Р Е Ш Е Н И Е

 

  248                                                20.02.2017г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на двадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

                                              

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 368 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/.

Делото е образувано по жалба от лишеният от свобода М.В.Ш., ЕГН **********, понастоящем в Затвора – гр.Бургас, чрез адвокат З.К.К. ***, против Заповед № 119/09.02.2017г. на Началника на Затвора – Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „ИЗОЛИРАНЕ В НАКАЗАТЕЛНА КИЛИЯ ЗА СРОК ОТ 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ ДЕНОНОЩИЯ”.

Иска се отмяна на заповедта като неправилна, незаконосъобразна и необоснована.

В съдебно заседание жалбоподателят М.В.Ш. се явява лично и с адвокат З.К., като поддържа жалбата съобразно изложените в нея доводи и съображения. Процесуалният представител на жалбоподателя прави допълнение към жалбата с алтернативно искане за намаляване срока на наложеното наказание от четиринадесет на три денонощия.

         Ответната страна – Началника на Затвора – Бургас, редовно уведомен, не се явява, представлява се от инспектор Н.С., редовно упълномощен.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

Атакуваната заповед е издадена от Началника на Затвора – Бургас за това, че на 26.12.2016г., около 18.10 часа лишеният от свобода М.В.Ш. влязъл в помещение № 411 и нанесъл юмручни удари в лицето на лишения от свобода М. К. Ш..

За инцидента била изготвена докладна записка рег. № 4791/27.12.2016г. от мл. инспектор И.В.И. – на длъжност надзирател. За изясняване на случая била извършена допълнителна проверка, за което били изготвени доклад рег.№ 4791/17.01.2017г. и доклад рег.№ 4791/06.02.2017г. от старши инспектор СДВР – инспектор П.И.Л..

На 09.02.2017г. лишеният от свобода бил изслушан от началника на затвора във връзка с извършеното от него дисциплинарно нарушение на 26.12.2016г., за което бил съставен протокол, подписан от жалбоподателя М.Ш..

На 09.02.2017г. била издадена обжалваната заповед на Началника на Затвора - Бургас, с която на лишения от свобода М.В.Ш. е наложено дисциплинарно наказание „ИЗОЛИРАНЕ В НАКАЗАТЕЛНА КИЛИЯ ЗА СРОК ОТ 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ ДЕНОНОЩИЯ” на основание  чл.101, т.7 от ЗИНЗС, за извършено нарушение на чл.96, т.3 и чл.97, т.4 във вр. с чл.100, ал.2, т.7 от ЗИНЗС.

Недоволен от наложеното му дисциплинарно наказание Ш. го обжалвал пред Административен съд – Бургас.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.111, ал.1 от ЗИНЗС, от надлежна страна – адресат на заповедта, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество същата се преценя като неоснователна, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.100, ал.1 от ЗИНЗС дисциплинарно нарушение е деяние – действие или бездействие, извършено виновно от лишените от свобода, с което се нарушава вътрешния ред, уврежда се имуществото или представлява физическо увреждане или обидно отношение към служители или лишени от свобода.

Според чл.100, ал.2, т.7 от ЗИНЗС за дисциплинарно нарушение се смята физическата саморазправа с лишени от свобода или служители, както и закана за такава.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при провеждане на дисциплинарното производство и издаването на оспорената заповед не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на дисциплинарно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Съдът намира, че приетата от административния орган фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в процеса на извършената проверка, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани. Извършването на дисциплинарното нарушение от жалбоподателя не се отрича и от неговия процесуален представител, който в съдебно заседание с оглед степента на вината му моли да бъде намалено наложеното  наказание.

Настоящият съдебен състав намира, че в издадената заповед за налагане на дисциплинарно наказание е налице съответствие между описаната фактическа обстановка и посочените за нарушени правни норми, а вида и размера на наложеното дисциплинарно наказание съответства на характера и тежестта на извършеното нарушение.

Съдът намира за неоснователно искането на процесуалният представител на жалбоподателя за намаляване срока на наложеното наказание от четиринадесет на три денонощия, тъй като съобразно разпоредбата на чл.111, ал.6 от ЗИНЗС в правомощията на съда при постановяване на решението не е предвидена възможност за изменение на наложеното наказание.

С оглед изложеното съдът намира, че обжалваната заповед е  издадена от компетентен орган, при спазване на административно-производствените правила и в съответствие с материалните разпоредби и целта на закона, поради което като законосъобразна следва да бъде оставена в сила.

Поради което и на основание чл.111, ал.5 и ал.6 от ЗИНЗС, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Заповед № 119/09.02.2017г. на Началника на Затвора – Бургас, с която на лишения от свобода М.В.Ш., ЕГН ********** е наложено дисциплинарно наказание „ИЗОЛИРАНЕ В НАКАЗАТЕЛНА КИЛИЯ ЗА СРОК ОТ 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ ДЕНОНОЩИЯ”.

 

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                           СЪДИЯ: