Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1039                      16.06.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На дванадесети юни,                                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:   Станимир Христов

Членове:       1.  Румен Йосифов

                       2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 367 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. с чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Б.И.Ч., ЕГН-**********,***.Стамболийски №16, ет.4, против решение № 1847/14.10.2013г. на Районен съд Бургас, постановено по НАХД № 1984/2013г., с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № НП-1720/15.02.2013г., издадено от заместник-кмет на Община Бургас, с което на касатора за нарушение по чл.98, ал.1, т.6 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл.189, ал.12 и чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 50лв.

Касаторът намира за неправилен извода на районния съд, че в администра-тивнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Сочи кои са процесуалните нарушения, допуснати при съставяне на акта за установяване на административно нарушение (АУАН), връчването на наказателното постановление, които представляват според него основания за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно. Твърди, че не е паркирала личния си автомобил в нарушение на правилата и не е извършила деянието виновно. Моли съдът да отмени първоинстанционното решение и вместо него да постанови друго, с което да отмени наказателното постановление

Ответникът по касационната жалба – заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не представя становище по касационната жалба.

 Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Наказателното постановление, предмет на оспорване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на АУАН № 0037361/11.02.2013г., съставен на Б.И.Ч. за това, че на 11.02.2013г. в 08:30 часа, в гр.Бургас като водач на л.а. Фолксваген, рег.№ А-7523-КС, е паркирала на кръстовище между ул.Патриарх Евтимий и ул.Ал.Стамболийски. За нарушена е посочена нормата на чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП. АУАН е съставен от М. Д., в качеството й на ст.специалист в общинската администрация, надлежно опровомощена на осн. чл.189, ал.1, вр. чл.167, ал.2 от ЗДвП със заповед №3032/14.11.2012г. В него като свидетели са записани М. С. и К. Н. В хода на съдебното следствие пред първоинстанционния съд е установено, че Стаматова не е присъствала при установяване на нарушението, защото работи като касиер на наказателния паркинг, а Николов лично е констатирал нарушението – паркирането на автомобила на Б.Ч. в зоната на кръстовище, но не се е подписал в АУАН (в с.з. на 13.09.2013г. е посочил, че в акта няма негов подпис). За проверката общинските служители са изготвили и 4бр. фото снимки, от които ясно се вижда, че автомобилът на Ч. – Фолксваген Поло, рег.№ А-7523-КС е бил паркиран точно на кръстовището.

  Въз основа на така съставения АУАН, заместник-кметът на Община Бургас, редовно оправомощен да издава НП със заповед № 416/26.02.2008г. на кмета на общината (л.14 от НАХД № 1984/2013г. на РС-Бургас) издал обжалваното НП, в което квалифицирал деянието на Ч. като нарушение на чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП й наложил глоба в размер на  50 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е счел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до опорочаване на крайния акт и до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя. Приел е за безспорно доказано, че Б.Ч. е осъществила състава на посоченото нарушение, за което правилно й е наложена санкция, определена в законоустановениия размер.

Решението на районния съд е правилно.

Въз основа на прецизно установена фактическа обстановка, кореспондираща с изложеното в НП и в АУАН, при редовно събрани в производството писмени, гласни и веществени доказателства, районният съд е формирал правилни изводи за законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Съдът намира за неоснователно и твърдението на касатора, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващо се в несъставянето му в присъствието на свидетеля-очевидец К. Н. Съгласно чл.40, ал.3 от ЗАНН при липса на свидетели, присъствували при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в него. Действително в случая липсата на подпис на св.Н. в акт, се квалифицира като нарушение на чл.40, ал.3 от ЗАНН, но това нарушение не е съществено поради следното: Съществено нарушение на процесуалните правила е налице, когато в резултат на същото се засяга или би могло да се засегне правото защита на лицето, т.е. до невъзможност лицето да упражни процесуалните си права в пълен обем. Нито в хода на производството пред районния съд, нито в хода на настоящето производство обаче се навеждат каквито и да е доводи в тази връзка. Следователно издавайки процесното НП, административно-наказващият орган правилно е приложил нормата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, според която НП се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, което в случая е налице.

Административен съд Бургас, в настоящия касационен състав, изцяло споделя мотивите на районния съд относно правна квалификация на извършеното нарушение,  извършването на деянието от страна на Ч. и нейната вина, поради което не е нужно същите да бъдат преповтаряни. Няма нарушение и при връчване на НП,    а в чл.58 от ЗАНН няма изискване същото да се връчи веднага. В случая е важно това да стане при спазване правилата за давността.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1847/14.10.2013г. на Районен съд Бургас, постановено по НАХД № 1984/2013г., с което е потвърдено наказателно постановление № НП-1720/15.02.2013г., издадено от заместник-кмет на Община Бургас, с което на Б.И.Ч., ЕГН-**********, за нарушение по чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП, на осн. чл.189, ал.12 и чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:       1.                                    2.