ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 18.05.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На осемнадесети май                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

Административно дело номер 368 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ са редовно уведомени, като се представляват от своите пълномощници съответно адв.Ц., която представя пълномощно за ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ М.Д.Д., който се явява лично и юрисконсулт Д., която представя пълномощно за ОТВЕТНИКА директор на РУ „СО” гр.Бургас.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Адв.Ц.: Поддържаме жалбата с доводите наведени в същата. Моля да бъдат приети приложените с жалбата доказателства. Поддържаме доказателствените си искания. В тази връзка в днешно съдебно заседание моля да бъде прието едно становище на жалбоподателя, което установява подробно дейността, извършвана през този период. Заявявам, че в днешно съдебно заседание, в случай че съдът допусне искането за разпит на свидетели, водим двамата свидетели, които моля да бъдат разпитани. Обстоятелствата, които ще установяват са посочени в жалбата. Представям становището с копие за ответната страна.

         Искането за експертиза ще формулираме в последствие, след като бъдат изслушани свидетелските показания, тъй като документацията касаеща трудовото правоотношение и задълженията за процесната длъжност не се намира в Община Айтос.

Да се установи къде е съхранена евентуално тази документация и вещото лице на място да провери това, какво обхваща естеството на работа. Къде се съхранява документацията, касаеща дейността на младежкия клуб ДКМС. Ако има такава документация, вещото лице да провери на място. Спорът касае естеството на работа, ако е имало длъжностна характеристика, вещото лице следва да установи това.

       

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам изцяло жалбата като неоснователна. Възразявам по отношение искането за назначаване на експертиза, тъй като процесният стаж на жалбоподателя е нанесен в трудова книжка, в която е посочена неговата месторабота и продължителността и длъжността, която е заемал. В този смисъл вещото лице не би могло да установи нещо друго различно от това, което е отразено в трудовата книжка. Още повече, че тези обстоятелства не се оспорват от нас, а спорът е правен и касае дали стажът на жалбоподателя за процесния период следва да бъде зачетен като учителски или не.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и изпратената от ответника административна преписка, съдържаща писмени доказателства събрани в хода на административното производство, както и представеното в днешно съдебно заседание  от адв.Ц. становище на нейния доверител.

 

Намира искането за допускане до разпит в днешно съдебно заседание на водените двама свидетели за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водените свидетели, чиято самоличност снема както следва:

Г.Г.Г. български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните в процеса, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

М.Н.М. -  български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните в процеса, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свид.М.

 

Разпит на свидетеля Г.: През 1975-1980г. съм бил първи секретар на градския комитет, а в последствие на общинския комитет на комсомола в гр.Айтос. Лицето М.Д. го познавам от момента, когато беше един от кандидатите за отговорник на младежкия клуб. През 1979г. той стана отговорник на младежкия клуб след предварително проучване и конкурс. За заемането на тази длъжност се изискваше педагогическо образование. Тази дейност се осъществяваше като извънкласна форма на работа в два аспекта: организационна част, която беше под наше непосредствено ръководство и другата е методическа работа с подрастващата младеж под председателстването на председателя на съвета. Работеше се въз основа на съвместни програми, които приемахме в бюрото на комсомола и общинския народен съвет отдел за просвета и култура.  Ние не сме специалисти, за да можем да работим с децата. Изисква се професионална подготовка за изграждане на тематичните планове и т.н. В рамките на тази програма Д. осъществяваше работа с учители, класни ръководители, директори за подбор на деца, които имат определени интереси в зависимост от качествата и способностите на децата, което означава, че трябва да знае психологията на децата. Той лично водеше и кръжоци и участваше и контролираше работата на хоноруваните преподаватели, за което той отчиташе тяхната работа дали спазват програмите.

Разпит на свидетеля М.: Познавам М.Д.. Известно ми е какво е работил Д. ***, тъй като преди това аз самият не съм бил в гр.Айтос. От м.юли 1980г. заварих Д. като отговорник на младежкия клуб. Дейността на младежкия клуб беше доста обширна, под ръководството на общината, заместник кмета по образованието и културата. Д. беше методически под контрола на тази структура, а организационно тази организация спадаше към общинския комитет на комсомола, на която аз бях първи секретар.  Финансово се отделяха средства от общината за този клуб.

Д. се занимаваше с извънучебна дейност на учениците и децата от общината, която беше определена с програма и отчиташе дейността с присъствени книги и отчет за извършената дейност на младежкия клуб. Д. ръководеше и координираше цялата дейност на младежкия клуб.  Неговата дейност имаше характер на административна организационна, но също така имаше и дейност, при която се занимаваше пряко с обучението на децата. За тази длъжност имаше изрично изискване за наличие на педагогически стаж. Д. пряко е работил с децата.  Документацията на Общинския комитет на комсомола нямаше свое деловодство и счетоводство. Те бяха подотчетни в на окръжния комитет на комсомола. Не зная съдбата на документацията и към момента не мога да зная къде се съхранява.

 

         Адв.Ц.: Във връзка с дадените в днешно съдебно заседание свидетелски показания, както и приложените доказателства, с оглед спецификата и естеството на работа, която е предмет на процесното дело, моля да ми се даде възможност да формулирам конкретни въпроси към вещото лице съотносими към спора и съгласно компетенцията за това.

Юрисконсулт Д.: По отношение на това доказателствено искане, моля да вземете предвид изразеното от мен становище записано по-горе.

Съдът по направеното доказателствено искане намира същото за основателно, поради което на пълномощника на жалбоподателя следва да бъде дадена възможност да формулира въпроси към поисканата от него експертиза, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на адв.Ц. в 3-дневен срок считано от днес да формулира задачи във връзка с поисканата от нея експертиза, по назначаването на която съдът ще се произнесе в закрито заседание след депозиране на молбата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.06.2009г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: