ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми май                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 368 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят Я.К.Д.-редовно призован, се явява лично.

Ответникът директор на ТД на НАП Бургас - редовно призован, се представлява от юк. П. – пълномощно.

 

СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на Я.Д. против АУЗД, с който на жалбоподателя са установени задължения за здравни осигурителни вноски за периода 2000-2012 г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам жалбата. Представил съм допълнителна молба, с която искам да установя, че не съм ползвал здравни услуги в периода 2008-2012г. Към молбата е приложено писмо от директора на РЗОК, което моля да приемете.

 

Юк. П.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна. Нямам други доказателствени искания. Да се приеме издаденото удостоверение от НЗОК.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Представил ли сте Декларация лично или чрез пълномощник, подадена по реда на § 19и, ал. 1 и 2 от ЗДО, че не ползвате здравни услуги и сте извън територията на България.

 

ОТГОВОР:  Не съм подавал такава декларация.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2, както и представеното от Я.Д. писмо изх. № 94-02-71/25.02.2013г. на директора на РЗОК Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. П.: Нямам други доказателствени искания.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да отмените акта, поради обстоятелства посочени в жалбата и да ми бъдат присъдени разноските по делото.

 

Юк. П.: Моля да постановите решение, с което да признаете акта за правилен и законосъобразен. Актът е правилен, поради това, че в хода на административното производство, въпреки че е имал възможност, жалбоподателят не се е възползвал от нея, за да представи всички документи, които да  обусловят правото му  по § 19и, ал. 2 от ЗЗО или по чл.40а, ал. 1 от същия закон. Заявление по чл.40а от ЗЗО не е подаван. Удостоверение от РЗОК, дали лицето е ползвало здравна помощ за този период, също не е било представено. Едва в хода на обжалването на издадения акт е представено удостоверение, издадено от сектор БДС при ОД на МВР Бургас, от което е видно кога жалбоподателят е напускал и страната и кога е влизал в страната от 01.01.2000г. до 11.07.2012г., съответно ЗЗО, дава право на лицата при наличие на определени обстоятелства, същите да не заплащат дължимата здравно осигурителни вноски за определен период. За какъв период и за какъв размер здравно осигурителни вноски става въпрос, следва да се установи след извършване на проверка и да бъде реализирано това право жалбоподателят е следвало да установи факти. Тези факти не се събират служебно от органа. Правилно и законосъобразно извършващият проверката орган по приходите е констатирал, че за съответните обжалваеми периоди здравно-осигурително вноски се дължат от жалбоподателя. Издаден е акт за установяване на задължение по декларация, връчен лично, който в законоустановения срок е упражнил правото си по административен ред. Какви документи следва да представи до приключване на обжалването, с оглед факта да се прецени отговаря ли лицето на изискванията на § 19и от ЗЗО и в тази връзка евентуално преписката да се върне за ново разглеждане от проверяващия орган, жалбоподателят представя единствено удостоверението издадено от ОДМВР Бургас, което е недостатъчно. Едва днес в днешното съдебно заседание, жалбоподателят представя удостоверение от РЗОК като няма представено в ТД на НАП Бургас заявление по чл. 40 от ЗЗО.

Считам издадения акт за правилен и законосъобразен и като такъв моля същият да бъде потвърден.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: