ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 22.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и втори март                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 367 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателите С.А.П., Д.Г.П., Е.Т.Д., С.А.Д., Р.С.Х., М.Г.С. и Д.А.Д., редовно призовани, не се явяват лично. За тях се явява представител по пълномощие адвокат Я.П., надлежно упълномощен.

За ответника - областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие старши юрисконсулт А.И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За заинтересованата страна Агенция пътна инфраструктура София, редовно призована, се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, представя пълномощно..

Явява се вещото лице С.Г.Б..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ П. – Заявявам, че жалбоподателката С.А.П. е починала на 05.03.2016г. В тази връзка представям доказателства. Видно от удостоверение за наследници, което представям в днешното съдебно заседание, същата е оставила наследници Х. Г. П. и М.Г.П., но видно от протокол за обявяване на саморъчно завещание от 11.03.2016, оставено на съхранение в нотариалната кантора и изготвено от нотариус Стоян Ангелов, починалата жалбоподателка С.А.П. като свой наследник е оставила само М. Г.П..

Моля да заличите като жалбоподател С.А.П. и конституирате дъщеря и́ Мариана Г.П., като тя ме е упълномощила с адвокатско пълномощно, което представям. Има съставен констативен нотариален акт по завещанието, но все още не е вписан в Агенцията по вписване и нямаме технологично време да представим този нотариален акт на доверителката ми М.Г.П.. Рано сутринта ми донесоха протокола за обявяване на саморъчно завещание и пълномощното, поради което и не можах да ги представя на съда преди днешното заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Предвид смъртта на единия от жалбоподателите и това, че неговия наследник не е конституиран в настоящото производство, моля да не се дава ход на дело.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – По хода на делото – предоставям на съда.

АДВОКАТ П. – С оглед да бъдем изрядни относно правото на оспорване от страна на наследничката на починалата жалбоподателка С.П., ще Ви моля да ни се предостави възможност да представим и констативния нотариален акт изготвен по завещанието след неговото вписване в Агенцията по вписванията.

 

Съдът като се запозна с представените доказателства счита, че по делото наследникът на жалбоподателката С.П., съгласно представеното саморъчно завещание, може да бъде конституирана като жалбоподател на мястото на С.П. след изрично писмено волеизявление от страна на този наследник, а именно М.Г.П. - дъщеря на жалбоподателката, която съгласно саморъчното завещание придобива дела на С.П. в имота, предмет на отчуждаване. По тази причина ход на делото не може да бъде даден, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.03.2016г. от 10.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДА СЕ СЪОБЩИ на М.Г.П., на която съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност в срок от 24 часа от съобщаването, писмено да посочи дали иска да встъпи в правата на жалбоподателката и нейна наследодателка С.А.П. и да бъде конституирана като жалбоподател по делото.

ДАВА възможност на всички страни в 3-дневен срок от днес да изчерпят всички свои доказателствени искания, в т.ч. и във връзка със представеното по делото заключение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: