ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 20.05.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети май                                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 367 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Б.в който представя пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Дирекция „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Н., която представя пълномощно.

        

В залата присъства адв.Р. Ц., която представя пълномощно, видно от което представлява Синдикален орган, от чието име представя молба за конституиране като заинтересована страна в процеса на председателя на Синдиката на железничарите в България И.С., който се явява лично; представя удостоверение за легитимно представителство на същото лице.

 

Съдът, като съобрази направеното в днешно съдебно заседание от адв.Ц. процесуално искане за конституиране като заинтересована страна в процеса на представляваната от нея синдикална организация  на Синдиката на железничарите в България, намира това процесуално искане за неоснователно, тъй като не са налице материалноправните предпоставки за конституирането като заинтересована страна в процеса на сочената организация. Обстоятелството, че тази организация е инициирала административното производство, по повод на което е издаден обжалвания административен акт, не придава качество на заинтересованост на тази страна.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на адв.Ц. в качеството й на пълномощник на представляваната от нея синдикална организация Синдикат на железничарите в България за конституиране на заинтересована страна на посочената синдикална организация.

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 3-дневен срок, считано от днес с частна жалба.

 

Адв.Б.В: Нямам възражение по хода на делото.

Юрисконсулт Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Б.В: Поддържаме жалбата. Тя представлява по своята същност жалба против предписание по т.1 от Протокол № 54/14.01.2013г., като декларираме че по т.2 от същия протокол сме изпълнили така наречените предписания от Инспекцията по труда.

         Представям за сведение на съда решение по административно дело на Административен съд-гр.Пловдив, постановено от състав на Пловдивския административен съд, за което посочваме, че настоящото оспорване е с идентичен характер. По това дело съдът се произнесъл като е отменил акта на Инспекцията по труда.

         Други доказателства няма да соча.

         Юрисконсулт Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна.  Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административния акт.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма  да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Б.В: Считаме, че атакуваният от нас акт е незаконосъобразен по т.1 от Протокол № 54/14.01.2013г. и моля да го отмените. В нормативната уредба никъде няма легално определение на понятието „непрекъсваем процес на работа” какъвто е упоменат в тези предписания. По смисъла на  чл.141 от КТ непрекъсваем процес на работа означава, че самият процес няма как да бъде прекъснат, поради самото естество на трудовия процес. Например в енергетиката и металургията, започва един процес, който няма как да бъде прекъснат с оглед възможността за инцидент. Що се касае до това, да спреш един влак, самият характер на производството позволява прекъсването му, но то не е целесъобразно. Работодателят има правомощие да извърши това, както е сторено. Това предписание обвързва работодателя и считам, че не е основателно, тъй като работниците и включително и синдикатите редовно провеждат срещи и спазват стриктно законодателството.

Да се отмени предписанието по т.1 от протокола и ни се присъдят разноските.

Юрисконсулт Н.: Моля да не уважавате жалбата. Издаденото задължително предписание по т.1 от Протокол № 54/14.01.2013г. е законосъобразно и правилно, като работодателят „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД неправомерно е определило длъжности, които самото то е включило в списъка на длъжностите, за които се установява непрекъсваем процес на работа съгласно чл.141, ал.6 от КТ. Същите тези длъжности е включил в списък, който прекъсва работното време. За тези служители е неправомерно веднъж установено за тях работно време с непрекъсваем процес на работа, да се прекъсва работното им време както е сторено впоследствие.

Считаме, че работодателят, след като веднъж е определил за тези длъжности непрекъсваем процес, не може в последствие да определи прекъсване на работното време за същите тези служители.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: