Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      767                                    от 20.04.2018 г.                                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори март  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Сийка Хардалова и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 367 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Г.М.Г., ЕГН **********, с адрес *** и съдебен адрес ***, офис № 7 против Решение № 4/09.11.2018 г., постановено по НАХД № 415/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат. С посоченото решение е потвърдено Наказателно постановление № 1189/11.10.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите (РДГ) – Бургас, с което на Г. е наложена глоба в размер на 400 лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ  за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от ЗГ и е отменено в частта, в която е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението – товарен автомобил марка „Ифа“, с рег. № СН *** АК. Иска се от съда да отмени постановеното решение в потвърдителната му част и респ. да отмени наказателното постановление изцяло. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание, касатора се представлява от адв. А.С., СлАК, която поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът по касация – РДГ – Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Милушев оспорва жалбата и иска от съда да остави в сила постановеното решение на първоинстанционния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Карнобат е образувано по жалба на Г.М.Г. против Наказателно постановление 1189/11.10.2017 г., издадено от директора на РДГ – Бургас, с което за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 1 от ЗГ, на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ на 1189/11.10.2017 г., е наложена глоба в размер на 400 лева и на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ са отнети вещите, предмет на нарушението: товарен автомобил „марка „Ифа“, с рег. № СН *** АК. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Карнобат е отменил частично атакуваното наказателно постановление, като е приел, че е налице нарушение на нормата на чл. 20, ал. 4 от ЗАНН, съгласно която не се допуска отнемане, когато стойността на вещите явно не съответства на характера и тежестта на административното нарушение. За да потвърди наказателното постановление в останалата част, съдът е приел, че нарушението е безспорно доказано и при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения, водещи до отмяната им.

Решението на Районен съд – Карнобат е правилно и следва да се остави в сила

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възражението на касатора е относно изтичане на шестмесечния срок за издаване на наказателно постановление по смисъла на чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. Съдът намира оплакването за неоснователно. АУАН серия ЖОО 2013 г. № 030385 е съставен на 30.10.2015 г. Досъдебното производство, за което неоснователно се твърди, че е преписка, е образувано на 07.10.2016 г., постановлението за прекратяване на наказателното производство, издадено от районна прокуратура – Карнобат е от 11.08.2017 г, а това на Окръжна прокуратура – от 10.02.2016 г. Наказателното постановление е издадено на 11.10.2017 г.

Касационният съдебен състав възприема напълно мотивите на първата инстанция относно прекъсване на срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН за издаване на наказателното постановление, като счита че действително към настоящия казус е приложимо  посоченото в тълкувателно постановление №1/27.02.2015г. на ВКС по т.д. № 1/2014 г. на ОСНК и ОСС на Втора колегия на ВАС  относно факта, че сроковете по чл. 34 от ЗАНН са давностни, както и позоваването на ТР № 112/16.12.1982 г. по н.д. № 96/1982 г. на ОСНК на ВС и ТР № 44/29.12.1983 г. по н. д. № 29/1982 г. на ОСНК на ВС при условията на тяхната приложимост.

Настоящата инстанция счита, че оспореното първоинстанционно решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/09.11.2018 г., постановено по НАХД № 415/2017 г. по описа на Районен съд – Карнобат.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                   2.