РЕШЕНИЕ

 

  457                                  дата 01 март 2013 год.                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 07 февруари 2013 год.,  в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                         2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор: Галина Колева

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 36 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на Н.Х.Ф. *** против Решение № 198/ 22.11.2012год., постановено по НАХД №335/2012год. по описа на Районен съд - Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000 563 от 11.07.2012гoд.  на Началника на областен отдел „КД – ДАИ” – гр. Бургас, с което за извършено нарушение по чл.23б, ал.2 от Закона за автомобилните превози и на основание чл.93, ал.1, т.1 от с.з. на Н.Х.Ф. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Счита, че съдът е кредитирал свидетелските показания едностранно и е ценил неправилно представените писмени документи. Твърди, че АУАН е съставен, а НП издадено в нарушение на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, като намира, че административният орган не е доказал констатациите обективирани в същите. Посочва, че не е направена преценка за маловажност на установеното нарушение и прилагане на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание, чрез пълномощник, поддържа жалбата на сочените в нея основания. Иска присъждане на разноски.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав намира за неоснователна.

            Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, като е приел за  установено, че на 29.06.2012год. касаторът Ф. управлявал в гр.Айтос на КПП на изхода на града по посока на движение към гр.Бургас автобус марка „Исузу”, притежаващ удостоверение за техническа изправност с протокол № 671752 и удостоверение към знак за техническа изправност, като от длъжностните лица към ОО „КД - ДАИ”, гр.Бургас извършили  проверката е констатирано, че същият в качеството си на водач извършва случаен превоз на деца, но не може да представи удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването, изискуем съгласно чл.23б, ал.2 от ЗАвтП. За установеното нарушение е съставен АУАН с бланков № 138473, като в последствие въз основа на него е издадено НП № 22-0000563/11.07.2012год., с което на касатора на основа ние чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500лв. Районният съд е намерил, че от събраните по делото доказателства категорично се установява от обективна и субективна страна съставомерност на вмененото на касатора нарушение, същото не може да бъде квалифицирано като „маловажен случай” и е потвърдил  издаденото НП.

Решението е правилно.

При постановяването му съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви се споделят и от касационната инстанция. Изложените в този смисъл възражения на касационния жалбоподател, а именно че същият не е извършил установеното нарушение, твърдяното от него разминаване между описаната фактическата обстановка в АУАН, НП и показанията на длъжностните лица, както и доводите му касаещи превозваните пътници, съдът намира за недоказани и не могат да бъдат споделени.

Спорните факти по делото районният съд е установил посредством депозираните свидетелски показания от длъжностните лица по установяване на нарушението – актосъставителят П. и свидетеля П., които споделят лични и непосредствени възприятия относно обстоятелствата по извършването му. Показанията на същите, разгледани в контекста на дължимото поведение по чл.23б от ЗАвт.П, потвърждават направените от административнонаказващия орган изводи, че на посочената дата и място, касаторът, в качеството си на водач, е установен да извършва обществен случаен превоз на деца, с автобус за който няма издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването му, с което е осъществил състава на вмененото му нарушение.

Съгласно нормата на чл.23б, ал.2 от Закона за автомобилните превози „Специализираните, случайните и превозите за собствена сметка на деца и/или ученици се извършват с автобуси, за които има издаде но удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им”. Доколкото дължимото поведение изисква осъществяване на превоза, само при издадено от лицата по чл.148, ал.2 от Закона за движението по пътищата и по реда на наредбата по чл.147, ал.1 от с.з. удостоверение, и при липсата на валидно такова, жалбоподателят изобщо не е следвало да осъществява случаен превоз на деца, се обосновава извод за правомерно ангажиране на административно наказателната му отговорност на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвт.П.

На основание гореизложеното, поради липса на сочените отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198/22.11.2012год., постановено по НАХД №335/2012год. по описа на Районен съд - Айтос.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                     2.