Р Е Ш Е Н И Е

№763  

 

гр.Бургас, 08 май 2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осми април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Л.Александрова адм.д. №369 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на гл.Х, раздел І от АПК във вр. с чл.32, ал.2 от ЗА и чл.45 от ЗМСМА.

        Оспорващият областен управител на област Бургас е обжалвал решение № 317.І на Общински съвет Карнобат взето по т.13 от дневния ред на заседанието на общинския съвет проведено на 20.12.2013г. отразено в протокол № 22 от същата дата. С обжалваното решение на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост общинския съвет е дал съгласие за промяна в начина на трайно ползване за земеделски нужди и е обявил за частна общинска собственост водоем с площ 11,377 дка, находящ се в м.”Водоема”, представляващ поземлен имот № 005043 по КВС на с.Драганци, актуван с акт за публична общинска собственост № 696/04.08.1999г. Със същото решение общинския съвет е възложил на кмета на Община Карнобат да извърши необходимите действия във връзка с взетото решение. Оспорващият областен управител иска обжалваното решение на общинския съвет да бъде отменено като незаконосъобразно.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа оспорването и пледира за отмяна на обжалваното решение на Общински съвет Карнобат.

Ответникът, редовно призован не изпраща представител и не изразява становища.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

С писмо от 16.09.2013г. (л.13) управителят на „Агрошанс комерс” ЕООД е заявил желание да купи имот №005043, който е общинска собственост, тъй като обработва целия масив 5 и притежава съседния имот - №005056, а същевременно общинския имот, който е с предназначение водоем, според кандидат-купувача е загубил предназначението си и в него има само бурени.

Кметът на общината е поискал становище от Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район (БДУВЧР). С писмо от 20.11.2013г. (л.14) директора на БДУВЧР е заявил, че от представената скица на водоема, представляващ имот № 005043 се установява, че имота не граничи с водни обекти публична държавна собственост и не е част от речната мрежа. В плана за управление на речните басейни на БДУВЧР няма предвидени мерки и ограничения засягащи този имот. След като имота е публична общинска собственост, БДУВЧР не може да изрази становище относно промяна на начина на трайно ползване на този имот. В писмото е посочено още, че съгласно чл.22, ал.3 от Закона за водите, за водни обекти – общинска собственост се прилага Закона за общинската собственост.

След този отговор зам.кмета на Община Карнобат е внесъл в общинския съвет докладна записка (вх.№571/05.12.2013г. – л.12), с която предлага да се вземе решение за промяна на начина на трайно ползване на имота от водоем в нива с мотива, че частно юридическо лице е проявило желание да закупи този имот, който е изгубил предназначението си на водоем и не може да бъде използван като такъв. В докладната записка се твърди, че общинската администрация направила оглед на обекта и установила, че водоема е без естествен приток на води, обрасъл с треви и храсти. Преди десетки години е бил използван като междинно съоръжение (изравнител), в което е била доставяне вода за напояване и оттам разпределяне за поливане. Заместник кмета на общината в докладната записка се е позовал на цитирания по-горе отговор на БДУВЧР без да коментира конкретно неговото съдържание. Така с твърдението че водоема, представляващ имот № 005043 по КВС на с.Драганци е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост, е предложил промяната на трайното предназначение на този имот от водоем в нива.

Въз основа на докладната записка е взето обжалваното от областния управител решение. При разискванията (л.8) в общинския съвет вносителя на докладната записка – зам.кмета на общината е преповторил мотивите си като е посочил, че водоема е изгубил предназначението си без да обосновава източника на този твърдян факт. Други разисквания по същество на предложението не са направени. Председателят на общинския съвет се е изказал по повод правното основание, което следва да бъде посочено при вземане на това решение – дали се касае за решение по чл.21, ал.1, т.23 или чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА. Решението е взето с гласовете на 17 общински съветници, като общинския съвет се е позовал на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС.

По делото към преписката не са представени други документи, от които да се направи извод, кой, кога и по какъв ред е констатирал отпадналото предназначение на водоема, както твърди вносителят на докладната записка, въпреки че в мотивите към нея е заявено, за направен оглед на имота от общинската администрация  на Община Карнобат.

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Оспорването на областния управител е процесуално допустимо.

Областният управител осъществява контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети чрез оспорването им пред съда по реда на чл.32, ал.2 от ЗА, по аргумент и от разпоредбата на чл.45, ал.4 от ЗМСМА, като оспорването спира изпълнението им. Това му правомощие е предоставено със закон.

Съгласно чл.6, ал.1 от ЗОС имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.

Според посочената разпоредба на чл.3, ал.2 от ЗОС публична общинска собственост са: 1. имотите и вещите, определени със закон; 2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация; 3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.

В чл.19 от Закона за водите са регламентирани хипотезите, при които различни водни басейни и водоеми представляват публична собственост.         Процесният имот № 005043, находящ се в землището на с.Драганци, община Карнобат, е с начин на трайно ползване водоем. Предвид това същия е публична общинска собственост по смисъла на чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, във вр. с чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите. С обжалваното от областния управител решение на Общински съвет Карнобат е дадено съгласие за промяна начина на трайно ползване на имота от водоем в имот за земеделски нужди – нива, което обосновава извода, че с това решение имота би следвало да загуби своя публичен характер.

Основателно е възражението на областния управител, според което за да отпадне публичния характер на имота същия следва да е престанал да има предназначението по чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС или в процесния случай да е отпаднало трайното му предназначение – водоем. Именно това се твърди от ответния административен орган, според който имота, макар да е вписан с трайно предназначение водоем, няма естествен приток на води, обрасъл е с треви и храсти и практически е загубил своето предназначение на водоем. Такова предназначение, според твърдението на ответника, имотът е имал преди повече от 10 години.

Отпадането на предназначението на имота като водоем не е установено, а само се твърди. Вносителят на докладната записка, с която е сезиран общинския съвет е посочил, че предназначението на имота като водоем е отпаднало, в същия няма вода, а растителност и, че тези констатации са извършени след оглед на имота от общинската администрация на Карнобат. Доказателства за това констатиране липсват в административната преписка, а вносителя на докладната записка, твърдейки този факт, не е посочил в какъв документ са отразени тези констатации на общинската администрация, получени след извършения оглед. Липсва документ, в който да са отразени констатациите, липсват данни какви лица и с каква професионална компетентност са констатирали отпадането на водоемната функция на имота, кой орган е назначил тези лица да извършат такъв оглед и други. В преписката не само не е представен документ от такъв характер, но липсват и твърдения за съществуването му, защото изложеното в мотивите на докладната записка за наличие на оглед е твърде общо и неконкретизирано от гледна точка на лицата, които са го осъществили и акта, в който са отразили констатациите си. Представените по делото с административната преписка и становище от председателя на Общинския съвет по спора три броя снимки (л.29 и сл.) не могат да докажат отпадналото предназначение на имота по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗОС, защото от тях не може да бъде установено кое място е визуализирано, дали става въпрос именно за този имот или за кой да е друг имот. Не може да бъде установено също и кой орган, и по какъв ред е извършил заснемането.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че кореспонденцията с Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район е ирелевантно за спора, толкова доколкото процесния водоем не попада в обхвата на компетентността на тази дирекция (чл.152, ал.1, т.2 и чл.155 от ЗВ), поради факта, че е публична общинска собственост и статута му се регламентира от Закона за общинската собственост (чл.22, ал.3 от ЗВ).

По изложените съображения обжалваното решение на общинския съвет следва да бъде отменено като незаконосъобразно поради липса на надлежно установяване на отпадането на предназначението на имот № 005043 като водоем.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2, предл. второ от АПК, Административен съд - Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 317.І на Общински съвет Карнобат взето по т.13 от дневния ред на заседанието проведено на 20.12.2013г. отразено в протокол № 22 от същата дата, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост общинския съвет е дал съгласие за промяна в начина на трайно ползване за земеделски нужди и е обявил за частна общинска собственост водоем с площ 11,377 дка, представляващ поземлен имот № 005043 по КВС на с.Драганци, актуван с акт за публична общинска собственост № 696/04.08.1999г.

         Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                    СЪДИЯ: