О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

324

 

гр. Бургас, 28. 02. 2017г.

 

Административен съд Бургас, ХХІ-ви състав, в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 362 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба, подадена от „ДВ ГРУП“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 1337/05.07.2016г. по реда на чл. 186-188 от ЗДДС и разпореденото предварително изпълнение на заповедта. Жалбата е подадена чрез издателя на оспорената заповед и е адресирана до директора на дирекция „ОУИ“ Бургас. С писмо изх. № ИТ-00-1149#1/09.02.2017г. по описа на ТД на НАП Бургас, длъжностно лице действащо вместо директора на ТД на НАП Бургас (писмото е подписано със запетая), жалбата е изпратена в съда.

Съдът, след като се запозна с жалбата и извърши проверка на нейната редовност приема, че същата не му е подведомствена.

Според чл. 126 от АПК съдебните административни производства започват по искане на заинтересованите страни. Цитираната разпоредба установява принципа на диспозитивното начало в административния процес. Т.е. защитата срещу административните актове е обусловена от изрично изразена воля от субекта, легитимиран да я търси, да сезира съда. В случая подателят на жалбата е упражнил право на оспорване по административен ред, като изрично е направил искане за отмяната на заповедта, адресирано до длъжностно лице, което е горестоящ на издателя административен орган. Подведомствеността е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, тъй като обуславя правото на оспорване. Съдът е длъжен да следи за нея служебно, изхождайки от жалбата и формулираното от страната искане. С оглед естеството на обжалвания акт и правилото на чл. 81, ал. 1 от АПК компетентен да се произнесе по жалбата е горестоящия на издателя административен орган, комуто следва да се изпрати преписката. Предметът на жалбата се определя от жалбоподателя и съдът е обвързан от него, като е длъжен да се произнесе по искането за правна защита и съдействие, с което е сезиран, без да тълкува и променя волята на страната, като по този начин подменя предприетия от нея способ за правна защита. (в този смисъл определение № 7749 от 31.05.2012 г. по адм. д. № 6877/2012 г. на ВАС, VII отд.).

Доколкото в оспорения административен акт е посочено, че той подлежи на обжалване по административен ред съгласно чл. 81, ал. 1 от АПК, вр. с чл. 93 от АПК, а жалбата е адресирана до директора на дирекция „ОУИ“ Бургас, видно от обръщението в нея и от съдържанието й, то следва именно по административен ред да бъде разгледана (в този смисъл и определение № 3659 от 31.03.2016 г. на ВАС по адм. д. № 2855/2016 г., V отд.).

Липсата на воля за сезиране на съда и на формиран петитум за отмяната на акта по реда на съдебния административен контрол за законосъобразност, т.е. липсата на жалба по смисъла на чл. 145 от АПК, изключва и компетентността на съда да се произнесе по нейната допустимост и основателност. 

На основание чл. 130, ал. 4, изр. 1-во от АПК производството по делото следва да се прекрати и преписката да бъде върната на надлежния орган – адресат на жалбата.

По изложените съображения и на основание чл.130, ал.4 от АПК, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ДВ ГРУП“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 33, инициирала образуването на адм. дело № 362/2017 г. по описа на Административен съд Бургас и

ИЗПРАЩА жалбата на „ДВ ГРУП“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 33 против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 1337/05.07.2016г. по реда на чл. 186-188 от ЗДДС и разпореденото предварително изпълнение на заповедта, на директора на дирекция „ОУИ“ Бургас, по компетентност.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 362/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му, от оспорващия и от директора на дирекция „ОУИ“ Бургас.

 

СЪДИЯ: