Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  540               29  март  2016  година                  град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав в открито заседание на двадесет и трети март, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Г.Д.

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова административно  дело  номер 366  по описа за  2016 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на  чл.38, ал.2 от Закона за държавната собственост/ЗДС/.

Образувано е по жалба на  М.Х.Р. ***, К.Н.К. ***, И.Б.К. *** и Л.Б. ***  против Заповед №РД-09-4 от 20.01.2016 г. на областен управител на област с административен център Бургас, с която на основание чл.34а, ал.2 ЗДС, е наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120  части от имоти-частна собственост, намиращи се в землищата на с.Равда, Община Несебър и гр.Ахелой, Община Поморие, Област Бургас, съгласно подробен устройствен план-парцеларен план, одобрен със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязла в законна сила, съгласно писмо, изх.№АУ14-4 от 19.11.2015 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта досежно определения размер на паричното обезщетение от 715.00 лева за отчуждената част от имот №11.56, целият с площ от 20.121 дка., от които подлежащи на отчуждаване 0.438 дка., находящ се в местността „Давалията“ в землището на с.Ахелой, Община Поморие и представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“/орна земя/, както и в частта относно определения размер на паричното обезщетение от 315.00 лева за отчуждената част от имот №10.21, целият с площ от 13.783 дка, от които подлежащи на отчуждаване 0.197 дка., находящ се в местността „Оранжериите“ в землището на с.Ахелой, Община Поморие и представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“/орна земя/.

 Жалбоподателите, редовно уведомени, чрез процесуалния си представител, поддържат сезиращата съда жалба и твърдят, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като е издадена в противоречие с материалния закон. Твърдят, че определеният размер на обезщетенията е значително занижен. Искат определяне на по-високо и справедливо обезщетение, съобразно пазарната цена на имотите. Ангажират доказателства, вкл. и извършването на съдебно-техническа експертиза. Претендират присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата – областен упавител на област с административен център-Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Моли да се отхвърли. Представил е административната преписка по издаване на процесната заповед.

  Заинтересованата страна- Агенция „Пътна инфраструктура“-София, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна и моли за нейното отхвърляне.

           Административен съд - Бургас, като взе предвид изложените в жалбата доводи, съобрази приложените писмени доказателства и закона, намира за установено следното :

Жалбата е подадена  в срока по чл. 38, ал.2 ЗДС, от лица, които имат правен интерес от оспорването на административния акт, съдържа предвидените в закона форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

           Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

  Видно от представените в административната преписка доказателства се установява, че със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.129, ал.3, т.2, б. „в във вр. с чл. 110, ал.1, т.5 и чл.128, ал.2, 5 и 6 ЗУТ е одобрен подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план за обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120, на територията на  гр.Ахелой, Община Поморие, и  с.Равда, Община Несебър,  Област Бургас, която е влязла в сила, съобразно писмо, изх.№АУ 14-4 от 19.11.2015 г./л.83 и 97-99 от делото/.

На 07.12.2015 година председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е отправил искане, изх.№04-16-2116 от 07.12.2015 г. до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите за одобряване отчуждаването на засегнатите имоти или части от тях за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06, изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120, засягащ землищата на  гр.Ахелой, Община Поморие, и  с.Равда, Община Несебър,  Област Бургас, и да се предложи областния управител на област Бургас да издаде заповед в този смисъл/л.92-96 от делото/.

Със съвместна Заповед №РД-02-14-1413 от 22.12.2015 г./ЗМФ-1286 от 17.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите е одобрено отчуждаването на части от имоти - частна собственост и части от имоти-общинска собственост, намиращи се в землищата на на  гр.Ахелой, Община Поморие, и  с.Равда, Община Несебър,  Област Бургас, засегнати от изграждането на цитирания обект/л.103-117 от делото/.

За имотите, предмет на отчуждаване по Заповед №РД-09-4 от 20.01.2016 г. на областен управител на Област Бургас е изготвен оценителски докалад от независим оценител за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска и урбанизирана територия, засегнати от ПУП-парцеларен план, в частност и процесните/л.118-148 от делото/. Видно от доклада наличието на предоставени сделки с поземлени имоти в земеделска територия е довело до определяне на осреднена цена за землището на гр.Ахелой и с.Равда, съобразно чл.32 и §1а, т.2 ДР ЗДС, която на база предоставените пазарни аналози от съответните Служби по вписванията, възлиза за землището на гр.Ахелой на 1600.00 лева за дка., а за землището на с.Равда на 887.43 лева за дка. Въз основа на тази осреднена цена е определено равностойното парично обезщетение.

На 20.01.2016 година е издадена Заповед № РД-09-4 от областен управител на област с административен център-Бургас, с която наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120  части от имоти-частна собственост, намиращи се в землищата на с.Равда, Община Несебър и гр.Ахелой, Община Поморие, Област Бургас, съгласно подробен устройствен план-парцеларен план, одоблрен със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязла в законна сила, съгласно писмо, изх.№АУ14-4 от 19.11.2015 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, която в частта досежно определения размер на паричното обезщетение от 715.00 лева за отчуждената част от имот №11.56, целият с площ от 20.121 дка., от които подлежащи на отчуждаване 0.438 дка., находящ се в местността „Давалията“ в землището на с.Ахелой, Община Поморие и представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“/орна земя/, както и в частта относно определения размер на паричното обезщетение от 315.00 лева за отчуждената част от имот №10.21, целият с площ от 13.783 дка, от които подлежащи на отчуждаване 0.197 дка., находящ се в местността „Оранжериите“ в землището на с.Ахелой, Община Поморие и представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“/орна земя/ е предмет на оспорване в настоящото производство.

При така установената фактическа обстановка, се налагат следните правни изводи:

          На първо място, заповедта е издадена от компетентен орган-  областен управител на област с административен център- Бургас, съобразно нормата на чл.34а, ал.2 ЗДС.

 На второ място, същата е издадена и в съответната писмена форма със съдържанието предвидено в нормата на чл.34в, ал.1 ЗДС и при липса на допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Спазена е процедурата, предвидена в чл.34а във връзка с чл.33, чл.34в и чл.34 ЗДС. Заинтересованото ведомство е направило мотивирано искане за отчуждаване до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите/ по арг. от чл.34, ал.1 ЗДС/, които със съвместна Заповед №РД-02-14-1413 от 22.12.2015 г./ЗМФ-1286 от 17.12.2015 г.  са одобрили отчуждаването на части от имоти –частна собственост и части от имоти-общинска собственост, намиращи се в землищата на на  гр.Ахелой, Община Поморие, и  с.Равда, Община Несебър,  Област Бургас, засегнати от изграждането на обект  „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06, изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120, засягащ землищата на  гр.Ахелой, Община Поморие, и  с.Равда, Община Несебър,  Област Бургас /л.103-117 от делото/. На основание тази съвместна заповед, влезлия в сила ПУП-парцеларен план, одобрен със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройство, оценителския доклад за определяне на равностойно парично обезщетение на земеделски и урбанизирани имоти, засегнати от одобрения ПУП-парцеларен план  и чл.34а, ал.2 ЗДС, областния управител е издал оспорената в настоящото производство заповед.

           На трето място, заповедта е издадена в съответствие с приложимия материален закон.

Не се спори, че жалбоподателите са собственици на процесните недвижими имоти, част от които са отчуждени с процесната заповед, съобразно представеното Решение №162 от 02.06.1994 г. на Поземлена комисия-Поморие/л.16 и 17 от делото/.

Не се спори, че е налице държавна нужда за принудително  отчуждаване на процесните недвижим имоти по смисъла на чл.34, ал.1 ЗДС.

Спори се относно определения със заповедта размер на паричното обезщетение на отчуждените недвижими имоти.

Равностойното парично обезщетение е цената на отчуждаваните имоти или на части от имоти,  определена  по реда на ЗДС/§1а, т.1 ДР ЗДС/ и следва да е в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, съответно преди одобряването на подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект и за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания/ по арг. от чл.32, ал.2 ЗДС/. А пазарни цени, съобразно легалното определение, посочено в §1а, т.2 ДР ЗДС, са осреднените цени от всички сделки с имоти за покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека – обезпечаваща покупко-продажба на имот, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки, с изключение на тези с предмет идеални части от имоти, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните 20 вписани сделки. Осредняването се извършва въз основа на не по-малко от две относими сделки.

С оглед определяне размера на обезщетението следва да се вземат предвид пазарните цени на имоти, които са с подобни характеристики и се намират в близост до отчуждавания-чл.32, ал.2 ЗДС. Според §1а, т.4 ДР ЗДС имоти, намиращи се в близост до отчуждавания са имотите, които са разположени в едно и също землище в земеделските територии и горските територии, съобразено с отчуждените недвижими имоти, които представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“/орна земя/. Същите са част от  местностите „Давалията“ и „Оранжериите“ в землището на с.Ахелой, Община Поморие.

 Съобразно заключението на извършената съдебно-техническа експертиза, макар и спорено формално от процесуалния представител на жалбоподателите, равностойното парично обезщетение по смисъла на чл.32, ал.2 във вр. с §1а, т.2 и 4 ДР ЗДС за 0.197 дка от нива с площ от 13 787 дка., трета категория в местността „Оранжериите“, представляваща имот №10021 по плана за земеразделяне в землището на с.Ахелой е в размер на 315.00 лева, а за 0447 дка от нива с площ от 20.120 дка, трета категория в местността „Давалията“, представляваща имот №11056 по плана за земеразделяне в землището на с.Ахелой е в размер на 715.00 лева или общо  за двата имота – 1 030.00 лева. Следователно определеното парично обезщетение, посочено в заключението на вещото лице съвпада с това определено в хода на административното производство. Съдът кредитира представеното заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, тъй като е изготвено на база сключени сделки в района, в който се намират имотите, част от които се отчуждава, съответно на критериите, предвидени в §1а, т.2 и 4 ДР ЗДС. Извършената оценка по този ред съдът намира за законосъобразна, тъй като като са установени вписани сделки, събразно критериите на ЗДС.

По тези съображения жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

При този изход на спора разноски на жалбоподателите не следва да се присъждат.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК, Адвинистративен съд-Бургас, VІІІ-ми състав

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

  ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Р. ***, К.Н.К. ***, И.Б.К. *** и Л.Б. ***  против Заповед №РД-09-4 от 20.01.2016 г. на областен управител на област с административен център Бургас, с която на основание чл.34а, ал.2 ЗДС, е наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120  части от имоти-частна собственост, намиращи се в землищата на с.Равда, Община Несебър и гр.Ахелой, Община Поморие, Област Бургас, съгласно подробен устройствен план-парцеларен план, одобрен със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязла в законна сила, съгласно писмо, изх.№АУ14-4 от 19.11.2015 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта досежно определения размер на паричното обезщетение от 715.00 лева за отчуждената част от имот №11.56, целият с площ от 20.121 дка., от които подлежащи на отчуждаване 0.438 дка., находящ се в местността „Давалията“ в землището на с.Ахелой, Община Поморие и представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“/орна земя/, както и в частта относно определения размер на паричното обезщетение от 315.00 лева за отчуждената част от имот №10.21, целият с площ от 13.783 дка, от които подлежащи на отчуждаване 0.197 дка., находящ се в местността „Оранжериите“ в землището на с.Ахелой, Община Поморие и представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“/орна земя/.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                              

                                                            СЪДИЯ :