ОПРЕДЕЛЕНИЕ №296

 

 07.02.2018 г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на седми февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                       

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 36 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Я.Е.Д., ЕГН: **********, чрез адв. Д.Д. – АК – Благоевград срещу мълчалив отказ на изпълнителния директор на “Водоснабдяване и  канализация” ЕАД, гр. Бургас за постановяване акт на тълкуване, съгласно сезиране с молба с вх. № К – 1092-110/14.11.2017 год. Жалбата е подписана от адв. Д.Д..

При проверка на редовността на жалбата съдът е констатирал, че същата не отговаря на всички изисквания за редовност, съдържащи се в чл.151, т. 2 и т. 3 от АПК, а именно: не е приложено пълномощно, въпреки че жалбата е подадена от пълномощник и не е приложен документ за платена държавна такса в размер на 10 лева, на основание чл.151, т. 3 АПК и т.2 б, б „а“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси.

Отделно е посочено, че не е приложен и препис за ответната страна, изискване на нормата на чл. 151, т. 4 от АПК, въпреки че като приложение в жалбата са посочени препис от жалбата за ответника и адв. пълномощно.

Предвид горното, с Разпореждане от 05.01.2018 г. съдът е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателя, че следва в 7-дневен срок от съобщението да отстрани нередовността на жалбата, като при неизпълнение на дадените от съда указания жалбата ще бъде оставена без разглеждане, на основание чл.158, ал.3 от АПК, и производството ще бъде прекратено.

Разпореждането на съдията - докладчик е изпратено на посочения в жалбата адрес, където е получено от адв. Д.Д., на 29.01.2018 год.

В указания 7-дневен срок дадените от съда указания за отстраняване на посочената нередовност в жалбата не са изпълнени, както и не е представен документ за внесена държавна такса по сметка на Административен съд - Бургас.

С оглед изложеното е налице хипотезата на чл. 158, ал. 3 от АПК и жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд - Бургас, XVIII състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Е.Д., ЕГН: **********, чрез адв. Д.Д. – АК – Благоевград срещу мълчалив отказ на изпълнителния директор на “Водоснабдяване и  канализация” ЕАД, гр. Бургас за постановяване акт на тълкуване, съгласно сезиране с молба с вх. № К – 1092-110/14.11.2017 год.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 36/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

                                 СЪДИЯ: