О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                     01.02.2010г.               град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на първи февруари две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря ………………………………………………………………………………….

и прокурора ……………………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 368 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.294 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Национална спортна академия „Васил Левски” – гр.София, Студентски град, представлявана от ректора проф.Лъчезар Димитров против заповед № 40/28.01.2010г., издадена от кмета на Община Несебър, с която е разпоредено на 01.02.2010г. в 10,00 часа да се извърши принудително изпълнение на заповед № 500/23.07.2009г. по реда на Наредба № 17 на Общински съвет – Несебър за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Несебър. Иска се от съда да отмени процесната заповед и да постанови спиране на изпълнението й.

При служебно извършена проверка за редовност и допустимост на сезиращото оспорване, настоящият съдебен състав констатира, че същото е депозирано в деловодството на Административен съд – гр.Бургас на 01.02.2010г. без приложен документ за платена държавна такса. Поради това жалбата на Национална спортна академия „Васил Левски” – гр.София трябва да се остави без движение като се укаже необходимостта от представяне на доказателства за плащане на такса по т.2б, б.”б” от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Изхождайки от принципа на бързина и процесуална икономия, прокламиран в чл.11 от АПК, сезираният съдебен състав намира, че едновременно с произнасянето по чл.158 от АПК, следва да извърши и процесуалните действия по размяна на книжа и попълване на делото с доказателствен материал за разглеждането му в закрито съдебно заседание. На основание чл.297, ал.3, вр. с чл.297, ал.1 от АПК препис от жалбата трябва да се изпрати на органа по изпълнението, който е длъжен да представи копие от преписката, ведно с мотиви за обжалваното действие, както и цитираната в заповед № 40/28.01.2010г. наредба на Общински съвет – Несебър. За установяване на твърденията в жалбата е необходимо да се изиска справка по АХД № 1192/2009г. по описа на БАС, от която да е видно стабилизирано ли е постановеното по това дело определение с правно основание чл.166, ал.2 от АПК.

 

Предвид гореизложеното, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Национална спортна академия „Васил Левски”– гр.София, Студентски град, представлявана от ректора проф. Лъчезар Димитров против заповед № 40/28.01.2010г., издадена от кмета на Община Несебър, с която е разпоредено на 01.02.2010г. в 10,00 часа да се извърши принудително изпълнение на заповед № 500/23.07.2009г., издадена от кмета на Община Несебър.

            ЗАДЪЛЖАВА Национална спортна академия „Васил Левски”– гр.София, Студентски град, представлявана от ректора проф. Л.Д. в 7-дневен срок от уведомяването да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд– гр.Бургас.

            УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на това задължение, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

            ПРЕПИС от жалбата, ведно с приложените към нея доказателства да се изпрати незабавно на кмета на Община Несебър.

            ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Несебър в 1-дневен срок от уведомяването да представи копие от преписката, ведно с мотиви за обжалваното действие.

            ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Несебър в 1-дневен срок от уведомяването да представи Наредба № 17 на Общински съвет – Несебър за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Несебър.

            ДА СЕ ПРЕДСТАВИ справка по АХД № 1192/2009г. по описа на БАС, от която да е видно стабилизирано ли е постановеното по делото определение с правно основание чл.166, ал.2 от АПК.

            Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати незабавно на страните по електронна поща или факс.

За съдържанието на настоящия съдебен акт страните да се уведомят и по телефона.

 

 

 

 

СЪДИЯ:………………………