Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 909           Година 19.04.2013       Град Бургас

      

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІV-ти състав на дванадесет и първи март две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира ДРУМЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2. Веселин ЕНЧЕВ

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Росица Дапчева

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 365 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите срещу решение № 537/27.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 1024 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Несебър. Счита решението за незаконосъобразно, неправилно, необосновано и постановено при непълнота на доказателствата. Иска се неговата отмяна и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

Ответникът – ЕТ „К-Тива-В.К.”, гр.Поморие с ЕИК ***, редовно уведомен, оспорва касационната жалба като неоснователна и моли да бъде оставено в сила първоинстанционното съдебно решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата и отмяна на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Несебър е отменил наказателно постановление № 27191/28.08.2012г. издадено от касатора, с което на търговеца на основание чл.77 от Закона за туризма за нарушение на чл.55, ал.1 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, на основание чл.86 от ЗТ за нарушение на чл.47, ал.1, т.1 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. и на основание чл.222 от ЗТ за нарушение на чл.127, ал.1 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да постанови решението си съдът е намерил, че наказателното постановление е издадено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. За да обоснове този извод съдът е посочил, че от събраните по делото писмени доказателства се установява по безспорен начин, че към момента на проверката, санкционираният търговец не е стопанисвал проверявания обект, поради което незаконосъобразно е ангажирана отговорността му за установените от контролните органи административни нарушения.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Решението на районния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

В настоящия случай административнонаказателната отговорност на санкционирания търговец е ангажирана за това, че в проверявания обект „МН-Тива”, 3 звезди, гр.Поморие е извършвал туристическа дейност-хотелиерство в място за настаняване – самостоятелни стаи, като е установено: 1. липсва поставено удостоверение за утвърдена категория на видно място в обекта – нарушение на чл.55, ал.1 от ЗТ, 2. липсва поставен ценоразпис на предлаганите услуги в стаите в нарушение на чл.47, ал.1, т.1 от ЗТ и 3.не се поддържа регистър за рекламации, в нарушение на чл.127, ал.2 от ЗЗП.

В случая неправилно е ангажирана отговорността на търговеца, доколкото от събраните в хода на производството писмени доказателства се установява, че не той е лицето осъществяващо туристическа дейност-хотелиерство в проверявания обект. В хода на проверката са представени договор за управление на категоризирани самостоятелни стаи от 10.01.2011г. и  удостоверение за утвърдена категория № 00932. С договора ЕТ „К-Тива-В.К.” възлага на И.Д.К. управлението на собствените категоризирани две стаи находящи се в гр.***. Същевременно видно от удостоверението за утвърдена категория, то е издадено на физическото лице И.Д.К. и тя е посочена като лице извършващо дейност в обекта. Тези доказателства са своевременно представено в хода на проверката, поради което не е налице съмнение за настоящия съдебен състав, че не едноличния търговец е лицето което осъществява дейността в обекта. В допълнение следва да се има в предвид, че дори едното наказание на търговеца е за това, че не е поставил на видно място това удостоверение за категоризация, което не е издадено на него, тоест вменено му е чуждо задължение.

В тежест на наказващия орган е да установи авторството на всяко едно от констатираните деяния, осъществяващи състав на административно нарушение по горепосочените разпоредби, като в случая това задължение не е изпълнено и наказателното постановление е издадено срещу ненадлежно лице.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила решение № 537 от 27.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 1024 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

                                                                                                  2.