Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 31         Година 13.01.2009      Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на четиринадесети октомври две хиляди и осма година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар Й.Б. 

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Д., административен характер                  дело номер  363 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от К.А.К. *** и М. А.Я. *** , *** против заповед № 22/07.01.2008г. на кмета на Община Приморско, с която е одобрен ПУП (ПРЗ) и РУП, за УПИ VІ, кв.2, с.Писменово, общ.Приморско. Считат, че заповедта е незаконосъобразна и молят да бъде отменена. В съдебно заседание лично и чрез процесуални си представител поддържат жалбата и ангажират доказателства.

Ответникът по жалбата – Община Приморско, редовно уведомена, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като недопустима и моли да бъде прекратено производството по делото.

Заинтересуваната страна А.К. ***, редовно уведомен изразява становище за основателност на жалбата.

Заинтересуваната страна “Бийкъм Кънстръкшън” ЕООД, гр.Бургас, редовно уведомена изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересуваната страна С. ***,  редовно уведомена не изразява становище по жалбата.

Заинтересуваните страни К.П.К. ***, С.Т.Н. ***, К.К.С. ***, Н.Т.С. ***, С.Т. ***, редовно уведомени, чрез процесуални си представител изразява становище за недопустимост на жалбата, евентуално за неоснователност.

По допустимостта на производството:

Съгласно чл.131 от ЗУТ Заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. В ал.2 т.3 на същия член е посочено, че непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана.

Видно от приложените по делото скици, по действуващият ЗРП собственият на жалбоподателите УПИ V-2 граничи от север изцяло с УПИ VI-2, по плана на с.Писменово.  С предвидената в обжалваната заповед промяна на ПУП, поради предвиждане на улица-тупик, на тази граница УПИ V-2 ще граничи освен с част от новообразувания УПИ ХІХ-2, но и с новопредвидената  улица. След като, по отношение на част от имота, която граничи с имота на жалбоподателите е налице промяна на предназначение, УПИ VІ-2 се явява непосредствено засегнат от плана по смисъла на чл. 132, ал. 2, т. 1, във вр.с ал.1 от ЗУТ и жалбоподателите са активно легитимирани да обжалват заповедта на кмета на община Приморско.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.215 ал.4 от ЗУТ, от заинтересувана страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Със заповед № 22/07.01.2008г.(л.46 от делото) на кмета на Община Приморско е одобрена промяна на Подробния устройствен план за регулация и застрояване засягащ УПИ VІ-2, в кв.2 по плана на с.Писменово с цел делба и обособяване на две новообразувани УПИ. Като правно основание за издаване на заповедта са посочени нормите на чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124, ал.3 от ЗУТ и решение № 11 прието с протокол № 11/13.12.2007г. на Експертен съвет по устройство на територията при община Приморско. Нормата на чл.129, ал.2 от ЗУТ определя, че подробният устройствен план по чл. 128, ал. 3 се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. Съгласно чл.124, ал.3 от ЗУТ изработването на ПУП за част от населеното място или селищно образувание в обхват до три квартала включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, може да се възлага и от заинтересувани лица след разрешение от кмета на общината. Така посочените норми определят правомощията на лицата да възлагат изработването на ПУП, съответно компетентността на административния орган да издава заповеди по този ред, но от тях не би могло да се изведе правното или фактическото  основание за издаването на заповедта. Това се отнася и до цитираното решение № 11 прието с протокол № 11/13.12.2007г. на ОЕСУТ (л.70 от делото), тъй като от една страна с него се отхвърлят направените от жалбоподателите възражения, а от друга страна не е налице формирано решение на комисията, което би могло  да послужи като основание за издаване на заповедта.  Ето защо, следва да се приеме, че заповедта не съдържа фактически и правно основание за нейното издаване и не е мотивирана, с което се нарушава изискването на чл.59, ал.2, т.4 от АПК и което обстоятелство препятства възможността на съда да извърши преценка на нейната законосъобразност.

Тези обстоятелства не биха могли да бъдат изведени и от административната преписка. В чл.134 от ЗУТ са предвидени няколко хипотези, при които  влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят. В мотивирано предписание  (л.55 от делото) с което кмета на общината е допуснал изменение на ПУП /ПРЗ/ на УПИ VІ-2, кв.2 по плана на с.Писменово, с цел делба на две УПИ и предвиждане на застрояване, е посочено, че се издава на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ и чл.136, ал.2, т.6. От така посочени норми също те би могло да се изведе основанието за започването на процедурата, тъй като чл.135, ал.3 определя компетентността на кмета на общината за допускане на изработването на проект за изменение на плана, а посочената разпоредба на чл.136, ал.2, т.6. не съществува в ЗУТ. Така изложеното се отнася и до  Протокол № 7/31.08.2006г. (л.57 от делото) в който ОЕСУТ допуска изготвяне на ПУП /ПРЗ/ на имота, за което като основание е посочено единствено подадена молба, Протокол № 10/14.12.2006г. (л.38 от делото) в който е приет от ОЕСУТ представения ПУП /ПРЗ/ на имота и в който не е посочено никакво основание и Протокол № 11/13.12.2007г. (л.70 от делото) в който ОЕСУТ не уважава направените от настоящите жалбоподатели възражения.

С оглед на така изложеното, след като в заповедта не се съдържат фактически и правни основания за издаването и, и те не могат да се изведат от административната преписка, тя се явява немотивирана. Липсата на мотиви за издаване на заповедта, непосочването на конкретни фактически обстоятелства, съответни на приложената правна норма, препятствуват съдебния контрол по смисъла на чл.146 от АПК и това е самостоятелно основание за отмяна на административният акт като незаконосъобразен. Ето защо жалбата на К.А.К. *** и М. А.Я. ***, се явява основателна и следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № 22/07.01.2008г. на кмета на Община Приморско, с която е одобрена промяна на Подробния устройствен план за регулация и застрояване /ПРЗ/ засягащ урегулиран поземлен имот № VІ-2, в кв.2 по плана на с.Писменово с цел делба и обособяване на две новообразувани УПИ.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: