Р Е Ш Е Н И Е  № 620

 

Град Бургас, 2.04.2015г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на двадесет и шести март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав :

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                        2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ГАЛЯ МАРИНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 365 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов”, против решение № 2061 от 19.12.14г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4701 по описа за 2014г. на БРС, с което е потвърдено НП 197/14г. на ДКЕВР, с което касатора е санкциониран с глоба 20 хил. лв. за нарушение на чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на закона – касационни отменителни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, за което излага подробни доводи и съображения в жалбата. Искането от съда е да обезсили като недопустимо, поради липса на мотиви, първоинстанционното решение и да върне делото за разглеждане от друг състав на същия съд или да отмени същото, като постанови ново, с което по същество да отмени изцяло издаденото му от председателя на ДКЕВР наказателно постановление. В условия на евентуалност моли да не се налага наказание поради маловажен случай на административно нарушение. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба на посочените основания и искането от съда.

Ответникът по касация – председателят на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалба в съдебно заседание като неоснователна и моли съдът да постанови решение, с което да остави в сила обжалвания съдебен акт.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

Предмет на обжалване пред районния съд е наказателно постановление № НП-197 от 31.07.2014г., издадено от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с адрес в гр.София, с което на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД-гр.Пловдив за нарушение на чл.63, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.10, т.3 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, във вр. с чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката, е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева, на основание чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката. Видно от подадената до районния съд жалба, дружеството е поискало отмяна на процесното наказателно постановление при изложени в 51 пункта съображения и доводи за незаконосъобразност на същото поради издаването му в нарушение на процесуални правила и в противоречие с материалния закон. 

Видно от мотивите на оспореното решение, районният съд е приел, че е сезиран с жалба против НП 197/14г. на ДКЕВР, с което „ЕВН България Електроразпределение” е санкционирано с глоба 20 хил. лв. за нарушение на чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката. Описал е бланкетно за какво нарушение жалбоподателят е санкциониран, намерил е жалбата за неоснователна поради доказаност на нарушението и не се касае за маловажност, тъй като тези случаи съществено засягат правата на гражданите. Приел е, че глобата е правилно определена и следва да се потвърди.  Диспозитивът на оспореното решение е: „Потвърждава НП 197/14г. на ДКЕВР, с което „ЕВН България Електроразпределение” е санкционирано с глоба 20 хил. лв. за нарушение на чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката.”.

Настоящият съдебен състав намира за основателни възраженията в касационната жалба за допуснати съществени процесуални нарушения по смисъла на чл.348, ал.3, т.1 и т.2 от НПК, вр. чл.348, ал.1, т.2 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН, нарушения при постановяване на оспореното решение.

Потвърждавайки наказателното постановление, районният съд неправилно е възприел, че дружеството-жалбоподател е санкционирано с административно наказание „глоба” – в случая, на юридическо лице е наложена „имуществена санкция” в размер на 20 000 лв. Променяйки вида на наложеното наказание районният съд е постановил съдебен акт извън обхвата на контролните си функции и ограничил правото на защита на санкционираното лице.

Изложените от жалбоподателя възражения и доводи за допуснати множество съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство, за недоказаност на приетата фактическа обстановка, за липса на извършено административно нарушение, за приложимост на чл.28 от ЗАНН и други, не са обсъдени и ценени от районния съд при постановяване на решението, ведно със събраните в процеса доказателства. Съдът се е ограничил единствено да посочи, че не са допуснати процесуални нарушения, нарушението е доказано и не се касае до маловажен случай, без да изложи конкретни съображения, мотивирали тези изводи. В решението не се съдържат каквито и да е мотиви, обосновали извода на районния съд за съответствие на наказателното постановление с материалния закон – липсва обсъждане и преценка на наличните в административнонаказателната преписка доказателства, сочената в АУАН и НП правна квалификация на нарушението и основанието за ангажиране отговорността на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. В този смисъл, основателно е възражението на касатора, че бланкетните мотиви се приравняват на липса на мотиви. Липсата на съображения в съдебния акт по въпроси от съществено значение за спора по делото, а в случая по всички въпроси от значение за административнонаказателната отговорност на дружеството-жалбоподател, съставляват съществено нарушение на процесуалните правила – чл.348, ал.1, т.2, вр. ал.3, т.2 от НПК, обуславящо отмяна на решението, а също и препятства касационната инстанция да проведе надлежния инстанционен контрол.

По изложените мотиви и предвид разпоредбите на чл.221, ал.2 и чл.222, ал.2, т.1 от АПК, оспореното решение следва да бъде отменено и делото върнато на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав при съобразяване с изложените в настоящото решение мотиви.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК, във вр. с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2061 от 19.12.14г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4701 по описа за 2014г. на БРС.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд – гр.Бургас при съобразяване с изложените в настоящото решение мотиви.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ:     1./                              

 

          

                                    2./