О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                     05.02.2010г.               град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на пети февруари две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря ………………………………………………………………………………….

и прокурора ……………………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 368 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.297, ал.4 от АПК.

Образувано е по жалба на Национална спортна академия „Васил Левски” – гр.София, Студентски град, представлявана от ректора проф.Л.Д. против заповед № 40/28.01.2010г., издадена от кмета на Община Несебър, с която е разпоредено на 01.02.2010г. в 10,00 часа да се извърши принудително изпълнение на заповед № 500/23.07.2009г. по реда на Наредба № 17 на Общински съвет – Несебър за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Несебър. В жалбата са инкорпорирани две претенции, по които да образувани две дела от административен характер – за отмяна на процесната заповед и за спиране на изпълнението й. Предмет на разглеждане в настоящото производството е искането с правно основание чл.297, ал.4 от АПК за временно преустановяване на възложените със заповед № 40/28.01.2010г. изпълнителни действия до разрешаването на спора за нейната законосъобразност. 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа страна следното:

Със заповед № 500/23.07.2009г., издадена от кмета на Община Несебър на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е наредено премахването на строеж, представляващ метален портал с дължина 6,00м. и височина 3,00м. с две крила, трайно закрепени към терена посредством бетонови фундаменти, изграден върху път - публична общинска собственост. Заповедта подлежи на предварително изпълнение, което следва от разпоредбата на чл.217, ал.1, т.9 от ЗУТ и от инкорпорираното в нея разпореждане с правно основание чл.196, ал.3, изр. ІІ от ЗУТ, вр. с чл.60, ал.1 от АПК. Законосъобразността на административния акт е оспорена от Национална спортна академия „Васил Левски” пред Административен съд – гр.Бургас и е образувано АХД № 1192/2009г. С определение № 1832/09.09.2009г., постановено в закрито заседание съдът отменя разпореждането, издадено от кмета на Община Несебър, с което е допуснато предварително изпълнение на заповедта. С протоколно определение, произнесено в открито съдебно заседание на 16.12.2009г. е оставено без уважение искането на учебното заведение за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № 500/23.07.2009г., издадена от кмета на Община Несебър. Съдебният акт по чл.166, ал.2 от АПК е оспорен с частна жалба, чиято нередовност е изправена на 26.01.2010г. Междувременно, на 11.12.2009г. на адресата е връчена покана за доброволно изпълнение, а на 11.01.2010г. е извършена проверка от служители на Община Несебър, които констатират, че заповедта не е изпълнена. Със заповед № 40/28.01.2010г., издадена от кмета на Община Несебър, на основание чл.268, т.1, предл.І, вр. с чл.271, т.1 от АПК е наредено на 01.02.2010г. от 10,00 часа да се извърши принудително изпълнение на заповед № 500/23.07.2009г. По делото не се съдържат доказателства, от които да се установи датата, на която е съобщена заповедта. Същата е оспорена с жалба вх.№ 896/01.02.2010г., в която се съдържа искане за спиране на принудителното изпълнение - предмет на настоящото производство. С определение № 337/01.02.2010г. жалбата е обездвижена и на оспорващия е указано да представи доказателство за внесена държавна такса по сметка на решаващия съд. На Община Несебър е вменено задължение да приложи копие от преписката, ведно с мотиви за обжалваното действие и Наредба № 17/01.01.2009г. на Общински съвет – Несебър. Указанията са изпълнени в срок. В искането, с което е поставено началото на настоящото съдебно производство се навеждат доводи за незаконосъобразност на процесната заповед, които се основават на развитието на съществуващия между страните материалноправен спор за собственост върху терена, използван от НСА „Васил Левски”. В нарочно становище, изразено от процесуалния представител на ответната община се сочи, че висшето училище не притежава право на собственост върху използваната от него територия, което е установено с решение по гр.дело № 753/2005г. на НРС, решение по въззивно гр. дело № 912/2007г. на БОС и определение № 644/22.07.2009г. на ВКС.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените към административната делото писмени доказателства, настоящият съдебен състав достигна до следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл.294 от АПК постановленията, действията и бездействията на органите по изпълнението подлежат на оспорване пред съответния административен съд. Цитираният нормативен регламент е създаден, за да гарантира правата и интересите на длъжника срещу недопустими или порочно осъществени процесуални действия на органа по чл.271, ал.1, т.2 от АПК. Легитимираният да търси защита правен субект я реализира посредством жалба, която се подава чрез органа по изпълнението в 7-дневен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението. (чл.296, ал.1 от АПК). Суспензивният ефект на жалбата е дерогиран с разпоредбата на чл.297, ал.4 от АПК, но съдът може да спре изпълнението до разрешаване на спора. В настоящия случай със заповед № 40/28.01.2010г. е поставено началото на изпълнителните действия по смисъла на чл.276, ал.1 от АПК. Тя е предшествана от покана за доброволно изпълнение по чл.277 от АПК и удостоверителен протокол за липса на предприети действия.

Спирането на изпълнително производство представлява вид обезпечителна мярка и релевантна за допускането й е вероятната възможност от причиняване на вредни за искателя последици. От представените по делото протоколи за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване и след завършване на принудителното изпълнение (приложение № 3 към чл.9 от Наредба № 17/01.01.2009г. и приложение № 4 към чл.12 от Наредба № 17/01.01.2009г.) е видно, че металният портал е демонтиран на 01.02.2010г. в 11 часа и извозен за съхранение в складова база. При това положение искането да се спре изпълнението на заповед № 40/28.01.2010г. е лишено от предмет и следва да се остави без разглеждане. В този смисъл е практиката на Върховен административен съд, обективирана в определение № 4154/08.04.2008г. по АХД № 3636/2008г., ІІІ отделение и определение № 12578/21.11.2008г. по АХД № 6887/2008г., ІІІ отделение.

 

Мотивиран от горното, Административен съд – гр.Бургас, седми състав

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране изпълнението на заповед № 40/28.01.2010г., издадена от кмета на Община Несебър, с която е разпоредено на 01.02.2010г. в 10,00 часа да се извърши принудително изпълнение на заповед № 500/23.07.2009г. по реда на Наредба № 17 на Общински съвет – Несебър за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Несебър.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 368/2010г. по описа на Административен съд– гр.Бургас

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:………………………