ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети април                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 365 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Атанасов” ЕООД, редовно призован, за него се явява законният представител И.А.и представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Е., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на законния представител на страната и пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против Решение № 113/28.12.2015г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е прекратено производството по жалба вх.№20523/10.12.2013г. от „Атанасов” ЕООД срещу действия по принудително събиране на публични задължения от К. М.., на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас-ИРМ Ямбол.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържаме жалбата. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Е. – Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л. 2 и л.3 от делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените изцяло решението на директора на ТД на НАП Бургас и да уважите депозираната жалба, като постановите съдебен акт, с който отмените оспореното решение на ТД на НАП и да върнете преписката на административния орган със задължителни указания. Подробни съображения сме развили в писмена защита, която представям.

Моля в полза на доверителят ми да бъдат присъдени разноски, съгласно представен договор за правна помощ.

ЮРИСКОНСУЛТ Е. – Уважаема госпожо съдия, задълженото лице е натрупало задължения от дълго време, за което е образувано изпълнително дело в ТД на НАП Бургас – ИРМ Ямбол след като публичните задължения не могат да бъдат събрани по доброволен път и е наложен запор на лицето в Първа инвестиционна банка гр. Ямбол. Банката, в отговор на това, е отчислила тези суми, които са били подадени. Лицето претендира, че има още едно задължение, което е доброволно изпълнено и е било присъединено към тази сума. Тази сума, тъй като е също събираема, публичният изпълнител я присъединява към така образуваното изпълнително дело.

В случая, при предходно разглеждане на задълженията от съдебно-счетоводна експертиза се установи, че няма надвзети суми, след като сумата е била погасена и публичния изпълнител е установил, че не е ощетен в тази дейност. В тази насока е издадено и решението на директора на ТД на НАП, поради което и моля да приемете решението на директора на ТД на НАП като законосъобразно и основателно и постановите съдебен акт в този смисъл.

Моля да ни бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение.

 

РЕПЛИКА на АДВОКАТ Д. – Считам за недопустимо насрещната страна да се позовава в настоящия процес на доказателства, събирани в друго административно дело. Това е във връзка с позоваването на експертиза, приета по друго административно дело, водено между същите страни, което не е част от настоящото производство и не е присъединено към настоящото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: