ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 14.05.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети май                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ЮЛИЯ РАЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЕВА

КНАХ   дело    номер    363    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00  часа се явиха:

 

За касатора – С.М.М., редовно уведомен, се явява адвокат Е., упълномощен от първа инстанция.

За ответника по касация – Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н., упълномощена от първа инстанция.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Е. – Нямам възражения да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ Е. – Поддържам жалбата и посочените в нея основания. Няма да соча нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Няма да соча други доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ Е. – Моля да уважите касационната жалба като се съобразите с посочените в нея правни доводи и съображения. Както административнонаказващият орган така и първоинстанционния съд неправилно е определил субекта на нарушението, като е приел физическото лице С.М. като работодател и като такъв е ангажирана отговорността й по чл. 63, ал. 2 от КТ, като би следвало наказателната отговорност да се ангажира от едноличния търговец като работодател. В подкрепа на твърдението ми по отношение на определението за „работодател” ще посоча тълкувателно решение № 2/2002 г. на ВКС, което моля да имате в предвид при постановяване на решението си. Административнонаказващият орган като е наказал физическото лице е допуснал нарушение на материалния закон и съдът е постановил едно неправилно решение.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Моля да оставите без уважение касационната жалба. По смисъла на § 1 т. 1 от ДР на КТ правилно е ангажирана отговорността й като работодател се явява физическото лице С.М. и като физическо лице тя наема работници и служители. В този смисъл правилно е постановил решението си Бургаския районен съд и като такова моля да го оставите в сила.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Намирам, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, административнонаказващият орган неправилно е посочил субекта на извършител на нарушението като е посочил физическото лице като работодател, работодател се явява едноличният търговец. В този смисъл намирам решението на районния съд като неправилно и незаконосъобразно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: