ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори март                          две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 367 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ПС ГРУП” АД, редовно призован, се явява адвокат Атанасов, с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Кмет на Община Приморско, редовно призован, се явява адвокат Мосинов, с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „ПС ГРУП” АД против Заповед № 786/22.12.2010 година на Кмета на Община Приморско, с която е отказано извършването на административна услуга – обработка на подадена данъчна декларация вх. № 1057/02.07.2010 година, в т. ч. попълването на каре с гриф „Попълва се служебно”,  по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти.

 

АДВОКАТ АТАНАСОВ: Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ: Оспорвам жалбата. Считаме, че доводите и мотивите, с които е постановен административният акт, са законосъобразни и от компетентен орган. Представили сме преписката, която моля да приемете. Други доказателства няма да сочим.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ АТАНАСОВ: Моля да постановите решение, с което уважите жалбата, като върнете делото за довършване на процедурата от Община Приморско във връзка с искането ни.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ: Моля да отхвърлите жалбата. Актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и при посочените в него материалноправни основания. Няма основание за извършване на исканата административна услуга.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: