Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

    423         /04.03.2015 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на пети февруари две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:      Даниела Драгнева

                                                                              Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 36/2015 година  

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на Н. П. Г. с ЕГН ********** ***, против решение № 162/26.11.2014 година по н.а.х.д. № 166/2014 година на Районен съд – Средец (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0269-000358/08.09.2014 година на началника на РУП - Средец (НП).

С НП, на Н.Г., за нарушение на чл. 174 ал.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), са наложени  адмнистративно наказание  „глоба” в размер на 2 000 лева и наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца.

Касаторът оспорва решението с аргументи, че то е необосновано. Твърди, че съдът не е отчел допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство – непосочване в АУАН на качеството на свидетеля (очевидец, присъствал при установяване на нарушението или присъствал при съставянето на акта), както и липса на достатъчна индивидуализация на мястото на извършване на нарушението.

Иска отмяна на решението на РС и на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП Г. е наказан за нарушение, констатирано при извършена проверка на 04.09.2014 година, около 22,40 часа, в село Факия, че като водач на МПС е отказал да му бъде извършена проверка за употреба на алкохол с техническо средство – дрегер и не е изпълнил предписание за медицинско изследване – за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта (предвид издадения талон за медицинско изследване № 0103071).

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че фактическия състав на нарушението е установен. Констатирал е релевантните факти и ги е съпоставил с твърденията на нарушителя.

Решението е правилно.

Настоящият касационен състав споделя изцяло мотивите на РС относно обстоятелствата по извършване на нарушението. РС е издирил приложимото право и е обсъдил правната квалификация на деянието, като е взел предвид нормите, относими към момента на извършване на нарушението и налагане на наказанието.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Действително, в АУАН (лист 5 от н.а.х.д. № 166/2014 година) не е посочено качеството на свидетеля по акта. Този свидетел, обаче, е индивидуализиран както с трите си имена, така и с ЕГН, и с адрес, на който да бъде призован – при необходимост. Непосочването на качеството на свидетеля е нарушение, което не е съществено и не се е отразило върху крайното волеизявление на наказващия орган. От друга страна, този свидетел е разпитан в производството по обжалването на НП пред РС, а показанията, които е дал (конкретни, логични и подробни), съответстват на показанията на актосъставителя и на констатациите в АУАН.

Не е налице и твърдяното нарушение при посочването на мястото на нарушението в АУАН, което не е отчетено от РС. Като място на нарушението в АУАН актосъставителят е посочил „с. Факия, общ. Средец“, а с оглед големината на това населено място индивидуализацията на мястото на извършване на нарушението е напълно достатъчна. Наказаният не твърди, че по същото време на друго място в селото отново е бил спрян за същото или за друго нарушение от полицейски екип, т.е. че евентуално правото му на защита е било засегнато предвид невъзможността да се ориентира за кое от деянията си е наказан с НП. Напротив, АУАН е подписан без възражения от него.

Нарушенията са доказани по несъмнен начин, затова и законосъобразно РС е потвърдил НП.

Жалбата следва да се отхвърли, а решението на РС – да се остави в сила.

С оглед на изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 162/26.11.2014 година по н.а.х.д. № 166/2014 година на Районен съд – Средец.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: