ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,08.03.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми април                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 369 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Оспорващият Областен управител на Област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно

За ответника по оспорването - Общински съвет Карнобат, редовно призован, няма представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по оспорване на областния управител против решение взето по т.13 от дневния ред на заседание на Общински съвет Карнобат и отразено в протокол № 22/10.01.2014г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Поддържам оспорването на областния управител. Доказателствени искания няма да соча.

Видях, че както с административната преписка, така и с преписката до областния управител, не е представен никакъв протокол от някакви експерти, който да установи, че този водоем не се ползва вече като водоем, поради което направихме и оспорването.

Според нас надлежния ред за установяване отпадането на предназначението на водоема като такъв е не само решението на Общ.съвет, че е променен начина на трайно ползване на имота. Тъй като решението на общинския съвет е инициирано от предложение за закупуване, считам, че трябва да има оглед на място от експерти, от заключението, на които действително да е променен с времето и начина на ползване на терена, което не се установи от доказателствата, представени пред областния управител, не са ни представени и снимките, които са по делото – няма информация от кой са правени, по какъв повод. Считам, че не може само кмета да каже „Ходихме на място и видяхме”. Чудесно, има писмо от Басейнова дирекция за това как се ползва, но защо не се ползва, не сме запознати какво пише.

Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от оспорващия областен управител писмени доказателства, подробно описани в придружително писмо на л.2 от делото.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно писмо на л.21 от делото.

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените оспореното решение на общински съвет Карнобат, оспорен със заповед на областния управител № РД-09-4/11.02.2014г., тъй като считаме, че имота, чието предназначение е променено, не е доказано. Не са представени никакви доказателства, че начина на трайно ползване на имота е променен, в решението си Общински съвет Карнобат, без да сочи правни основания за това, без да почива на никакви доказателства е променил начина на трайно ползване на имота, поради което считаме, че същото е незаконосъобразно и следва да бъде променено.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: