/2012 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от процесуален представител на Държавна комисия по хазарта гр. София – Т.Т., против Решение №2513/10.11.2011 година, постановено по н.а.х.д. №2539 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление №222/21.04.2011 година, издадено от Председателя на Държавна комисия по хазарта гр. София, с което за нарушение по чл. 73, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 75 от Закона за хазарта, на основание чл. 89, ал. 1 от същия закон на „БЕФ” ООД, седалище и адрес на управление гр. Сливен, представлявано от П.Ц.Х., е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева.

Твърди се неправилно приложение на материалния закон с оглед събраните в хода на съдебното дирене доказателства. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не изразява становище

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител адвокат Д., намира решението на Районния съд за законосъобразно. Такова е становището и на представителя на Окръжна прокуратура гр. Бургас.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление, първоинстанционният съд е приел, че нарушението, за което е наложена санкция, не е доказано по категоричен и несъмнен начин. Изложил е подробни аргументи в подкрепа на тезата си, които настоящият състав на съда изцяло споделя и не намира за необходимо да преповтаря.

Съдът е обсъдил в пълнота всички доказателства, събрани пред него. Обратно на заявеното с касационната жалба, в решението си е посочил защо възприема показанията на свидетеля П. за добросъвестни. Действително, посоченият свидетел е дал различни обяснения пред административнонаказващия орган, но пред първоинстанционния съд, давайки показания изрично е указал и причината, поради която е изложил фактите противоречиво пред наказващия орган и пред съда.

Не е налице и твърдяното противоречие от касатора, между показанията на П. и тези на разпитаните пред съда актосъставители. Свидетелят К. е заявил, че проверката на обекта е извършена въз основа именно на сигнал, подаден от П.. Сочи също така, че преди извършване на проверката е разговарял с това лице и че в момента, в който  П. е влязъл в залата те са извършвали проверка и са били с гръб към игралните автомати, като се преглеждали документи на бар-плота. Този свидетел изрично подчертава, че не може със сигурност да твърди дали крупието е поискало от П. да представи документ за самоличност преди да му зареди кредит на автомата. Сочи също така, че е възприел впоследствие обяснението на П., че крупието не му е поискало документ за самоличност. В съответствие с това П. е заявил пред първоинстанционния съд, че е имал предходни отношения със собствениците на игралната зала, които са били обтегнати по повод на спечелен според П. и неизплатен от игралната зала джакпот. Заявява, че именно по този повод е подал сигнал до Комисията по хазарта и потвърждава, че е заявил пред тях по време на проверката, че не му е  поискана личната карта от крупието, само защото е бил афектиран. Пред съда посочва, че на няколко пъти е влизал и излизал от залата и че освен, че крупието го познава много отдавна, му е искало и личната карта.

При тези доказателства правилно първоинстанционният съд е намерил, че нарушението не е доказано по категоричен начин. След като има и най-малко съмнение за осъществени обективни елементи от състава на деянието, то ангажирането на административнонаказателната отговорност на което и да е лице, се извършва в противоречие с материалния закон.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас,

 

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2513/10.11.2011 година, постановено по н.а.х.д. №2539 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: