Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 881

 

град Бургас, 24.06.2011г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и шести май, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                            ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор Желязко Георгиев изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 365/2011г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

         Касаторът ЕТ „Камея – К.Г.”, представлявано от К. Г.Г., със седалище и адрес на управление гр.***, е оспорил Решение №183/22.12.2010г. постановено по НАХД №215/2010г. на районен съд гр.Средец, с което е потвърдено НП №296/2010г. от 14.10.2010г. на началника на Митница Бургас. С НП на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за нарушение на чл.123, ал.2 от ЗАДС, и лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект „магазин за хранителни стоки”, находящ се в гр.Средец, ул.В.Коларов №36, на осн. чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението. Касаторът счита, че решението на районния съд е неправилно, поради противоречие с материалния закон и необосновано.

         В съдебно заседание, касаторът лично и чрез представител по пълномощие, поддържа жалбата и пледира за отмяна на обжалваното решение, а по съществото на спора за отмяна на НП.

         Ответникът по касационната жалба не изпраща представител и не изразява становище.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас, счита жалбата за неоснователна и предлага да бъде отхвърлена, а първоинстанционното решение да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Решението на районния съд е правилно.

Неоснователно е възражението за допуснати процесуални нарушения в производството по издаване на НП, които не са съобразени от районния съд при постановяване на обжалваното решение. Видно от мотивите на НП, административнонаказващия орган е обърнал специално внимание на маловажността, като е приел, че не може да се направи извод за наличие на маловажен случай и обосновал този извод в НП. Възражението за приложението на чл.28 от ЗАНН е обсъдено и от районния съд, който е приел, че стойността на дължимия акциз няма отношение при формалния характер на състава по чл.123, ал.2 от ЗАДС. Размерът на дължимия акциз е от значение при определяне на наказанието и не са представени доказателства, които да установяват обстоятелства, обуславящи по-ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното административно нарушение, в сравнение с обикновените случаи по чл.123, ал.2 от ЗАДС.

Настоящият състав изцяло споделя тези мотиви.

Ниската стойност на дължимия за констатираните бутилирани алкохолни напитки акциз е взета предвид от законодателя, който при определяне на размера на наказание, в случаите на по-нисък размер на акциза, е предвидил хипотеза, при която наложеното наказание да е във фиксиран размер. Това обстоятелство сочи на извода, че със ЗАДС е определена по-висока степен на обществена опасност при нарушаване на неговите норми, в сравнение на случаите на административни нарушения по общото данъчно и митническо законодателство. Отделно от това, за иззетите алкохолни напитки срокът за реализация с бандерола, който са притежавали е изтекъл около десет месеца преди датата на проверката (30.06.2009г.-08.04.2010г.). Наказаното лице не е изготвило опис на стоките с изтекъл срок на бандерола и не е уведомило писмено Митница Бургас. Като това не е сторено не само в предвидения от закона срок, считано от датата на приемане и получаване на стоката, а и в последствие.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, поради което и на осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение №183/22.12.2010г. постановено по НАХД 215/2010г. на Районен съд гр.Средец.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: