ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                          Дата 21.01.2009 год.                  Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,      ІХ-ти    състав,

в   закрито заседание, на 21 януари 2009 год.,  в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

         

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело 36  по описа за 2009  година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.197 и сл. от АПК.

         Образувано е по повод жалба на В.А.С., К.Г.И., П.А.П. и М.П.Я.,*** против Решение № 3257/22.12.2008 год. на кмета на община Бургас, с което е оставено без разглеждане по същество молбата на жалбоподателите, съдържаща искане за отмяна на отчуждаването на 400 кв.м. ид. части и 250 кв.м. ид. части от недвижими имот, представляващ  бивш парцел ІІІ, в бивш кв.7 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас. Иска се отмяна на така постановеното решение и връщане на преписката на административния орган за разглеждане по същество.

         Съдът, след като обсъди доводите на страните, прецени относимите към настоящото произнасяне доказателства, съдържащи се в изпратената административна преписка и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         С молби вх. № 94-Н-360 А/01.06.2006 год., № 94-Н-360 Б/01.06.2006 год. и № 94-Н-360 В/01.06.2006 год. настоящите жалбоподатели са направили искане до кмета на община Бургас да бъде отменена Заповед № 557/14.09.1977 год. на председателя на ИК на ОНС – Бургас, в частта относно отчуждаването съответно на 400 кв.м. ид. части, 450 кв.м. ид. части и 250 кв.м. ид.части от бивш парцел ІІІ, в бивш кв.7 по плана на ж.к. “Изгрев” гр.Бургас, отчуждени от техните наследодатели.

По тази молба кметът на общината се е произнесъл с Решение № 94-Н-360/А,Б,В/21.06.2006 год., с което е оставил без уважение искането им за отмяна на отчуждаването. Против това решение са били подадени жалби от лицата, по които Бургаският окръжен съд се е произнесъл с Решение № ІІ-314/04.01.2007 год., с което жалбите са били отхвърлени. Не се спори между страните, че така постановеният съдебен акт е влязъл в сила.

         Подаденото понастоящем искане от жалбоподателите до кмета на общината - вх. № 94-П-765/18.12.2008 год. и вх.№ 94-М-1147/18.12.2008 год. отново касаят отмяна на отчуждаването на същите имоти – 400 кв.м. ид. части и 250 кв.м. ид. части от бивш парцел ІІІ,  в бивш кв.7 по плана на ж.к. “Изгрев”, гр.Бургас.

С Решение № 3527/22.12.2008 год., предмет на настоящия съдебен контрол, кмета на общината е оставил без разглеждане по същество молбата на жалбоподателите от 18.12.2008 год., с мотив, че искането им е недопустимо по смисъла на чл.27, ал.2, т.1 от АПК, тъй като вече има постановен и влязъл в сила административен акт със същия предмет, искане и страни.

При така изложените фактически обстоятелства, жалбата се явява неоснователна.

         За да приложи особения процесуален ред за разглеждане по чл.197 и сл. от АПК, съдът изхожда както от съдържанието на сезиращата молба до административния орган, така и от диспозитивната и обстоятелствената част на постановения от него акт.

         Разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от АПК установява задължението на административния орган да започне и приключи административното производство с надлежен акт, ако са налице предвидените в закона предпоставки. С това се установява и правото на административно производство, насочено към този орган. Това е преобразуващо субективно право, насочено към административния орган и принадлежи на всяко лице, което иска административен акт с определено съдържание. Именно то е предмет на защита по реда на раздел IV от АПК - чл. 197 - чл. 201 АПК. В това производство съдът проверява дали са налице административнопроизводствените предпоставки – неизчерпателно посочени в чл. 27, ал. 2 АПК, т. е. по допустимостта на искането до административния орган. Предмет на съдебен контрол по реда на чл. 197 АПК е само изричният отказ на органа да разгледа по същество искане за издаване на индивидуален /общ/ административен акт.

         За да обоснове решението си да остави без разглеждане по същество молбата на жалбоподателите, административният орган се е позовал на обстоятелството, че към момента на депозирането и разглеждането на молбата им, кметът на общината вече се е произнесъл по предходни техни молби относно отмяна на отчуждаването за същия недвижим имот.

Постановеното решение е правилно и законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.27, ал.2, т.1 от АПК административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, една от които е липса на влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни.

Видно от приложената преписка, със свое предходно решение № 94-Н-360/А,Б,В/21.06.2006 год., кметът на общината се е произнесъл по искането за отмяна на отчуждаването на 450 кв.м. ид. части, 400 кв.м. ид. части и 250 кв.м. ид. части от бивш парцел ІІІ, в бивш кв.7 по плана на ж.к.”Изгрев”, гр.Бургас. Следователно, по отношение на жалбоподателите, е налице вече произнасяне от административния орган по техните първоначални молби за отмяна на отчуждаването на същите имоти, с влязъл в сила административен акт.

Изложените аргументи дават основание да се приеме, че не са налице условията, позволяващи на административния орган да процедира по същество по направеното искане. Наличието на отрицателна процесуална предпоставка, представляваща влязъл в сила административен акт със същия предмет, искане и страни, сочи на невъзможност да бъде повторно разгледано по същество направеното искане, поради което правилно административният орган се е позовал на обстоятелството, че по отношение на този имот и тези лица, вече се е произнесъл с предходен свой административен акт, и като се е позовал на нормата на чл.27, ал.2, т.1 от АПК, правилно е приложил закона.

Не следва да бъдат обсъждани възраженията на жалбоподателите относно валидността на постановения съдебен акт на Бургаския окръжен съд – Решение № ІІ-314/04.01.2007 год., който като влязъл в сила съдебен акт е обвързващ и настоящия съд по повод на настоящото произнасяне.

Ръководен от горните съображения и на основание чл.200, ал.1, предл.1-во от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.С., К.Г.И., П.А.П.,***,  и М.П.Я. ***  против Решение № 3257/22.12.08 год. на кмета на община Бургас, с което е оставена без разглеждане по същество молба за отмяна на отчуждаване на 400 кв.м. ид.части и 250 кв.м. ид. части от недвижим имот, представляващ бивш парцел ІІІ, в бивш кв.7, по плана на ж.к.”Изгрев”, гр.Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

        

         Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                                      СЪДИЯ:…………………