О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ /26.01.2012 година, гр. Бургас

 

Административен съд –  Бургас, в закрито заседание на двадесет и шести януари, две хиляди и единадесета година,  в състав:

 

Председател: Галина Радикова

      Членове: Станимира Друмева

  Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 36/2012 година.

 

Производството е по реда на глава ХІІІ от АПК.

Образувано е по частна жалба от Б.Н.П. с ЕГН ********** ***, против определение № 9453/10.11.2011 година на Районен съд – Бургас (РС), постановено  в закрито заседание, с което е прекратено производството по гр.д. № 8498/2011 година.

В частната жалба не се излагат конкретни доводи за незаконосъобразност на определението. Под форма на преразказ се описва хронологията по подаване на искане до кмета на община Созопол за определяне на оценка на недвижим имот в местността “Митков мост”, землището на село Черноморец. Твърди се, че отговорът на кмета е неясен, а РС неправилно е приел, че липсва правен интерес от оспорване, тъй като дори да има вече изготвена оценка на имота, то тя не е връчена на П. по съответния ред.

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество,  тя е неоснователна.

РС е оставил жалбата без разглеждане, като е приел, че писмото, предмет на оспорване, не е административен акт, тъй като не притежава съответните белези, а има единствено информативен характер. Отделно,  Б.П., на която е съдебно признато правото да закупи земеделска земя – 438 м² в местността “Митков мост”, вече е инициирала искане за определяне на оценка на имота и молбата й е удовлетворена със заповед № Z-8938/25.06.2008 година на кмета на общината.

Настоящият съдебен състав споделя мотивите на РС.

Оспореното писмо на кмета на общината няма характер на административен акт. В него е направено изявление, че имотът е общинска собственост и е посочен реда, по който се реализира процедурата по продажба на имоти общинска собственост. В писмото не се съдържа отказ за извършване на оценка, както се твърди в жалбата до съда.

Останалите аргументи в частната жалба нямат отношение към законосъобразността на постановеното определение и не следва да се обсъждат

По изложените съображения, на основание чл. 236 във връзка чл.221 ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 9453/10.11.2011 година по гр.д. № 8498/2011 година на Районен съд – Бургас.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: