Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Бургас, № 953 / 19.05.2016г.

 

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                               СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 365 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.268 от ДОПК.

Жалбоподателят „АТАНАСОВ“ ЕООД, гр.Ямбол, представлявано от И.Г.А. в качеството на управител, е оспорил решение №113/28.12.2015 г. на директор на ТД на НАП Бургас, с което е прекратено производството по жалба вх. № 20523/10.12.2013г., подадена от „Атанасов“ ЕООД. С жалбата се твърди незаконосъобразност на оспорения акт, като се иска неговата отмяна и връщане преписката на административния орган за произнасяне по същество. Претендира се присъждане на направените по делото, разноски.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител адвокат Д., поддържа жалбата по изложените в нея съображения, както и направените искания.

Ответникът по оспорването, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Е., намира оспорването за неоснователно. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

По фактите:

Публичните задължения на дружеството жалбоподател са описани в справка за задълженията на задълженото лице (л.103-106).

По делото, с административната преписка, са представени множество обратни разписки с отбелязване за получател – непотърсен.

С постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ 5868/09.05.2012г. (л.99) публичен изпълнител при ТД на НАП - Бургас, офис Ямбол, като е взел предвид, че ще се затрудни събирането на изискуемите публични вземания в размер на 20 544,93лв. е наложил запор върху движими вещи, собственост на „Атанасов“ ЕООД гр. – 2 бр. леки автомобили.

С постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ 0476-000047/07.10.2013г. (л.99) публичен изпълнител при ТД на НАП - Бургас, офис Ямбол, като е взел предвид, че ще се затрудни събирането на изискуемите публични вземания, по образувано изпълнително дело № 476/2013г., в размер – главница 11 938,35лв. и лихва 1 778,68лв. е наложил запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в „Първа инвестиционна банка“ АД. Във връзка с наложения запор, до „Първа инвестиционна банка“ АД е изпратено запорно съобщение изх.№ 0476-000048/07.10.2013г. (л.99).

С разпореждане за изпълнение на запорно съобщение изх.№ 0476-000050/22.10.2013г. (л.70) публичният изпълнител е разпоредил прехвърляне на наличните и последващо постъпващите по сметката на длъжника суми, по изрично посочена сметка на НАП.

Видно от вносна бележка (л.62), на 27.11.2013г. „Атанасов“ ЕООД е внесъл по сметка на НАП сумата от 7 150 лв., която сума е разпределена за погасяване на задължения на дружеството с разпореждане изх.№ 0476-000069/05.12.2013г. (л.63) на публичен изпълнител при ТД на НАП - Бургас, офис Ямбол.

С разпореждане за присъединяване изх.№ 0476-000071/05.12.2013г. (л.60), към изпълнително дело № 476/2013г., в присъединено вземане на приходната администрация в размер на 3009,03 лв.

С разпореждане за изпълнение на запорно съобщение изх.№ 0476-000072/05.12.2013г. (л.59) до „Първа инвестиционна банка“ АД, публичният изпълнител е разпоредил прехвърляне на наличните и последващо постъпващите по сметката на длъжника суми, по изрично посочена сметка на НАП.

С разпореждане изх.№ 0476-000076/13.12.2013г. (л.50) на публичен изпълнител при ТД на НАП - Бургас, офис Ямбол сума, в размер на 9 773,74 лв., е разпределена за погасяване на задължения на дружеството жалбоподател.

С постановления за отмяна на наложени обезпечителни мерки изх.№ 0476-000078/13.12.2013г. (л.49) и изх.№ 0476-000079/13.12.2013г. (л.48) на публичен изпълнител при ТД на НАП - Бургас, офис Ямбол, поради плащане на задълженията в пълен размер, е отменен запора съответно върху наличните и постъпващи суми по банкови сметки и върху превозните средства собственост на дружеството.

С разпореждане изх.№ 0476-000080/13.12.2013г. (л.47) публичният изпълнител е прекратил производството по принудително изпълнение.

С жалба вх.№ 20523/10.12.2013г. (л.46) „Атанасов“ ЕООД е оспорило действията на публичния изпълнител пред директора на ТД на НАП – Бургас, който с решение № 113/18.12.2013г. (л.41) е оставил същата без уважение, като неоснователна. Това решение е било оспорено пред Административен съд Бургас, който с решение 1755/28.10.2014г. по адм.д. № 328/2014 е отменил решението на административния орган и е върнал с указания преписката за произнасяне.

Със съобщение изх.№ 307/23.12.2014г. (л.34), съобразно указанията на съда, на дружеството е дадена възможност да отстрани нередовностите в жалбата, като посочи актът или действието на публичния изпълнител, против който е насочена жалбата. Във връзка със съобщението е депозирано допълнение към жалбата, в което длъжникът е посочил, че сумите преведени и платени по сметка на НАП, надвишават общия размер на задължението и е уточнил (л.32), че оспорва:

-съобщение за доброволно изпълнение от 07.10.2013г., издадено на основание чл.221 от ДОПК за сумата от 11 938 лв. и лихва 1 778,68 лв.;

-постановление от 07.10.2013г. за налагане на обезпечителни мерки чрез запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки на дружеството в ТБ „ПИБ” АД за сумата от 13 717,04 лв.;

-разпореждане от 22.10.2013г. за изпълнение на запорно съобщение до ТБ „ПИБ” АД за сумата от 11 938,35 лв. и лихва 1 828,54 лв.;

-разпореждане от 05.12.2013г. за постъпилата сума от 7 150 лв.;

-разпореждане от 05.12.2013г. за присъединяване в производството по събиране на публични вземания по изпълнително дело № 476/2013г. на вземане в размер на 3 009,13 лв.;

-разпореждане от 05.12.2013г. за изпълнение на запорно съобщение до ТБ „ПИБ” АД за сумата от 7 672,92 лв. и лихва в размер на 2 100,82 лв.

Въпреки направеното уточнение, произнасяне по жалбата не е извършено, поради което с жалба вх.№ ИТ-00-11618/25.09.2015г. „Атанасов“ ЕООД е оспорило пред Административен съд Бургас мълчаливия отказ.

С решение 1928/17.12.2015г. по адм.д. № 1949/2015г. съдът е прогласил за нищожен мълчаливия отказ и е върнал преписката на административния орган с указания за произнасяне съобразно мотивите на предходното решение 1755/28.10.2014г. по адм.д. № 328/2014 на Административен съд Бургас.

С процесното решение №113/28.12.2015 г. директорът на ТД на НАП Бургас е прекратил производството по жалба вх. № 20523/10.12.2013 г. (л.46), подадена от „Атанасов“ ЕООД. В мотивите на решението е посочено, че жалбата е процесулано недопустима, тъй като в нея не се посочва конкретно действие или акт на публичния изпълнител, което се обжалва. Посочено е още, че поканите за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 и съобщението по чл.221, ал.1 от ДОПК не подлежат на обжалване. По отношение на постановление за налагане на обезпечителни мерки от 07.10.2013г. се изтъква, че 7-дневният срок за оспорване е изтекъл. Органът е приел, че разпореждане за присъединяване от 05.12.2013г. е получено от съпругата на управителя на дружеството след депозиране на жалбата срещу действията на публичния изпълнител, а разпореждане за прекратяване на производството по принудително изпълнение е издадено поради погасяване на задълженията. По изложените съображения решаващият орган е прекратил производството образувано по жалба на дружеството.

Правни изводи:

Начините, по които директорът на ТД на НАП Бургас може да се произнесе, след като е сезиран с жалба срещу действия по принудително изпълнение, са посочени в чл.267, ал.2 от ДОПК.

Процесното решение е с правно основание – чл.267, ал.2, т.1 от ДОПК, съгласно което решаващият орган в 14-дневен срок от постъпване на редовна жалба се произнася с решение, с което може да прекрати производството, ако до произнасянето по жалбата длъжникът плати дължимата сума, включително направените разноски.

Съгласно чл.268 от ДОПК, в случаите по чл.267, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 6 длъжникът или взискателят може да обжалва решението пред административния съд по местонахождението на компетентната териториална дирекция в 7-дневен срок от съобщението.

Видно от посочената разпоредба, обжалване на решение постановено в хипотезата на чл.267, ал.2, т.1 от ДОПК, законодателят не е предвидил. Съдът намира, че този законодателен подход е съобразен с волята, която задълженото лице конклудентно изразява чрез плащане на установените публични задължения, а именно – признава същите и пристъпва към погасяване. Освен това, граматическото тълкуване на разпоредбата води до извод, че прекратяване на производството по обжалване на това основание предполага, длъжникът доброволно да е платил задълженията. Настоящият случай не е такъв.

Видно от представените доказателства, срещу задълженото дружество „Атанасов“ ЕООД е започнало и проведено производство по принудително изпълнение за събиране на установени публични вземания. Налице са доказателства за разпределение на суми, постъпили от принудителното изпълнение. Принудителното изпълнение е прекратено с разпореждане изх.№ 0476-000080/13.12.2013г. (л.47).

Предвид изложеното съдът намира, че неправилно административният орган е прекратил производството, образувано по жалба на дружеството срещу действията на публичния изпълнител на основание, което предполага доброволно плащане на задълженията в пълен размер, тъй като такова плащане не се е състояло. Сумите са събрани принудително при все, че по делото няма категорични доказателства за надлежното съобщаване на всяко от принудителните действия, както и доказателства за надлежни посещения на адреса по реда на чл.32, ал.1 от ДОПК, а обратните разписки са с отбелязване непотърсен. Нещо повече, длъжникът не само не е платил доброволно, но е оспорил действията по принудително събиране, които след указания, изрично е посочил (л.30-32). В този случай за решаващият орган е възникнало процесуално задължение да разгледа жалбата по отношение на всяко от оспорените действия на публичния изпълнител и като прецени тяхната законосъобразност да се произнесе по допустимостта и основателността на оспорването. Това е така, защото оспорените действия на публичният изпълнител могат да се окажат незаконосъобразни, а част от тях представляват именно разпореждания относими към реалното събиране на дължимите суми. Ако действията са незаконосъобразни, то сумите са събрани при порочно проведени процедури, още повече, че е налице и твърдение на жалбоподателя за надвзети суми.

Противно на изложеното в мотивната част на решение №113/28.12.2015 г., директорът на ТД на НАП Бургас оскъдно е коментирал оспорените действия на публичния изпълнител, след което е прекратил производството като е приел, че хипотезата на чл.267, ал.2, т.1 от ДОПК включва и принудително събиране на задълженията.

Предвид допуснатото съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на оспорения акт и с оглед задължителното административно оспорване на действията на публичния изпълнител, съдът не може да се произнесе по законосъобразността на оспорените действия на публичния изпълнител. Преписката следва да бъде изпратена на директора на ТД на НАП Бургас, който да извърши преценка за допустимостта на подадената до него жалба от 10.12.2013г. и уточнението към нея (л.30) по отношение на всяко едно от конкретно посочените действия, извършени от публичния изпълнител, като прецени наличието на надлежно съобщаване на обжалваните публични действия, спазване на сроковете за оспорване на тези действия и едва след това, ако намери същата за допустима, да я разгледа по същество, като изложи мотиви по отношение на законосъобразността на всяко от оспорените действията на публичния изпълнител.

Предвид изхода на спора на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените разноски, които са своевременно поискани и доказани, и са в размер на 310 лв. (възнаграждение за адвокат и държавна такса).

Мотивиран от изложеното и на основание чл.268 от ДОПК, Административен съд гр. Бургас,

Р  Е  Ш  И   :

ОТМЕНЯ решение №113/28.12.2015г. на директор на ТД на НАП Бургас.

ИЗПРАЩА преписката на директор на ТД на НАП гр.Бургас за произнасяне съобразно указанията, дадени с настоящото решение.

ОСЪЖДА ТД на НАП Бургас да заплати на „АТАНАСОВ“ ЕООД, ЕИК 128609086 направените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет)лв.

Решението не подлежи на обжалване.                                                     

 

 

                                                                  СЪДИЯ: