Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 16 април  2010 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                        ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  КНАД № 370/2010 Г

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от „УСПЕХ – 2005” ООД – гр. Бургас, представлявано от Л.Д.К. – Я., против Решение № 1873/22.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 3848 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е изменено Наказателно постановление № 66/2009 година, издадено от Директора на РИОСВ – гр. Бургас, с което на „УСПЕХ – 2005” ООД – гр. Бургас е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева за извършено нарушение по чл. 11, ал. 5 от ЗЧАВ и § 32 от ПЗР към ЗИД на ЗЧАВ. Санкцията е намалена от 5000 лева на 2027 лева.

С касационната жалба се твърди, че първоинстанционното решение е неправилно, тъй като е постановено в противоречие с материалния закон. В жалбата се излагат подробни аргументи в подкрепа на това становище и се иска отмяна на съдебния акт.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалният си представител адвокат А., поддържа жалбата по изложените в нея аргументи.

Ответникът по касационната жалба не взема становище по нея.

Представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас  намира жалбата за неоснователна. Според него в развилото се първоинстанционно производство са събрани достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи извод за извършено от касатора нарушение, както и че със съдебното решение е извършена правилна преценка относно справедливостта на наложеното наказание.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

За да измени наказателното постановление първоинстанционният съд е приел, че наложената санкция е изключително завишена, поради което я е намалил и е приел, че са налице достатъчно доказателства за извършено от жалбоподателя нарушение на посочените в наказателното постановление разпоредби от ЗЧАВ.

Въпреки липсата на подробни мотиви в решението настоящият състав на съда намира, че същото следва да бъде оставено в сила. В хода на развилото се производство са събрани достатъчно доказателства, даващи основание да се приеме, че дейността, осъществявана от касатора, е такава в нарушение на чл. 11, ал. 5 от цитирания закон.

Настоящият състав намира за неоснователни възраженията в касационната жалба, че административнонаказващият орган необосновано е приел наличие на изпускане на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух при производството на дървени въглища по открит способ, тъй като не е извършил необходимите замервания, в резултат на което било невъзможно да се направи преценка дали изпусканите емисии са вредни с оглед на съдържащата се концентрация на вещества, които могат пряко или косвено да повлияят на здравето на човека или околната среда. Самият начин на производство на дървени въглища в случая – по открит способ, изключва практически възможността да бъдат извършени твърдяните от касатора замервания. Забраната по чл. 11, ал. 5 за изпускане на неорганизирани емисии на вредни вещества при производство на дървени въглища по открит способ цели да се преустанови този начин на изпускане на емисиите и се осигури възможност за измерването им и монтиране на очистващи съоръжения с цел опазване чистотата на атмосферния въздух. Ето защо, съдът намира за неоснователни твърденията за липса на доказателства за извършено нарушение. При служебна проверка на първоинстанционното решение и оставеното в сила с него наказателно постановление съдът намери, че в хода на развилото се административнонаказателно производство и при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. По изложените съображения оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

 

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 1873/22.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 3848 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: