ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети март                                 две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 363 по описа за 2018година

На именното повикване в 15:44 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.  В.Т., редовно и своевременно призован,  не се  явява. Изпраща процесуален представител  с адв.С., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

 ОТВЕТНИКЪТ В.С.полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. С. : Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба  от А.В.Т., ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед за прилагане на Принудителна административна мярка №18-0769-000022 от 05.01.2018 година на длъжностно лице при  Сектор „Пътна полиция“  при ОД на МВР Бургас.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на органа е да установи наличие на предпоставките за постановяване на оспорената заповед, включително всички  материално-правни и процесуално- правни предпоставки за издаване на спорния административен акт до степен ненарушаваща правото на защита на жалбоподателя по непоправим в съдебното производство начин. В тежест на жалбоподателя е да установи наличието на всички позитивни факти и обстоятелства, на които се позовава и от които черпи права.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

          СЪДЪТ докладва, че по делото с входящ № 2901/12.03.2018 година е постъпила молба от А.В.Т., чрез процесуалния му представител адв.С., към която са приложени писмени документи, а именно: Предварителен договор за покупко-продажба на МПС л.а. с рег.№ А 7650 МР от 03.02.2017 г. сключен между А.В.Т., В.Т.- продавачи и А.Ж.В.-купувач; Предварителен договор за покупко-продажба на МПС л.а. с рег.№ А 7650 МР от 01.07.2017 г. сключен между А.Ж.В.- продавач и Г.Й.Г.-купувач;

          АДВ.С.: Поддържам жалбата. Да се приемат писмените доказателства.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилата административна преписка, както и писменити доказателства, представени по делото

 

АДВ.С.: Водя един свидетел, който е втория купувач по предварителния договор, който да заяви дали е знаел  кой е действителния собственик. Предоставям на съда да прецени дали същия следва да бъде разпитан.

 

Съдът допуска до разпит водения свидетел, който въвежда в съдебната зала и на когото сне самоличността, както следва:

 

Г.Й.Г.- ЕГН **********, роден на *** година, българин, български граждани, неосъждан, без родство или особени отношения със страните по делото.

 

Предупреден за наказателната отговорност п очл.290 от НК

Обещава  да говори истината.

 

Въпрос на АДВ.С.: Познавате ли А.Т.?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не познавам А.Т., той се явяваше  собственик, но аз съм взел  колата по договор от Н.. Аз я взех от Н.  на изплащане пак с предварителен договор. Аз съм наясно, че това е предварителен договор. Ще я прехвърлим след като изплатя всички вноски. Аз съм я взел от Н. чрез предварителен договор, а той я взе от А. пак  с предварителен договор. Аз ползвам МПС, но в момента не, защото табелите са свалени. Аз плащам на масечни вноски по 300.00 лева.

АДВ.С.: Аз нямам други въпроси към свидетеля.Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.С.: Моля да уважите жалбата и отмените съставената заповед за прилагане на ПАМ на 05.11.2018 година от сектор „Пътна полиция”  срещу А.Т.. Действително събразно изменението на ЗДвП той носи административна отговорност. Но видно от представените доказателства-предварителен договор за продажба на МПС, от което е видно, че А.Т. и съпругата му  прехвърлят на А.В.МПС-то, което е  управляно от трето лице и на което е съставен  административе акт и  на когото е било отнето правото да управлява МПС.  А.Т. не  е знаел за действията на купувача Атанас Василев,  че той е прехвърлил това МПС и на трето лице, като с тази продажба е извършено нарушение. Видно от първия договор  същото е семейна имуществена общност и по този договор фигурира и съпругата му. Освен това в т.4 на същия договор е  записано, че всички тежести във връзка с управлението на МПС-то са в тежест на  Атанас Василев,  той е превишил правомощията,  които са му  предоставени и това е довело до нов предвартелен договор на лице, което към момента на извършване на проверка не притежава свидетелство за правоуправление на МПС. Той не е знаел, че книжката му е отнета. Адвокатът  му е казал, че има наложена марка административно наказание „глоба”, а това,  че е лишен от право да управлява МПС  не е знаел. При извършената проверка се установи, че  той действително е лишен от право да управлява МПС. Всъщност виновен за това  е трето лице и аз не считам, че  А.Т.  следва  да носи  някаква административна отговорност, но този автомобил се води на негово  име в масивите на КАТ. Няма тълкуватенло решение на ВАС  и пледирам за пълна отмяна на Заповедта за налагане на ПАМ. В случай, че приемете, че е извършил нарушение, то моля на Т. да бъде наложена една санкция за снемането на  табелите  в срок от 6 месеца.Моля да отмените наложената заповед за ПАМ. Моля да ми присъдите  разноските.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоутановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 16:03 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: