ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 25.06.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ административен състав, на двадесет и пети юни две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор при ОП Бургас: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 368 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Я.Я., редовно призован, се явява лично и с адвокат Т.Б., с пълномощно по делото от преди.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Районно управление „Полиция”-Карнобат, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Агрошанс комерс” ЕООД, редовно призована, като призовката, изпратена чрез пощенски оператор, е получена на 06.06.2014 година от Д.Д., като длъжностно лице е удостоверило, че същата е служител на адресата. Видно от изпратеното съобщение, „Агрошанс комерс” ЕООД е призовано за днешно съдебно заседание, като в отрязъка, върнат по делото, е посочена дата 25.06.05.2014 г. и час 13.00 часа на днешното с.з.

В съдебно заседание не се явява представител на „Агрошанс комерс” ЕООД.

 

Окръжна прокуратура Бургас се представлява от прокурор Андрей Червеняков.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№ 4783/23.06.2014година от М. Г. - управител на заинтересованата страна „Агрошанс комерс”ЕООД, с която не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие, поради невъзможността да се яви, предвид служебен ангажимент.

 

Съдът ВРЪЧВА молбата на управителя М. Г. на представителите на страните за запознаване с нея и за становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ Б.: Запознах се с молбата на заинтересованата страна. Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Запознах се с молбата на заинтересованата страна. Да се ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.Я.Я. против Отказ за издаване на разрешение за дейности с ОБВВПИ рег.№з-6/20.01.2014 година на началник на Районно управление „Полиция”-Карнобат, за носене, употреба на късоцевно огнестрелно оръжие за самоохрана.

 

АДВОКАТ Б.: Няма някаква промяна и поддържаме жалбата срещу отказа за издаване на разрешение за дейности с ОБВВПИ рег.№з-6/20.01.2014 година на началник на Районно управление „Полиция”-Карнобат.

Да се приемат представените с жалбата доказателства.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: Наясно съм с жалбата, която е депозирал адвоката ми. Поддържам я. От една година работя като сътрудник-охрана в „Агрошанс комерс” ЕООД, а 2 години съм работил охрана пак в същата фирма. През цялото време ние е необходимо оръжие, тъй като обикаляме язовири, ниви, градини.

 

АДВОКАТ Б.: Искам само да добавя, че поддържам жалбата, тъй като освен нивите имат да обикалят и овощни градини, а там плащането се извършва всяка седмица, т.е. един ден в седмицата там има и  пари и е необходимо оръжие за охраната.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Г-н председател, жалбата е процесуално допустима.

Да се приемат представените доказателства с преписката.

Имам  един уточняващ въпрос към жалбоподателя Я., а именно бихте ли уточнили в каква ситуация е било необходимо огнестрелното оръжие за случаи за самоотбрана, за което се издава това разрешение или за да се чувствате защитен?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: Необходимо ми е оръжието за да се чувствам защитен.

АДВОКАТ Б.: Жалбоподателят работи като охрана и охраняват и един язовир, т.е. два язовира в гр. Карнобат, яз. Голям Топчия и яз. Малък топчия. Там проблемът е с бившия собственик на язовира, който ги заплашва и пуска жалби срещу тях като ги види на язовира. Имаше актове, които Районния съд отмени, но проблема се върти около този собственик, който е въоръжен. По жалбите са съставени Наказателни постановления, които са отменени от районен съд.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото Решение № 41/10.03.2014година и Решение №43/11.03.2014година на Районен съд- Карнобат.

 

Съдът ВРЪЧВА представените документи за запознаване на прокурора.

 

  ПРОКУРОРЪТ ЧЕРВЕНЯКОВ: Запознах се с доказателствата и искам да уточним, че единия случай касае санкция за извършване на риболов. Това ли е проблемът? Видно е, че производството по едното решение касае наложена санкция по ЗМВР относно извършването на риболов и не виждам каква е относимостта на тези документи към настоящото производство за отказ за издаване на разрешение за дейности с ОБВВПИ за носене, употреба на късоцевно огнестрелно оръжие за самоохрана.

 

АДВОКАТ Б.: Всичко се върти около бившия собственик на язовира, когато те са на язовира, той отива и пуска жалби срещу тях.  Има срещу тях хиляди жалби и издадени Наказателни постановления, които са отменени от районния съд, но на база на жалбите му се отказва на жалбоподателя разрешение за носене на оръжие, което му е необходимо за изпълнение на служебните му задължения.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Носенето на такъв тип оръжие е за самоохрана, не за изпълнение на служебни задължения.

 

АДВОКАТ Б.: Те постоянно работят с пари и охраняват пари.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Предоставям на съда относно приемането на представените доказателства, но същите нямат отбелязване дали са влезли в сила. Предоставям на съда да прецени дали да изиска служебна справка дали решенията са влезли в сила, но считам че тези доказателства са неотносими към настоящия спор, тъй като не касаят пряко ползването или неползването от жалбопадателя Я. на огнестрелно оръжие.

 

АДВОКАТ Б.: Влезли са в сила. Нямаме други искания по доказателствата. Няма да представяме други доказателства.

С оглед изявленията в днешното съдебно заседание от жалбоподателя лично, както и от неговия процесуален представител и представителя на прокуратурата,  съдът приема по доказателствата следното:

 

Съдът счита за относими представените с жалбата писмени документи, които следва да бъдат приети като доказателства по делото.

По отношение на днес представените съдебни решения, съдът намира че не следва да бъдат приети като доказателства, първо защото същите не удостоверяват, че производствата по тези дела са приключили с окончателен съдебен акт. И второ те установяват факти, които не касаят относимостта на обжалвания отказ за издаване на разрешение за дейности с ОБВВПИ рег.№з-6/20.01.2014 година на началник на Районно управление „Полиция”-Карнобат, тъй като последният е акт, който във времево отношение следва цитираните в съдебните решения Наказателни постановления.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства;

 

ОТХВЪРЛЯ искането за приемане като доказателства по делото на Решение №41/10.03.2014година и Решение №43/13.03.2014година  на Районен съд-Карнобат.

 

АДВОКАТ Б.: По приложените документи към административната преписка - докладни записки, няма образувани производства.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че посочените в докладна записка от 16.01.2013година М за обида, заплахи и самоуправни действия са извършени предпроцесуални действия на органите на МВР, като до момента не са известни данни да е сезирана прокуратурата по надлежен ред. Относно кражба за риба по чл.218Б от НК, минаваме в хипотезата на административна санкция и издаване на наказателно постановление, което е  по реда на ЗАНН и прокуратурата не следва да бъде сезирана.

Да се приключи събирането на доказателствата.

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на устните състезания:

 

АДВОКАТ Б.: Уважаеми г-н съдия, предвид свидетелските показания на жалбоподателя и приложените документи към делото е видно, че не са налице основания на отказ за издаване на разрешение за носене,  употреба на късоцевно огнестрелно оръжие за самоохрана, тъй като последният е акт, който във времево отношение следва цитираните в съдебните решения наказателни постановления, които са отменени от Районен съд. За изпълнението на професионалните задължения на г-н Я. е необходимо носенето на лично оръжие. В документите изходени от съда, следствието и прокуратура е видно, че срещу жалбоподателя няма образувани досъдебни производства, а свидетелството му за съдимост сочи, че не е осъждан. Предвид изложеното, моля да отмените отказ за издаване на разрешение за дейности с ОБВВПИ рег.№з-6/20.01.2014 година на началник на Районно управление „Полиция”-Карнобат,  за носене,  употреба на късоцевно огнестрелно оръжие за самоохрана.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.: Да се уважи жалбата ми. До този отказ, не съм ползвал огнестрелно оръжие и не съм имал и разрешително.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми г-н председател, считам че оспореният от жалбоподателя Я. отказ на началника Районно полицейско „Управление”- Карнобат е законосъобразен, издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия, при спазване на материалните и процесуалните предпоставки и не на последно място съобразен с целта на специалния закон. Предвид горното, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата на г-н Я. като неоснователна и потвърдите постановения отказ за издаване на разрешение за дейности с ОБВВПИ рег.№з-6/20.01.2014 година на началник на Районно управление „Полиция”-Карнобат,  за носене,  употреба на късоцевно огнестрелно оръжие за самоохрана. Искам да отбележа, че както  споменах целта на закона не е при всички случаи образуването на досъдебно производство, това е отрицателен факт, като част от текстове на НК е предвиден частноправен ред, като се отива в хипотезата на административната отговорност по ЗАНН. Тези случаи отново касаят евентуални данни за личността на г-н Я. и в тази насока постановения отказ е изцяло законосъобразен и следва да бъде потвърден.

АДВОКАТ Б.: Нямам какво да добавя. Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани чрез мен на адрес: гр.Карнобат, ул. Парижка комуна № 8.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:27 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: