Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1251          04.07.2014г.             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 365 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на В.Б.В., ЕГН ********** *** против Решение № 13/06.01.2014г. постановено по НАХД № 4806/ 2013г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 3289/ 10.10.2013 г. на Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” – гр.София, с което за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от Закона за пътищата (ЗП), на основание чл. 53, ал. 1, т. 2, от ЗП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание, касатора чрез процесуалния си представител адв. Св. Г. от БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът по касация – Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” – гр.София, редовно призован, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на В.Б.В. против Наказателно постановление № 3289/10.10.2013 г. на Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” – гр.София, с което за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от Закона за пътищата (ЗП), на основание чл. 53, ал. 1, т. 2, от ЗП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и впоследствие при издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, като са изложени и мотиви относно размера на наложеното наказание и приложението на чл. 28 от ЗАНН.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

          Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. Фактите по делото съдът е установил посредством депозираните показания от длъжностните лица по установяване на нарушението, които е кредитирал изцяло, като последователни, логични и непротиворечиви, кореспондиращи напълно със събрания по делото доказателствен материал.

Застъпваната от касатора теза, че ППС следва да отговоря едновременно на изискванията за извънгабаритно и тежко ППС, не отговаря на волята на законодателя. Тази теза е изложена и в жалбата пред първата инстанция. Настоящият съдебен състав напълно възприема доводите на районния съд че се касае за изброяване на пътните превозни средства, по отношение на които важи забраната за движение без разрешение – „извънгабаритни и тежки ППС”, а не до посочване на определени характеристики, при кумулативното наличие на които дадено ППС не следва да бъде допускано за движение. По тази причина не намира за необходимо да излага отново мотиви в тази насока.

На следващо място не се установяват твърдените в жалбата три нарушения на наредба № 11/2001г. на МРРБ, каквито твърдения се сочат в жалбата, поради което не е налице и нарушение на чл.18 от ЗАНН. В оспореното НП са посочени по отделно натоварванията на отделните оси, а също и общата маса на ППС. В този смисъл, факта на посочване на натоварването на отделните оси не следва да се тълкува като отделно диспозитив на самостоятелно административно нарушение, в каквато насока са заявените възражения.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13/06.01.2014г. постановено по НАХД № 4806/2013г. на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.