ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                         две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

КНАХ   дело    номер   369    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.00  часа се явиха:

 

Касаторът – Директор на РИОСВ гр.Бургас , редовно призован, не изпраща представител.

За ответника по касационната жалба – Потребителска рибарска кооперация, редовно призован, се явява председателят П.П. лично и с адвокат С., упълномощен от първа инстанция.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ С. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ С. – Ние сме изразили становище по жалбата. Представили сме на уважаемия съд възражение. Други доказателства няма да сочим. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ С. – Моля да потвърдите постановеното първоинстанционно решение № 136 от 06.01.2009 г. постановено от Районен съд – Царево по НАХД № 435/2009 г. по описа на съда. В този смисъл Ви моля да отхвърлите подадената касационна жалба като неоснователна и необоснована.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. За да постанови оспореният пред Вас съдебен акт първоинстанционния съд е приел, че в хода на административното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, а именно: нарушение на разпоредбата на чл.57, ал.1, т.1 от ЗАНН, изразяващо се в това, че в наказателното постановление като административнонаказващ орган е посочен директора на РИОСВ Бургас доц. С.С., а в същото време наказателното постановление е подписано със запетая. Не споделям доводите на първоинстанционния съд, предвид обстоятелството, че в развилото се пред него производство по безспорен начин е установено длъжностното лице подписало наказателното постановление и основанието за това. В случая наказателното постановление е подписано от длъжност лице по заместване, това е по обстоятелството, че директорът на РИОСВ е бил в платен годишен отпуск. Считам, че дори да се приеме, че в случая е налице формално нарушение, то не считам, че това нарушение е от категорията на съществените такива, ограничаващо правото на защита на нарушителя. Това нарушение по никакъв начин не засяга факти и обстоятелства, имащи значение както за установяване на допуснатото нарушение, така и факти, и обстоятелства, касаещи нарушителя или лицето допуснало нарушението. С оглед на това, считам, че дори и да се приеме, че е допуснато формално нарушение, то не е от категорията такива опорочаващи изцяло административното производството. С оглед на което намирам решението за незаконосъобразно. С оглед на това ще Ви моля да го отмените и да потвърдите издаденото от директора на РИОСВ гр. Бургас наказателно постановление.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: