Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер        704                                 от 13.04.2018 г.                                       град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори март  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 366 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Г.М.И., ЕГН **********, с адрес *** и съдебен адрес *** против Решение № 13/04.01.2018 г., постановено по НАХД № 5430/2017 г. на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление № ДАИ-0000094/11.09.2017 г. на Главен директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ (ГДАИ) – София,  с което за нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 2, предл. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3, б. “а” от Наредба № 11/03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, на основание чл. 177, ал. 3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000 лева; като с оспореното решение глобата е намалена на 2 000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен поради нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и необоснованост, както и да отмени наказателното постановление. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. С.И., БАК, представя доказателства и поддържа жалбата на основания, изложени в нея и при условия на евентуалност иска от съда наложената санкция да бъде намалена към нейния минимум предвид материалното положение на касатора.

 

Ответникът по касация – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  - София, редовно уведомен, не се представлява, ангажира писмен отговор по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на Г.М.И. против наказателно постановление № ДАИ-0000094/11.09.2017 г. на главния директор на ГДАИ – София, с което за нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, във връзка с чл.6, ал. 1, т. 3, б. “а” от Наредба № 11/03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, на основание чл. 177, ал.3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лева.

За да измени оспореното наказателно постановление първоинстанционния съд е приел, че то е издадено от компетентен орган, при спазване на административно производствените правила, в предвидената от закона форма и при правилно приложение на материалния закон, но при неправилно индивидуализиране на наложеното наказание.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция  приема за основателно възражението на  касатора относно липсата на компетентност на актосъставителя. Видно от доказателствата, ангажирани по делото, актосъставителят не разполага с териториална компетентност, като съображенията за това са следните:

Наказващият орган не е представил каквито и да било доказателства, от които да се установи териториалната компетентност на органа, съставил АУАН. Пред районния съд, както и пред настоящата съдебна инстанция, не са представени заповеди, с които изпълнителният директор на ИА „АА“ да е указал на датата, посочена в АУАН и в НП, да се извършват контролни проверки по спазване на нормативните изисквания при осъществяване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътни товари на територията на цялата страна според необходимостта. Липсва заповед, в която да е посочено проверките да се извършват от служители на ОО „АА“ гр.Варна“, като по

делото не са налични и доказателства  тези служителите да са поименно определени. В АУАН е посочено, че актосъставителят К.Н.К. е инспектор в ОО „АА“ гр.Варна, но липсват доказателства за изричното му оправомощаване (командироване или други доказателства) с териториална компетентност за гр.Бургас, където е мястото на нарушението.

 Като е достигнал до изводи, различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, а заедно с него да се отмени и процесното наказателно постановление.

Съдът не споделя възражението, изложено в касационната жалба, че наказателното постановление е издадено  от некомпетентен орган. Мотивите за това са следните:

Съгласно чл.166, ал.2, т.8 от ЗДвП (редакция ДВ бр.54/05.07.2017г.), при изпълнение на функциите си по ЗДвП определените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията служби (Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – чл.166, ал.1, т.1 от ЗДвП) имат право да ползват технически средства за измерване на размерите, масата или натоварването на ос и за проверка на техническата изправност на превозните средства, предназначени за обществен превоз или за превоз за собствена сметка на пътници и товари.

В чл.189, ал.1 от ЗДвП е регламентирано, че актовете, с които се установяват нарушенията по ЗДвП, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон, а съгласно ал.12, наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от министъра на отбраната, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от кметовете на общините или от определени от тях длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.

Настоящият съдебен състав намира, че ИА „Автомобилна администрация“ е оправомощена като служба за контрол по ЗДвП, относно спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи, свързани с извършването на превоза, поради което нейните длъжностни лица имат правото да съставят АУАН. Съответно началник отдел „КС“ в ГД „АИ“ е компетентен да издава наказателни постановления по ЗДвП, съгласно чл.189, ал.12 от ЗДвП, съобразно делегираните му правомощия по т.І.5 от заповед № РД-08-249/15.05.2015г. на министъра на транспортна, информационните технологии и съобщенията.  Следователно служителите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  са сред компетентните органи, които имат правомощия да съставят АУАН, да издават НП и да налагат съответно санкции.

 Като е достигнал до изводи, различни от изложените относно териториалната компетентност на актосъставителя, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, а заедно с него да се отмени и процесното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 13/04.01.2018 г., постановено по НАХД № 5430/2017 г. на Районен съд – Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ДАИ-0000094/11.09.2017 г. на Главен директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ – София.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.