О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    515

 

Град  Бургас, 4.03.2013г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на четвърти март през две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 369 по описа за 2013 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по искова молба на директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Бургас, с правно основание чл.270, ал.1 и ал.2 от ГПК, с искане за обявяване нищожността на решение № 109/15.07.2003г., постановено по гр. дело № 120/2003г. по описа на Районен съд – гр.Царево.

Исковата молба е подадена до Окръжен съд – гр.Бургас, който с определение  № 108/15.01.2013г., постановено по гр. дело № 74 по описа за 2013г. на БОС, е прекратил образуваното производство и изпратил по подсъдност делото на Административен съд – град Бургас, на основание чл.15 от ГПК.

Видно от мотивите на определение  № 108/15.01.2013г., окръжният съд е приел, че производството не му е подсъдно, тъй като е по чл.128, ал.1, т.7 от АПК и съгласно тази разпоредба всички искания за обявяване нищожност на решения на административни съдилища са подведомствени на административен съд. Приел е, че нормата визира нови административни дела по АПК, като изключва подведомствеността на гражданските съдилища по чл.270 от ГПК, поради което е прекратил образуваното пред него производство и изпратил делото по подсъдност на Административен съд– гр.Бургас.

Административен съд – град Бургас, пети състав, намира, че делото не му е подсъдно, по следните съображения:

От данните по делото се установява, че решението, предмет на искането за обявяване нищожността му от съда, е постановено в производство по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ. Районният съд е приел за установено по отношение на ОСЗГ-гр.Царево и ОСЗГ-гр.Приморско, че наследниците на Д.Т.Б. (Б.), б.ж. на гр.Бургас, са носители на правото на възстановяване на собствеността върху 10 000 дка пустееща земя и 184,80 дка ниви, находящи се в землището на бившата Василиковска община, местност „Хорозлат”, понастоящем в землището на Царевска и Поморийска община. Решението на ЦРС е влязло в сила на 31.07.2003г.

Съгласно разпоредбата на чл.128, ал.1, т.7 от АПК, на административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища.

Настоящият съдебен състав на Административен съд – град Бургас не споделя разбирането, че нормата на чл.128, ал.1, т.7 от АПК включва в подсъдните на административните съдилища и споровете за установяване нищожност на съдебните решения по исков ред. Нормата е обща и установява подведомствеността за разглеждането по същество на всички искания, насочени срещу съдебни актове, без да уточнява родовата или местната подсъдност. Въпросите относно родовата и местна подсъдност са уредени в чл.132 и чл.133 от АПК. Граматическото и логическото тълкуване на чл.128, ал.1, т.7 от АПК дава основание да се приеме, че се отнася за касационните производства, в рамките на които се упражнява контрол за валидност, допустимост и правилност на оспорените пред касационната инстанция съдебни актове. Тази правна норма не урежда производството за обявяване на нищожност на съдебно решение като особен вид производство, а го посочва наред с останалите касационни производства по чл.221 АПК, което е указание за точния й смисъл. Доколкото валидността на влезлите в сила съдебни решения се проверява в искови производства, които по правило се разглеждат от гражданските съдилища, и няма специална норма, която да предвижда друго, не би могло да се обоснове извод, че спорът е подсъден на административния съд.

В случая не намира приложение и чл.128, ал.2 от АПК, тъй като в административния съдебен процес установителният иск по чл.128, ал.2 от АПК е субсидиарен и поради това допустим единствено, когато няма друго средство за защита на правата и законните интереси на ищеца. Иск по реда на чл.128, ал.2 от АПК може да се подаде само за установяване съществуването на материално право или материално правоотношение, но не и като процесуална възможност за оспорване на съдебни актове. В противен случай законодателят би предвидил възможност установителният иск да се подава независимо от друга законоустановена възможност за съдебна защита. По отношение на съдебните актове такава възможност не е регламентирана. Разпоредбата на чл.128 от АПК следва да се тълкува според систематическото й място, а именно като част от общите разпоредби на производствата пред съд, без да се разширява приложното й поле като допълнителна форма на съдебен контрол.

Извън горното, дори и да се приеме, че валидността на решението на Районен съд – гр.Царево подлежи на проверка от административния съд, решението, обявяване нищожността на което се претендира, не е постановено от административен съд в съдебноадминистративно производство, поради което чл.128, ал.1, т.7 от АПК в случая е неприложим.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.5 от АПК, ако съдът, на който делото е изпратено, намери, че то не му е подсъдно, той го изпраща на съда по ал.3, съответно по ал.4, за определяне на подсъдността.

По изложените мотиви съдът приема, че образуваното пред Административен съд – гр.Бургас производство следва да се прекрати, като неподсъдно, и възникналият спор за подсъдност между Окръжен съд – гр.Бургас и Административен съд – гр.Бургас следва да се разреши по реда на чл.135, ал.4 от АПК.

Определението, с което съдът прекратява делото и го изпраща на компетентния да се произнесе съд не прегражда по-нататъшното му развитие и с оглед разпоредбата на чл.135, ал.7 от АПК, същото не подлежи на инстанционен контрол.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.5 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 369/2013г. по описа на Административен съд – град Бургас.

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – град Бургас и Окръжен съд – гр.Бургас, по исковата молба на директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Бургас, с правно основание чл.270, ал.1 и ал.2 от ГПК, за обявяване нищожността на решение № 109/15.07.2003г., постановено по гр. дело № 120/2003г. по описа на Районен съд – гр.Царево.

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд на Република България за определяне на подсъдността от състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Република България.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: