ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 364 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.К., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощена, надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, представлява се от А.Д. – специалист в отдел „Правно-нормативно обслужване” в Областна администрация Бургас, надлежно упълномощена – представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура” София, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило становище от Областен управител Бургас относно компетентността на административния орган, издал оспорените заповеди.

ДОКЛАДВА постъпилото за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото допълнителна съдебно-техническа оценъчна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване допълнителното заключение на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице инж. К.Д.М., който е със снета самоличността от предходно съдебно заседание. Вещото лице инж. М. предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Представил съм допълнително писмено заключение с приложения към него, което поддържам.

 

АДВОКАТ А.: Имам един въпрос – Защо при определяне на пазарните цени прилагате коефициент за редукция и след това определяте сумата за обезщетение, предвид това, че в Закона за държавната собственост няма такова изискване? В закона се изискват осреднени цени на всички аналози, без прилагане на редукция.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Намерените и приложени сравними случаи според вещото лице не са с еднакви качества и достойнства, като имам предвид местоположението спрямо брега на Черно море основно. В тази връзка, всеки един сходен обект го редуцирам, за да го преведа по-близо до процесния като местоположение, тоест редукцията се явява като начин за доближаване на местоположението на процесния имот до сходни имоти.

АДВОКАТ А.: Пропуснат е един въпрос, това е трети въпрос – Вещото лице да изчисли обезщетение, като вземе предвид периода съгласно чл. 34, ал. 2, т. 3 от ЗДС във връзка с §1а, т. 2 от ДР на ЗДС. Периодът е 29.05.2014г.-07.09.2015г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: За периода, както от 07.09.2015г. назад до 29.05.2014 г., в същото време отговаря и за периода 12 месеца назад от 07.09.2015г. без включени апортни вноски в анализа, се анализира една единична аналогова стойност с приложена отново към изчисленията редукция на вески един сходен имот с процесния с корекционни коефициенти и единична стойност възлиза на 40,876 лв./кв.м., а за цялата процесна отчуждавана площ от 3135 кв.м. възлиза на кръгло на 128 146 лева.

АДВОКАТ А.: Тази стойност фактически отговаря и за двата периода – периода 07.09.2014г.-07.09.2015г. без апорти, както и за периода 07.09.2015г.-29.05.2014г. без апорти.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Да, точно така. За апортите е отговорено т. А.2.1. на заключението. В допълнителното заключение на стр. 8, т.А.2.1. и т. А.2.2. са дадени различните периоди.

АДВОКАТ А.: По повод въпроса на ответната страна за периода 29.05.2015г.-29.05.2014г., в този период има ли сключени апорти и ако има, имат ли стойност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Има. Във връзка със сега поставеното искане, госпожо съдия, то ми беше поставено и по телефона, сега мога да го изчисля за периода от 29.05.2015г. назад 12 месеца с открити и заложени в първоначалното ми заключение постановление и типов договор и включени два дружествени договора, цитирани в допълнителното заключение по т. 2.1.Ж. и т.2.1.З. от раздел ІV, се анализира една единична пазарна стойност от 49,6225 лв./кв.м. и за отчуждената площ от 3135 кв.м. се изчислява на кръгло 155 557 лева.

Конкретизирам, за периода 29.05.2015г.-29.05.2014г., тоест отчитайки датата на възлагане на оценката в административното производство, като се вземат предвид и два аналогови случая, посочени в основното заключение, и два дружествени договора с включени апортни вноски, цитирани в допълнителното заключение в т.2.1.Ж. и т.2.1.З., пазарната стойност за отчуждената площ от 3135 кв.м. се изчислява на  кръгло 155 557 лева.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: По отношение на допълнителното заключение в т.2 всички имоти, които сте посочили, в регулация ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Видно и от приложената скица – Приложение № 2 към допълнителното заключение, това са урбанизирани територии с допълнително преотреждане на бивши земеделски земи, които не са в титулярните регулационни граници на гр.Ахелой, тоест не са в  регулация на населеното място гр. Ахелой. Нито един от посочените сходни имоти не е в титулярните регулационни граници.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Посоченият имот в т.2.1.Г. е земеделска земя. При положение, че процесният имот е урбанизирана територия, защо включвате в експертизата земеделска земя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: В самия текст по-надолу е записано за този имот: „…, като имотът е в зона, възможна за промяна статута от земеделска в терен за строителство „за ниско застрояване“ и в тази връзка второто, което ме е навело на мисълта, че е сходен, е самата стойност, на която е изповядана сделката. Аз съм оценител от двадесет години. Най-големият район, който обслужвам това е районът на Поморийска община, на Несебърска община, на Бургаска община и не са маловажни тези твърдения, които правя. В тази връзка считам сделката за този имот като за бъдещ имот, който ще бъде урбанизиран с промяна на статута на тази земя и застроен.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Казахте, че не сте включили апортните вноски, защото смятате, че тези не са типичните пазарни сделки и се изчисляват по друг метод. По какъв метод се оценяват имотите, които  се апортират в дадено дружество?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Във връзка с оценяване на недвижими имоти се прилагат няколко метода за определяне на справедливата пазарна стойност, като при включване в апорт на определени имоти на тези дружествени договори, имотът е възможно да се оцени по метода на приходната стойност, сравнен с метода на сравнителната стойност, също може да се ползва един метод, който не е записан в теорията, но се практикува, това е методът на регионалното развитие. Не се оценя изрично и само по метода на сравнителната стойност, за да се прилага, тъй като в случая изрично е упоменато да бъде по сравнителния метод, но от тази позиция считам, че апортните вноски за мен не са материал за ползване.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа оценъчна експертиза, ведно с приложенията към него, при възнаграждение в размер на 300 лева, платими, както следва: 250 лева от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й и 50 лева от внесения от ответника предварителен депозит за изготвянето й.

 

АДВОКАТ А.: Представям  доказателства –  разрешение за строеж № А-11/09.06.2014 г.; заявление за издаване на разрешение за строеж; заявление от жалбоподателя за одобряване на идеен, технически или работен проект; заявление от жалбоподателя, че има подадено искане за издаване на разрешение за строеж за жилищна сграда и издадено разрешение за строеж на ограда. Тези доказателства представям във връзка с възражение, направено в предходно съдебно заседание от заинтересованата страна по повод това, че процесният имот не е урбанизиран и е с възстановено предназначение като земеделски. Спазени са изискванията на закона, има издадено разрешение за строеж и заявления по повод издаването му.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Нямам възражения да се приемат представените доказателства.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се приемат представените доказателства.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото днес представените от адвокат А. писмени документи – разрешение за строеж № А-11/09.06.2014 г.; заявление за издаване на разрешение за строеж; заявление от жалбоподателя за одобряване на идеен, технически или работен проект; заявление от жалбоподателя, че има подадено искане за издаване на разрешение за строеж за жилищна сграда и издадено разрешение за строеж на ограда.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: Уважаеми административен съдия, моля да постановите решение, с което да измените заповедта на Областния управител на област Бургас в частта, с която е определено обезщетение в размер на 19 261 лева за отчуждения на доверителя ми имот, като увеличите размера на дължимото обезщетение. Моля при постановяване на решение да вземете предвид неоспореното заключение на вещото лице в изготвения вариант, съгласно който в обследвания период са включени апорти на недвижими имоти. Разпоредбата на §1а, т. 2 от ДР на ЗДС съдържа неизчерпателно изброяване на възмездни сделки с недвижими имоти, като този неизчерпаем характер на изброяването изрично е подчертано от законодателя с израза „както и други възмездни сделки“. Апортът е възмездна сделка и след като законодателят, след последното изменение на горепосочената норма, стесни нейния обхват и не изключи апорта от кръга на възмездните сделки по §1а, т. 2 от ДР на ЗДС, то следва същият да бъде включен в сделките, които служат като пазарен аналог за определяне на пазарната цена на отчуждените имоти. На следващо място считам, че 12-месечният срок, за който се изследват сделки със сходни характеристики на отчуждения имот по §1а, т. 2 от ДР на ЗДС започва да тече в момента на възлагане на оценката, но не по-рано от три месеца преди датата на искането за отчуждаване, каквото тълкуване налага разпоредбата на чл. 34, ал. 2, т. 3 ЗДС. От събраните по делото доказателства – писмо изх. № 04-16-2116/07.12.2015 г. от  Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е видно, че искането за отчуждаване на заинтересованото от отчуждаването ведомство е направено на 07.12.2015 година. Следователно, най-ранният момент за възлагане на оценката е следвало да бъде 07.09.2015 г. Считам, че нарушаването на който и да е от тези два срока е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, които гарантират, че определеното обезщетение ще бъде равностойно.

На следващо място, моля да имате предвид, ако приемете срока 29.05.2015г.-29.05.2014г., тоест една година преди възлагане на експертната оценка, фактът че и двата аналога, посочени от експерта в настоящото производство, са относими към определяне на пазарните цени на аналози, като единият от използваните от него аналози е този, който е използвал експерта в административното производство, а по отношение на другия аналог, при който страна по делото е община Поморие, считам че е необосновано възражението на ответната страна, че аналогът следва да бъде изключен само защото община Поморие не може да бъде страна по сделките. Практиката в този смисъл е непротиворечива, като съдилищата приемат, че сделки, сключени от общини не следва да бъдат изключени от обхвата на §1а, т. 2 от ДР на ЗДС.

И накрая, моля да имате предвид още, че вещото лице при определяне на пазарните цени е приложило коефициент за редукция и след това е определило сумата за обезщетение. В този смисъл моля при определяне на обезщетението, същото да бъде определено, като се съобрази изискването на Закона за държавната собственост, според който имаме осреднената цена на всички аналози без прилагане на редукция.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски. Представям договор за правна помощ.

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите така подадената жалба срещу заповед № РД-09-4/20.01.2016 г. и заповед № РД-09-5/05.02.2016 г. на Областния управител на област Бургас и да оставите същите в сила.

Моля да ми дадете срок за писмени бележки, в които ще изложа подробно становище.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана против процесните заповеди, издадени от административния орган. В случая подробни съображения съм изложила в писмени бележки, които представям в днешно съдебно заседание.

 

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да представят по делото писмени бележки в 5-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: