О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 640          Година 01.04.2011        Град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на първи април две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Даниела Драгнева

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 368 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на И.В.Г. *** против писмо изх.№ 94-00-3717/31.01.2011г. на Кмета на Община Приморско. В жалбата се излагат твърдения, че писмото се явява изрично волеизявление, с което непосредствено му се засягат правата, като суперфициар върху общински имот и като такъв е от значение за признаване, упражняване и погасяване на права и задължения и се явява индивидуален административен акт и подлежи на обжалване пред съда, относно неговата незаконосъобразност. Прави се искане да се отмени акта, като незаконосъобразен и необоснован.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид приложените по делото писмени доказателства, намира за установено следното:

В заявление № 94-00-3717/18.10.2010г. (л.22 от делото) до кмета на община Приморско, И.В.Г. е поискал във връзка с отстъпеното му право на строеж с договор от 30.06.2005г. с Община Приморско и изтичащия пет годишен срок за построяване на жилищна сграда, да му се дадат предписания за по-нататъшни действия. Към заявлението са приложени копия от договора и скица на имота.  

С писмо изх.№ 94-00-3717/31.01.2011г. (л.21 от делото) на Кмета на Община Приморско, относно постъпилото заявление е посочено, че през 2005г. има образувано гражданско дело № 295/2005г. по описа на ЦРС, по което постановеното решение е влязло в сила на 11.12.2010г.. Към заявлението не са представени доказателства, че по време на съдебния процес има наложени тежести върху имота, поради което е посочено, че не може да се счете, че е налице спиране на давностния срок на отстъпеното право на строеж. Предвид това, ако в 5 годишен срок не са предприети каквито и да е строителни дейности, насочени към реално извършване на строежа или извършване на такива дейности, чийто обем е незначителен спрямо обема на учреденото право на строеж, то се погасява по давност. Писмото е получено на 01.02.2011г., видно от направеното на него отбелязване и с жалба вх.№ 94-00-521/08.02.2011г. е обжалвано пред съда. В жалбата се сочи с подаденото заявление е поискано издаването на виза за проектиране в УПИ І., в кв.58 по плана на гр.Приморско, върху който има отстъпено право на строеж, а с писмото се засягат правата му, като суперфициар върху общински имот и като такъв е от значение за признаване, упражняване и погасяване на права и задължения и се явява индивидуален административен акт и подлежи на обжалване пред съда, относно неговата незаконосъобразност.  

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално недопустима, по следните съображения.

В сезиращата съда жалба неправилно се сочи, че с подаденото заявление 94-00-3717/18.10.2010г., жалбоподателя е поискал издаването на виза за проектиране в УПИ І., в кв.58 по плана на гр.Приморско, върху който има отстъпено право на строеж. Видно от самото заявление с него е поискано даване на предписания за по-нататъшни действия, по отношение на отстъпеното право на строеж с договор от 30.06.2005г. и изтичащия пет годишен срок за построяване на жилищна сграда. В случая кмета на община Приморско не е бил сезиран с искане за издаване на административен акт или за извършване на административна услуга, а за изразяване на становище, поради което и направеното от него волеизявление не представлява административен акт по смисъла на чл.21 от АПК.

В допълнение на изложеното следва да се има в предвид и че това писмо не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, тъй като с него не се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани. Писмото не е административен акт и по смисъла на чл.21, ал.2 от АПК, тъй като с него не се декларират или констатират вече възникнали права или задължения. Съгласно чл.67 от Закона за собствеността, правото да се построи сграда върху чужда земя (чл. 63, ал. 1) се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. Тази давност тече и за ограничените вещни права на строеж върху частните общински имоти, поради което в ЗОбС не е предвидена възможност за отнемане на суперфицията от титуляра на правото по административен ред. Възникналите по реда на ЗОбС отношения, макар и в резултат на сложен фактически състав, включващ индивидуален административен акт и договор, са отношения между собственик и суперфициар, т. е. те са гражданскоправни по своята същност и са подчинени на гражданския закон – Закона за собствеността.  Закона за общинската собственост е специален по отношение на ЗС и ЗЗД само относно начина на формиране на волеизявление и форма на договора, предвид обстоятелството, че собственик на имота е община. След учредяване на ограниченото вещно право отношенията между собственика на имота - общината и суперфициара са подчинени на общите граждански закони - ЗС и ЗЗД. Въпросите за съществуването или погасяването на ограниченото вещно право и наличие на обстоятелства, прекъсващи давността, следва да бъдат поставени за решаване в рамките на установителното исково производство, тъй като се касае за спор за материално право, който не подлежат на разглеждане в административното производство.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че  жалбата на И.В.Г. следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.Г. *** против писмо изх.№ 94-00-3717/31.01.2011г. на Кмета на Община Приморско.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 368 по описа за 2011г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: