ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 28.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми февруари                         две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 368 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, редовно и своевременно призована, за нея се явява процесуален представител адв. К., надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПРР при МРРБ, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител адв.Т. от ПАК, с представено пълномощно  по делото в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ. К.: Да  се даде ход на делото.

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е оброзувано по жалба от Община Гълъбово, БУЛСТАТ 000817696, с адрес: град Гълъбово, общ.Гълъбово, бул.“Република“ № 48, представлявана от Н.Т.К.- *** на община Гълъбово срещу Решение № РД-02-36-43/18.01.2018 година на Зам.минстъра на регионалното развитие и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на  административния орган е да установи наличие на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на оспореното решение. В тежест на жалбоподателя, доколкото видно от жалбата се позовава на позитивни  факти и обстоятелства, в случайче черпи права от тях, негова е тежестта да докаже съществуването на същите.

Съдът докладва постипилата административна преписка.

АДВ.К.: Запознат съм с представената преписка.Да се приме преписката. Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 АДВ.Т.: Считам жалбата за неснователна.Представям списък с разноски и доказателства.По същество считам жалбата за неснователна и моля да се отхвърли.Обжалваното решение е издадено от компетентен орган.Няма да соча доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Моля да уважите жалбата. Моля да ми присъдите разноските, за което представям списък. Моля да ми дадете възможност за писмени бележки.Оспорвам разноските на ответната страна.

АДВ.Т.:Моля да се отхвърли жалбата. Считам жалбата за неоснавателна. Решението е издадено от компетентен орган в писмена форма. Правилно е приложено материалното право. Установеното  нарушение се основава  в приемане на незаконосъобразна методика във връзка с чл.70, ал.4 и във връзка с чл.70, ал.2,т.2 и т.3 от ЗОП. Констатирано е наличие на нередност по т.9 от Раздел І „Обявление и документация за обществена поръчка за избор с публична покана“ към Приложение №1към чл.2, ал.1 Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, посочени в документацията за участие. Правната квалификация и нередовността са определени съгласно изискванията на закона. Административният акт е издаден в съответствие със ЗУСЕСИФ. Моля да ни бъдат присъдени разноските. Правя  възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на другата страна.

Съдът определи 5 дневен  срок за представяне на писмени бележки   по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със  съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: