ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На втори април                                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 364 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Д.В., редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.К.Н.-В., редовно уведомена, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА  жалбата на Х.Д.В. против заповед №4/02.01.2018 г. на Заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, с която на жалбоподателя е наредено да премахне собствения си незаконен строеж: „Сграда от допълващо застрояване – гараж“ от тухлена зидария с покрив от дървена конструкция с монтирана метална портална врата, с покрив от дървена конструкция, с приблизителни размери 3,30 м/5,60 м и 3,00 м средна височина, долепен до северната фасадна стена на съществуваща вилна сграда с идентификатор 07079.832.19.1 по КККР на гр. Бургас, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.832.19 по КК на гр. Бургас (УПИ VІІІ-19, кв. 4 по плана на в.з. „Росенец“, гр. Бургас), с искане за отмяна изцяло на заповедта като незаконосъобразна, неправилна, постановена при нарушение на материални норми и процесуалните правила. Прави искане и за присъждане на направените по делото разноски.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Нямам възражение по доклада на съда и разпределянето на доказателствената тежест.

Доказателствени искания няма да соча. Да се приемат представените с административната преписка доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт.

 

Предвид липсата на доказателствени искания от страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, от името на представлявания от мен административен орган Ви моля да отхвърлите жалбата като изцяло неоснователна и недоказана. Процесната заповед е издадена от компетентен орган, при правилно приложение на материалния закон, като са изяснени всички факти и обстоятелства по административното производство. В хода на настоящото дело не са представени доказателства за наличието на несъществено преустройство на съществуваща сграда и в този смисъл възраженията на жалбоподателя са неоснователни. Всички посочени от жалбоподателя пороци не обуславят наличието на нито едно правно основание, което да води до незаконосъобразност на оспорената заповед.

Ето защо, по същество моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите заповедта като законосъобразна и правилна.

Моля да ми присъдите и юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: