ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,         ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесети  февруари                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 368 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  М.В.Ш., редовно и своевременно уведомен, се явява лично и с процесуален представител  адв.З.К.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГРАД БУРГАС  редовно и своевременно призован не се явява. Изпраща  за представител  инспектор Н.С., редовно уплъномощен, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

                     

По хода на делото:

АДВ.К.: да се даде ход на делото.

ИНСПЕКТОР С.  :Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Делото е образувано по жалба на лишеният от свобода М.В.Ш., ЕГН **********, понастоящем в Затвора - гр.Бургас, чрез адв.З.К.К. ***, против Заповед №119/09.02.2017 година на Началника на Затвора – Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „ИЗОЛИРАНЕ В НАКАЗАТЕЛНА КИЛИЯ ЗА СРОК ОТ 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ ДЕНОНОЩИЯ“

Иска се отмяна на заповедта като неправилна, незаконосъобразна и необоснована.

Указва на жалбоподателя, че следва да представи доказателства относно твърдяната от него незаконосъобразност на атакуваната заповед.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест да докаже  наличието на фактическите и правните основания за издаване на оспорената  заповед.

АДВ.К.-Запознати сме с доклада на съда. Не сме съгласни с недопускането до разпита на свидетелите, които са очевидци – Й.С.М., Ф.В.Б. и А.А.Г.. Искам да поясня, че достъпът до документацията на затворническата администрация на Затвора Бургас е значително ограничен, в това число и на защитниците  на лишените от свобода. Ние не получаваме документация, за да може ако се налага защитника на определен лишен от свобода да може да предриеме нужните юридически действия и да оспори своевременно, например една заповед, като конкретно атакуваната заповед.

При инцидента управата на Затвора тенденциозно подбира свидетели, които не винаги са очевидци и не винаги правдоподобно  описват случилото се. Издадената заповед отговаря на изискванията на закона, но това е външната форма. Реквизитите са нилице, видно от  сведенията, които са дали опредлени лишени от свобода, класифицирани като свидетели, наслучайно има разнобой какво точно се е случило. Установено е, че има конфликт  между Ш., но първопричината не може да бъде доказана със способите на администрацията на затвора, избирателно са посочени само лица, които са от обкръжението на Ш. и отказа да бъдат изслушани свидетелите лишава от правото на зищата на лишения от свобода Ш.. Действително първопричината не е рално установена, тя е изведена от казанато от самия Ш., който е страна в процеса, не е приложена съответната медицинска документация, от която да се установи,  че лишения от свобода Ш. действителто е претърпял телесно увреждане от лишения от совобода Ш..

Не става ясно по време на проверка какви са правилата между отделните спални помещения, същите дали се охраняват и кой дава възможност на лишените от свобода от една група да посещават лишени от свобода от друга група. Считам, че има вътрешни нарушения на правилата от страна на затворническата администрация, което позволява наличието на тикива конфликти на територията на Затвора, но не за първи път.

Считам, че за да има равнопоставеност на страните в процеса би следвало да бъдат разпитани в качеството на свидетели, посочените от нас и същите при режим  на довеждане да бъдат доведени от затвора. Ограничаване на правата на защита на лишения от свобода Ш. води до невъзможност уважаемия съд да изгради действително вътрешното си убеждение като се предостави възможността за събирането на доказателства по настоящето производство и ги прецени поотделно и в тяхната съвкупност. Предвид гореизложеното Ви моля  да не се произнасяте  със съдебен акт към момента, а да разпоредите довеждането на посочените от нас лица тъй като на практика това е възможния способ за зищата на лишения от свобода Ш. и лишавайки го от този способ се предоставя възможност на  едната страна, в случая на затворническата администрация да вземе превес и да предреши изхода от производството.

ИНСПЕКТОР С.- Издадената заповед е във връзка със събрани доказателства, извършена проверка и доказана вина на Ш.. Във връзка с това  считам,  че заповедта  е законосъобразна и моля да  бъде потвърдена. Не считам за редно да се призовават други свидетели, тъй като  каквото и да бъде доказано, то ще бъде с фактите описани в заповедта. Моля да потвърдите заповедта.

АДВ.К. – След като изслушах представителя на затвора,   редовно упълномощен, поддържам искането си да се отмени заповедта на началника на Затвора като неправилна, незаконосъобразна и необоснована, предвид изложените  съображения, като Ви моля в случай, че не  я отмените да  намалите наложеното наказание с издадената заповед от четиринадесет на три  дни.

Съдът по отношение направеното от процесуалния представител  на жалбоподателя повторно искане за допускане до разпита на сочените  от него сведетели при режим на довеждане намира, че не следва да отменя определението си по отношение на направеното  искане, с което същото не е уважено. В днешното съдебно заседание процесуалния представител на  жалбоподателя отново не посочи фактите и обстоятелствата по отношение, на които  биха били дали показания, сочените от него свидетели, поради кеото съдът

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКАЗВА да отмени определението си,  с което не е уважил искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане до разпит на сочените от него свидетели.

АДВ.К. - Аз няма как да изкарам и да събеседвам с посочените от нас свидетели в покрепа на зищатата на Ш.,тъй като предварително  бих опорочил процеса. Свидетелите, които сме поискали са посочени от подзащитния ми Ш., като лица очевидци на случилото  се. Аз не  съм имал  възможност за контакт с тях, не ги представлявам и не мога, и не бива предварително да събеседвам с тях, за да посоча конкретни факти и обстоятелства при оспорване  на издадената заповед.

ИНСПЕКТОР С.- Нямам какво да допълня. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.К.-Да  се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К. -  Уважаеми господин председател, поддържаме изцяло депозираната жалба, както и аргументите, изложени в днешното съдебно заседание. Считам, че за постановяване на един правилен и  законосъобразен, обоснован съдебен акт  би следвало да се изслушат и двете засегнати страни. Формално жалбоподателя Ш. естествено е изтъкнал само и единствено, това което в негова полза. Ще си позволя малък коментар - лишеният от свобода Османов заявява, че е видял как подзащитния ми  Ш. влязъл с дърво в тяхната килия, след което  го е изкарал от килията - той не съобщава за разменени удари. Твърденията на определен кръг лишени от свобода, които са от килията на Ш. е нормално да вземат страна повече на лишения от свобода, който е в тяхната килия, а не на  подзащитния Ш., който не е от тяхната килия. Не ставя ясно как се допуска след проверката смесването на лишените от свобода и посещенията на такива от една група в помещенията отредени за друга група. Не мога и не бива да коментирам отказа да бъдат допуснати, посочените от нас свидетели. До момента,  в който  този тип дела бяха подсъни на РС –Бургас, във всички случаи се били допускани до разпит посочените от нас свидетели. Считам, че промяната на подсъдността от 07.02.2017г. не променя  изискването съдът да услужва и двете  засегнати страни и на база на всички събрани доказателства да изгради вътрешното си убеждение и да постанови правилен   законосъобразен и обоснован съдебен акт. Моля Ви, ако приемете, че подзащитния ми Ш. има известна вина за инцидента да намалите наложеното му наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия“, като определите  по- нисък срок, а  именно сочения от нас срок в размер на три денонощия. Лишеният от свобода  Ш. е допринесъл за инцидента, като видно дори и от показанията на лишените  от свобода, които затворническата администрация е снела, налице е била размяна на удари от двете страни и при липса на медицинска документация следва да се приложи риторсия по отношение на разменените удари. Моля за съдебен акт в този смисъл.

ИНСПЕКТОР С. - Не се касае за лишени от свобода от различни групи, те са в един коридор, в отворени спални помещения. Предмет на делото е издаден административен акт, проверката е  извършена от администрацията на затвора, събрани са доказателства - писмени обяснения на лишените от свобода свидетели за случилото се. От извършената проверка  на служител на администрацията е доказано, че има вина и му е наложено  наказание. С оглед на това считам, че издадената заповед следва да бъде потвърдена, тъй като в момента не се разглежда тежест на вина, а се разглежда конкретно издадена  заповед. Моля същата да бъде потвърдена.

АДВ.К.- След като изслушах представителя на затвора, законодателя е визирал ясно в нормативния акт – 14 дена карцер е максималния обем на наказание, което началникът на затвора може да упражни спрямо лишените от свобода при нарушение от негова страна. Считам, с оглед аргументите, които са изложени пред Вас, че издадената заповед не се явява константна величина и подлежи на съдебен контрол и че няма никаква пречка настоящия съдебен състав да намали наложеното наказание  за извършеното нарушиение от страна на подзащитния ми Ш..

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение, което ще обяви на страните в съдебно заседание в 14:15 часа.

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  М.В.Ш. лично и с процесуален представител  адв.З.К.. 

          ЗА ОТВЕТНИКА НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГРАД БУРГАС  се явява инспектор С..

 

          Съдът ОБЯВИ решението си и мотивите към него в присъствието на страните в 14:15 часа.

         

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

         

          СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: