ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четиринадесети март                         две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 364 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.К., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощена - представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се представлява от старши юрисконсулт А.И., надлежно упълномощена - представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура” София, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена - представя пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на М.Г.К. против Заповед № РД-09-4/20.01.2016 г. на Областен управител на област Бургас, с която е наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9” Слънчев бряг-Бургас”, участък Обход на Ахелой от км.207+726,37 до км.212+233,06, изпарител при км.207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ ТВ” при км.212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км.201+120, 4.537/9.499 дка идеални части от собствения на жалбоподателката поземлен имот с идентификатор 00833.10.71, като е определено паричното обезщетение в размер на 23 182,00 лева, съгласно т. 5 от приложение към заповед № РД-09-4/20.01.2016 г., с искане за изменение на заповедта в частта, с която е определено обезщетението за отчуждените идеални части от имота и увеличаване размера му.

Съдът ДОКЛАДВА и жалба от М.Г.К. против Заповед № РД-09-5/05.02.2016 г. на Областен управител на област Бургас, с която е изменена Заповед № РД-09-4/20.01.2016 г. на Областен управител на област Бургас, в частта относно същия имот – поземлен имот с идентификатор 00833.10.71, като е определено обезщетение в размер на 19 261,00 лева за отчуждените на жалбоподателката 3.135/9.500 дка идеални части от собствения й поземлен имот с идентификатор № 00833.10.71, с искане за отмяна на заповед  № РД-09-5/05.02.2016 г., в частта, касаеща поземления имот 00833.10.71 и определеното парично обезщетение от областния управител, което е на стойност 19 261,00 лева. Алтернативно иска същата тази заповед да бъде изменена в частта, с която е определено обезщетение в размер на 19 261,00 лева за отчуждените 3.135/9.500 дка идеални части.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам двете жалба – срещу Заповед № РД-09-4/20.01.2016 г. и срещу Заповед № РД-09-5/05.02.2016 г., която е неразделна част.

Моля да отмените заповедта на областния управител, алтернативно да измените заповедта в частта относно поземления имот на моя доверител с идентификатор 00833.10.71 по Кадастралната карта, местност „Оранжерии”, землище на гр. Ахелой.

Да се приемат представените от административния орган доказателства.

Представям едно възражение, което е от моя доверител в рамките на административния процес. Същият е представил това възражение с оглед отразяване предназначението на имота в ПУП-а.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам двете подадени жалби срещу заповед № РД-09-4/20.01.2016 г. и срещу заповед № РД-09-5/05.02.2016 г., като считам жалбите за неоснователни и недоказани.

Да се приемат доказателствата, представени по делото.

Да се приеме представеното от адвокат А. възражение.

Моля да изслушаме вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорваме основателността на двете жалби.

Не възразявам по отношение приемането на представеното възражение.

Моля да се изслуша в днешно съдебно заседание заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата, намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата на М.К. против заповед № РД-09-4/20.01.2016 г. и заповед № РД-09-5/05.02.2016 г., документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на двете оспорени заповеди и днес представеното от пълномощника на жалбоподателя възражение от 19.11.2012 година.

Поради липса на процесуални пречки, ПРИСТЪПВА към разпит и снемане самоличността на вещото лице, както следва:

 

К.Д.М. – 64 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ М.: Представил съм писмено заключение, като моля в заглавието на заключението да се чете: „против заповед (цитирана е действителната заповед, която тогава съм видял) на областния управител”. На следващите редове да се чете: „имот с идентификатор 00833.10.71 по КККР на гр. Ахелой, а не гр. Созопол. Печатна грешка е останала от друг подобен файл. С тази корекция потвърждавам представеното заключение и приложените към него схема и копие от нотариални актове.

АДВОКАТ А.: В т. ІІІ. Проверени документи и книжа, предполагам също е останало от друг файл „землището на гр.Созопол”.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ М.: Да се чете: „землището на гр.Ахелой”.

АДВОКАТ А.: Аз нямам въпроси към вещото лице в този вариант, в който е изготвена експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Искам да Ви попитам, при направената справка в Службата по вписвания гр. Поморие колко са откритите сделки за периода от 12 месеца и тези 6, които обхващате,  последните 6 ли са? Как преценихте точно тях да включите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ М.: Аз съм го записал в заключението. Приел съм онези сделки, които не са изповядани на данъчна или закръглена данъчна цена, или на земеделски имоти по моя преценка реални пазарни цени, които са в зони и местности с възможност и с наличие на съседни преотредени подобни имоти за застрояване, т. е. променен статут.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В т. 2 сте посочили, че взимате период на обследване от м. декември 2014 г. до м.декември на 2015 г., а в т. 4, във втори абзац, пишете, че „…при справка в Службата по вписванията гр. Поморие откри следните сделки за периода м. януари 2016 година” Защо взимате за обследване този период?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ М.: Може би за м. декември не съм открил сделка.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, §1а, т. 2, е посочено, че трябва да бъдат взети сделки 12 месеца преди възлагане на оценката. В доказателствата по делото, в представената оценка е посочено, че договорът за възлагане е от 29.05.2015 г. Спазвайки закона, периодът не следва ли да бъде от м. май 2015 до м. май 2014 г., както е посочено в оценката, която е послужила за издаване на заповедта на областния управител?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ М.: Мисля, че това е юридически въпрос. Аз съм се ръководил изрично от датата на издаване на заповедта за отчуждаване и от никакви други обстоятелства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам изцяло представеното в този вид заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Имам един въпрос към вещото лице. В заключението сте посочили имоти, които са вписани в Службата по вписвания, предвид изповядване на прехвърлителни сделки. Тези имоти, които сте посочил, те със сходни характеристики ли са с отчуждения процесен имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ М.: Всеки сходен имот, който съм приел като такъв, е посочен с едноличните си характеристики, посочен е с разстояние до брега на Черно море, съответно до титулярните регулационни граници на гр. Ахелой, съответно е посочено разстоянието на сходния имот до процесния, намират се в същото землище на гр.Ахелой и на база на разликите в разстоянията до населеното място, съответно наличието на инфраструктура – път, на разстоянието до брега на Черно море, за всеки един имот са приложени пазарни множители, с които да се приведе по-точно до процесния отчуждаван имот. Взети са всички сделки, които би могло да се вземат на пазарни цени. Не е отменена примерно някоя сделка, която е на по-ниска цена.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Отчетено ли е обстоятелството, че имотите, с които сравнявате, се намират до плажната ивица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ М.: Не, това, което просто е налично в този 12-месечен период с пазарен елемент, не със закръглени данъчни и данъчни цени. Има един имот, който съм сравнявал и който е близо до плажната ивица. Ако беше извършено сумарно, без прилагане на пазарни множители, щеше да излезе друга по-висока цена.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и приложените към него схема и нотариални актове при възнаграждение в размер на 350 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвяне на експертизата.

 

АДВОКАТ А.: Имам допълнителни въпроси към вещото лице.

Първият ми допълнителен въпрос касае точно несъответствие на данните, които вещото лице е взело, предвид факта, че заповед № РД-09-5/05.02.2016 г. не е била налична в Административен съд Бургас, поради което моля вещото лице при изчисляване на обезщетението да вземе предвид отчуждената площ  по изменената заповед, която е 3.135дка/9.500 ид. части.

Вторият ми въпрос е: Моля вещото лице да изготви вариант на експертиза, в който да изчисли обезщетението, като в обследвания период да включи  всички относими за определяне на пазарната оценка сделки, включително апортите на недвижими имоти. Вариантът да бъде даден в период, сочен от вещото лице в основното му заключение и за периода от 07.09.2015 г. назад една година – 07.09.2014 година.

И третият ми въпрос е: Под формата на следващ вариант вещото лице да изчисли обезщетение, като вземе предвид периода съгласно чл.34а, ал. 4, т. 3 от Закона за държавната собственост във връзка с § 1а, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, а именно 29.05.2014г.-07.09.2015г. Това е периодът, в който е включен тримесечният период преди възлагане на оценката.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Имам въпрос: Вещото лице, при изготвянето на допълнителна експертиза да се съобрази с разпоредбата на §1а, т. 2 от ДР на ЗДС, като вземе период от 12 месеца от датата на възлагане на оценката с договора – от 29.05.2015 г. назад до 29.05.2014 г., за квадратура 3135кв.м.

Противопоставям се на въпроса да бъдат включени апортните вноски, тъй като считам, че пазарните цени на апортните вноски се определят по други методи, които са извън метода на сравнителната стойност, а той е единственият, който се допуска в настоящия случай за изчисляване на пазарната цена и по този начин апортните вноски не са относими сделки към настоящата пазарна оценка. В този смисъл искането ми е да не се задава този въпрос към вещото лице и вещото лице да не отговаря на него, като от наша страна поставяме въпрос да се изключат апортните вноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Не възразявам да бъде изготвена допълнителна експертиза с поставени въпроси от страна на процесуалния представител на областна управа. Възразявам по отношение на искането на процесуалния представител на жалбоподателя по отношение на въпроси 2 и 3, зададени към вещото лице, относно периодите, по които следва да се изчисли пазарната оценка на имотите със сходни характеристики.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Също по въпрос № 1 да бъде изчислено за тази квадратура по коригираната заповед № РД-09-5/05.02.2016 г., но отново за период от 12 месеца от възлагането – 29.05.2014г.-29.05.2015г.

 

СЪДЪТ, по доказателствата намира, че следва да уважи доказателствените искания на страните, а наведените в днешно съдебно заседание възражения ще бъдат преценени с крайния съдебен акт след обсъждане с другите доказателства по делото и приложимото право, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа оценъчна експертиза по делото, която да отговори на днес поставените от процесуалните представители на жалбоподателя и ответника въпроси, след представяне на документ за внесен предварителен депозит за изготвянето й от жалбоподателя в размер на 250 лв. и от ответника 50 лева, вносими в 3-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд Бургас, която допълнителна експертиза да бъде извършена от вещото лице К.М..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Моля да ми предоставите срок до две седмици за изготвяне на експертизата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да укаже на ответника, че следва да обоснове компетентността си за издаване на оспорените заповеди и при необходимост да приложи доказателства за целта, както и да укаже на жалбоподателя да докаже всички факти и обстоятелства, които твърди в жалбата си, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника, че  трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, включително да обоснове компетентността си за издаване на оспорените заповеди и при необходимост да приложи доказателства за целта.

УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи блогоприятни последици.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.03.2016 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: