Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 816                   от 08.05.2015 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и трети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 364 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Община Камено, представлявана от С. Б. С. – кмет, със съдебен адрес гр. *** против Решение № 41/ 19.01.2015 г., постановено по НАХД № 5527/2014 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 7/02.04.2014 г., издадено от Директора на РИОСВ  гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 166, т. 3 от ЗООС на Община Камено е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът  - Директор на РИОСВ  гр. Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на Община Камено против наказателно постановление № 7/02.04.2014 г., издадено от Директора на РИОСВ  гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 155, ал.2 от ЗООС и на основание чл. 166, т. 3 от ЗООС на Община Камено е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. Първоначално процесното наказателно постановление е било отменено с Решение № 1073/03.06.2014 г. постановено по НАХД № 1878/2014г. по описа на Районен съд Бургас. Вследствие проведено касационно оспорване, посоченото решение е отменено с Решение № 2111/08.12.2014 г., произнесено по КНАХД № 1457/2014 г., като делото е върнато за ново разглеждане от друг състав със задължителни указания. С оспореното в настоящото производство решение, за да потвърди процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че то е издадено от компетентен орган и в рамките на неговите правомощия, като описаната в АУАН фактическа обстановка се потвърждава изцяло от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Не е установено наличието на съществени процесуални нарушения при съставянето на акта за установяване на административното нарушение, съответно при издаване на атакуваното наказателно постановление.

 

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Сезираният съдебен състав напълно споделя мотивите на районния съд относно факта, че не е налице съществено процесуално нарушение относно определянето на правната квалификация за извършеното административно нарушение. Това е така, защото нарушителят не представя доказателства за изпълнение на дадените му предписания във връзка с привеждане в изправност на канализационната система в село Кръстина, община Камено, които са били дадени от административния орган в констативен протокол КП № 006328/04.12.2013 г. В този смисъл същият е напълно наясно в какво се състои неизпълнението му. Също така следва да се има предвид, че чл. 166, т. 3 от ЗООС, във връзка с чл. 165 ясно посочва, че наказанието е за лица, които не изпълняват предписанията в констативните протоколи по чл. 155, издавани от упълномощени длъжностни лица. Не се спори между страните, че  констативен протокол КП № 006328/04.12.2013 г. е издаден на основание чл. 155, ал.1 от ЗООС и че е издаден от упълномощено длъжностно лице. По тази причина жалбата е неоснователна.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 41/19.01.2015 г., постановено по НАХД № 5527/2014 г. на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                2.