О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

297

 

гр. Бургас, 23. 02. 2017г.

 

 

 

Административен съд Бургас, ХХІ-ви състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: Любомир Луканов

 

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 364 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.127ж, във вр. с чл.41, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е  по жалба на „Трейд Център Сливен“ АД, ЕИК ****, с адрес за кореспонденция: гр.Сливен, ж.к. „Нова индустриална зона“, ул. „Банско шосе“ **, представлявано от управителя А.Д.Б., против действия на органите по приходите по предварително обезпечаване на фискален контрол, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 0042715/23.01.2017г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 0008089/23.01.2017г., потвърдени с Решение № 15 от 25.01.2017г. на зам. директора на ТД на НАП – Бургас.

Жалбоподателят иска отмяна на оспорените действия като незаконосъобразни, постановени в противоречие с процесуалните и материалните разпоредби на закона.

Ответникът – зам.директор на ТД на НАП - Бургас не изразява становище по жалбата.

Оспорването е допустимо.

Видно от разписка (лист 13 от делото), Решение № 15 от 25.01.2017г. на зам. директора на ТД на НАП – Бургас е съобщено на служител при дружеството-жалбоподател на 03.02.2017г., а жалбата е депозирана на 01.02.2017г., поради което съдът приема, че жалбата е подадена в срока по чл.41, ал.3 от ДОПК, приложим по силата на чл.127ж, ал.1 от ДОПК, от лице с доказан правен интерес.

На 23.01.2017г. инспектори по приходите при дирекция „Фискален Контрол“ при ЦУ на НАП извършили проверка на място на разтоварване/получаване на стока с висок фискален риск, находяща се в гр.Сливен, индустиална зона, база „Кронос“ АД, бул. „Банско шосе“. Обект на проверката била стока – фъстъци, непечени, без черупки, 22 580 кг., собственост на „Трейд Център Сливен“ АД. Стойността на стоката е посочена в размер на 38 837 евро.

При проверката е установено съответствие между посочените в документите вид и количество на стоката.

За извършената проверка е съставен протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 0042715/23.01.2017г. (лист 15-16 от делото). В протокола освен фактическите констатации, в раздела „други констатации (включително за нарушения)“ проверяващите са посочили „на основание извършен анализ от дирекция „ФК“ при ЦУ на НАП, във връзка с чл.121а, ал.2 от ДОПК и на основание чл.121а, ал.3 от ДОПК е определено обезпечение в размер на 33 531.30 лв.“

С протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 0008089/23.01.2017г. (лист 20 от делото) проверяващите наложили обезпечителна мярка на намерената стока – обезпечение в размер на 33 531.30 лв., като стоката е иззета и оставена на отговорно пазене в склад в базата на „Кронос“ и е назначено лице – отговорен пазач.

Жалбоподателят „Трейд Център Сливен“ АД е оспорил по административен ред предприетите от органите на приходите действия, по предварително обезпечаване на фискален контрол с жалба вх. № ИТ-00-829/24.01.2017г. до ТД на НАП – Бургас (лист 23 от делото).

След като преценил жалбата за неоснователна, с Решение № 15 от 25.01.2017г. (лист 12 от делото) директорът на ТД на НАП – Бургас я е отхвърлил.

В решението е посочено, че оспорените действия са предприети, след извършен анализ от дирекция „ФК“ при ЦУ на НАП и предвид личната преценка и тълкуване на проверяващите, същите са преценили, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено. Според решаващия орган, оспорените актове са издадени при наличие на материални предпоставки и съобразно изискванията за форма, от компетентен орган, при спазване на законовите изисквания и съобразно целите на закона.

Жалбоподателят представя пред съда справка за задълженията към 30.01.2017г. (лист 9 от делото), удостоверяващ липсата на публични задължения. Според него, оспорените действия са незаконосъобразни, поради противоречие с процесуалните правила за провеждане на фискален контрол.

При така установеното от фактическа страна, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е основателна.

Разпоредбата на чл.121а, ал.1 от ДОПК (Нов – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) постановява, че при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на:

1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол;

2. неспазване на забраната по чл.13, ал.3, т.4;

3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката;

4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й.

Според ал.2 и ал.3 от чл.121а на ДОПК, предварителните обезпечителни мерки могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В тези случаи органът по приходите предприема и действия по чл.40 за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. Забраната за разпореждане по чл.13, ал.3, т.4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

В настоящия случай предмет на оспорване са действията на органа по приходите по проверка на стоки с висок фискален риск и действията за обезпечаване на доказателствата. Съдът намира, че в протоколите, които отразяват процесните действия, потвърдени по административен ред с Решение № 15 от 25.01.2017г. на зам. директора на ТД на НАП – Бургас, липсват мотиви за извършването им.

За да се наложат предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката е необходимо да е изпълнено някое от условията, установени в чл.121а, ал.1 от ДОПК, а в конкретния казус не се установи нито едно от тях.

В Протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск № 0042715/23.01.2017г. органите по приходите са описали фактическите констатации при проверката, след което в раздела „други констатации (включително за нарушения)“, са посочили „на основание извършен анализ от дирекция „ФК“ при ЦУ на НАП, във връзка с чл.121а, ал.2 от ДОПК и на основание чл.121а, ал.3 от ДОПК е определено обезпечение в размер на 33 531.30 лв.“. Съдът намира, че изложеното от органите по приходите не може да бъде прието за мотиви, които да обосноват нужда от обезпечителна мярка по смисъла на цитираната норма. Протоколът не съдържа описание на конкретни факти и обстоятелства, относими към приетото за установено основание по цитирания текст. Не съдържа никакво обяснение, нито описание относно извършения анализ. Не е посочено дали дружеството има публични задължения, какви са те ако има такива и какъв е техният размер. Обратно, от представената по делото справка, издадена от ТД на НАП - Бургас, се установява, че „Трейд Център Сливен“ АД няма непогасени публични задължения към 30.01.2017г.

Предприемането на действия за обезпечаване на доказателства е мотивирано отново с „извършен анализ от дирекция „ФК“. Но и за извършването на тези действия не са отразени каквато и да е конкретна информация относно фактите, въз основа на които е направен анализа. Формалното посочване, че при последващо разпореждане със стоките, събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, не може да обоснове действия за обезпечаване на доказателства. Необходимо е органът по приходите да установи конкретни факти, които да дават възможност недвусмислено да се заключи, че именно при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Липсата на мотиви в протоколите, обективиращи оспорените действия не може да бъде преодоляна и със заключението на решаващия орган, че същите са издадени при наличие на материални предпоставки и съобразно изискванията за форма, от компетентен орган, при спазване на законовите изисквания и съобразно целите на закона.

По изложените съображения, съдът приема, че оспорените от жалбоподателя действия, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 0042715/23.01.2017г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 0008089/23.01.2017г., потвърдени с Решение № 15 от 25.01.2017г. на зам. директора на ТД на НАП – Бургас следва да бъдат отменени, като незаконосъобразни.

Така мотивиран и на основание чл.127ж, ал.1, във вр. с чл. 41, ал.3 от ДОПК, Административен съд Бургас, двадесет и първи състав,

 

 

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ действията на органите по приходите по предварително обезпечаване на фискален контрол, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 0042715/23.01.2017г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 0008089/23.01.2017г., потвърдени с Решение № 15 от 25.01.2017г. на зам. директора на ТД на НАП – Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: