ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети март                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 367 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Д.Г.П., Е.Т.Д., С.А.Д., Р.С.Х., М.Г.С., Д.А.Д. и М.Г.П., редовно призовани, не се явяват. За тях се явява представител по пълномощие адвокат Я.П., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника - областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие старши юрисконсулт А.И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна Агенция пътна инфраструктура София, редовно призована, няма представител.

Явява се вещото лице С.Г.Б..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №РД-09-4/20.01.2016г. на областен управител на област Бургас, в частта в която е отчужден за държавни нужди част от имот 43003 в землището на с.Равда, местност „Джубера”, с ЕКАТТЕ 61053, община Несебър, целият с площ от 11,516 дка за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас” участък обход на Ахелой от км 207+233,06 до км 212+233,06 изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ” ТВ при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”. Заповедта е оспорена само в частта относно определеното равностойно парично обезщетение за частта от имота, която се отчуждава.

 

ДОКЛАДВА, че на 22.03.2016г. по делото е постъпило становище от пълномощника на ответника.

ДОКЛАДВА постъпило също становище от Агенция „Пътна инфраструктура” и молба, с която са представени писмени доказателства от заинтересованата страна.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 21.03.2016г., поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице.

 

Снема самоличността на вещото лице:

С.Г.Б., 65 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Представила съм заключение, което поддържам.

АДВОКАТ П. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Едно уточнение във връзка с трайните насаждени. В експертизата сте посочили, че става въпрос за лозе - винен сорт, от къде съдите за това, тъй като съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения зависи направената оценка. В наредбата има посочени лозя винени сортове, лозя десертни, както и има посочени нискостеблено или приземни, полувисоки и високостеблени.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – От огледа, който съм направила на място и от това, което видях там, за мен лозите са приземни. Някога е имало и конструкция, на места. Масивът е много голям, масивът на собствениците е голям - 15 дка и навсякъде редовете са различни. Това е, което ми показаха за лозето тези хора, които са жалбоподателите в настоящото дело и понеже проектът за пътя минава по диагонал на имота, аз навлязох в имота и броих лозите, каква е запълняемостта на редовете и от това, което видях прецених, че лозите са приземни.

При оценката се ръководих от средния годишен доход на декар. Лозето все още дава плод. Годините за плододаване за този винен сорт, приземни е тридесет години. Доходът е 130, това е най-ниския. Преценила съм, че са приземни.

Може би разликата идва от годините, защото за другите сортове, продължителността за плододаване е 25 години, а за приземния сорт те е 30 години. Но от разговора ми със собствениците, лозето е ползвано много дълго и аз съм дала период 25 години, на който слагам амортизационни отчисления и давам остатъчен период още 5 години, в който период лозето може да дава плод, тъй като по Наредбата срокът за плододаване е 30 години. Искам да представя допълнително снимков материал, който е черно-бял, но дава горе-долу представа какво представлява лозето.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам въпроси.

Съдът изчита въпроса на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура” от молбата, представена по делото с вх.№ 3155/28.03.2016г.: Каква е оценката на засегнатото лозе при вид на насаждението съгласно Приложение 4 от наредбата, - сорт винен, полувисоки лози?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – В случая следва да се вземат разходите за създаване и отглеждане - в случая 3 126лв. – разходи за отглеждане и създаване на лозето. Периодът на плододаване за полувисоки е 25 години. Ако вземем този срок, тогава вече трябва да се види – лозето все още дава реколта, периодът, в който е експлоатиран, ако трябва да се бракува и ако се вземат 5 години, тогава 20 години става периодът, в който е използвано. Не може да се прецени точно. По информация от собствениците е използвано от много години, по амортизационните отчисления са 125,03лв. на година х 20 години, и този резултат трябва да се извади от разходите и ще се получи две хиляди и нещо. Вади се от разходите за създаване, а средния чист годишен доход от лозе трябва да се умножи по 5 години, за да се получи сумата за остатъчния период от дохода. И така се получава стойността за декар лозе.

Това е принципът на изчисленията.

Аз обаче считам, че тези лози не са полувисоки, а са приземни.

ВЪПРОС на СЪДА – Сделките за имотите, които сте ползвали като аналог, за да извършите оценките, в същата местност ли се намират?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Да. Има ги нанесени на една от скиците приложени към заключението, където се вижда къде е процесния имот и къде са имотите, ползвани за аналог. Те са в същата местност.

ВЪПРОС на СЪДА – Оценката, която сте дали на целия имот ли е или се отнася за частта, която е отчуждена?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Оценката е на отчуждената част.

ВЪПРОС на СЪДА – От отговора на въпрос 2 не става категорично ясно дали считате, че мероприятието, за което се отчуждава този процесен имот е част от път І-9 (Е-89)?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Не е част, защото той е в проект и е предмет на новия ПУП, който всъщност е разработен. Пътят включен в решение №302 на МС от 20.04.2012г. е пътят показан в червено на последната скица от заключението. А тук с новия ПУП се прави обход на гр.Ахелой, прави се отбивка от км 207 до км 233,6, от където започва път І-9, отклонява се, минава през землището на гр.Равда, пресича двете землища, влиза в землището на гр.Ахелой и се влива пак в този път, който е основния път.

Понеже този път, обходният е още в проект, има една легенда на големия план за трасето, където пише „републикански пътища”, „първи клас”, „трети клас” и отдолу пише „пътища предложени за национални” и „пътища предвиждани в проект”.

Съдът предяви на страните карта на обхода на гр.Ахелой, представен със становището от процесуалния представител на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура”.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. - Тези двете се отнасят за двете разширения (показва отбелязаното със зелено в долния ляв ъгъл на скицата), той още не е път, той е в проект и в момента той не е предмет на това решение, това решение касае само големия път.

АДВОКАТ П. – Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.2 и л.3 от делото, както и представените от Агенция „Пътна инфраструктура” доказателства, описани в молбата, постъпила на 28.03.2016г.

 

АДВОКАТ П. – Нямам други доказателствени искания. 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Няма да соча други доказателства. 

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Моля да уважите жалбата ни и постановите решение, по силата на което да измените оспорената заповед на областния управител на област Бургас, съобразно пазарната оценка, дадена от вещото лице в приетата в днешното съдебно заседание съдебно-техническа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Оспорвам жалбата. Моля да постановите решение, с което да оставите в сила заповедта на Областния управител на област Бургас. Считам, че изготвената пазарна оценка посочена в заповедта е справедлива, правилна и законосъобразна.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: