Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    743/19.04.2016      град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на четиринадесети април две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

           2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С.А. и прокурора Георги Дуков, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 362 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Министерство на културата – гр.София против решение №54/15.01.2016г., постановено по НАХД №1680/2015г. по описа на Районен съд – гр.Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление №4806/04.03.2015г. и наложената на „Оварас Вендинг“ ЕООД имуществена санкция в размер на 2 500 лева на основание чл.97, ал.1 от ЗАПСП за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл. 3 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът - „Оварас Вендинг“ ЕООД не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 12.09.2014г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против „Оварас Вендинг“ ЕООД за това, че на 07.08.2014г. е препредавал по кабелна електронно съобщителна мрежа на територията на МБАЛ – Бургас телевизионната програма „Диема Фемили“ в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП – без необходимото по закон съгласие (разрешение) на носителите на права върху нея, предвидено в чл.91, ал.1, т.1, предл.II, вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП. Деянието на дружеството е квалифицирано като нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл.III от ЗАПСП и въз основа на акта е издадено наказателно постановление №4806/04.03.2015г., с което му е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Бургас, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е отменил наложената санкция, приемайки за недоказано извършването на нарушението от „Оварас Вендинг“ ЕООД.

Решението е правилно.

Разпоредбата на чл.97, ал.1, т.6 от ЗАПСП предвижда административно наказание глоба или имуществена санкция за лице, което в нарушение на разпоредбите на закона излъчва по безжичен път, предава или препредава по кабел произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения или радио- или телевизионни програми. Съдържанието на правото на радио- и телевизионната организация, която е осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма е регламентирано в чл.91 от ЗАПСП и част от това съдържание е да разрешава преизлъчването по безжичен път или препредаването по електронни съобщителни мрежи на програмата. Легална дефиниция на понятието „препредаване“ е дадена в §1, т.17 от ДР на Закона за радиото и телевизията, а именно извършването на едновременно и непроменено приемане и предаване, независимо от използваните технически средства, изцяло и без никакви изменения на радио- и телевизионни програми или на големи части от тях, разпространявани за приемане от широката аудитория. В настоящия случай от представените по делото договори между „МБАЛ-Бургас“ АД и „Оварас – Вендинг“ ЕООД и между „Глобъл Комюникейшън Нет“ АД и „Оварас – Вендинг“ ЕООД, се установява, че „Оварас – Вендинг“ ЕООД е изградило електронно-съобщителна мрежа в лечебното заведение, по която се препредава телевизионната програма „Диема Фемили“, но самото препредаване на телевизионния сигнал се извършва от „Глобъл Комюникейшън Нет“ АД. При това положение, като е ангажирал отговорността на ответника по касация, вместо на доставчика на телевизионния сигнал, административнонаказващият орган е постановил незаконосъобразно наказателно постановление, което правилно е отменено от първоинстанционния съд.

По изложените съображения, жалбата се явява неоснователна и трябва да се отхвърли.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №54/15.01.2016г., постановено по НАХД №1680/2015г. по описа на Районен съд – гр.Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: