О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    665     17.03.2015 година, гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на седемнадесети март две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Председател:       Галина Радикова

Членове: 1.  Златина Бъчварова

                                                                                 2. Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 362 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК, вр. чл. 63, ал.2 от ЗАНН.

С протоколно определение № 143 от 21.01.2015 г. по НАХД № 4839/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас е прекратено производството по делото, образувано по жалба на А.П.З. с ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 14-0434-000116 от 01.08.2014 г. на ОДМВР- Бургас, ІІ-ро РУП.

Постъпила е частна жалба от адв. С. М. от АК- Сливен, пълномощник на А.П.З., с искане за отмяна на така постановеното определение и връщане делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. В жалбата се поддържа, че жалбата е изпратена по пощата в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН. Приложено е известие за доставяне.

Ответната страна не е представя становище по частната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 230 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

С оспореното определение Бургаският районен съд е прекратил производството по делото поради просрочие на подадената жалба. За да постанови този резултат съдът е приел, че наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 29.09.2014 г., а жалбата е депозирана на 08.10.2014 г., след изтичане на законоустановения 7-дневен срок за обжалване, поради което се явява недопустима.

Определението е законосъобразно.

По делото не е спорно, а и се установява от приложената в преписката разписка (на л.7 от делото), че наказателното постановление е надлежно връчено на жалбоподателя А.П.З. на 29.09.2014 г. Срокът за оспорване на наказателното постановление е 7-дневен, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал.2 от ЗАНН, и изчислен по правилата на чл. 183, ал.2 от НПК, вр. с 84 от ЗАНН, е изтекъл на 06.10.2014 г.- присъствен ден. Жалбата срещу наказателното постановление е депозирана във ІІ-ро РУП, ОДМВР- Бургас на 08.10.2014 г. с вх. № М-1050, т. е. извън рамките на преклузивния срок за упражняване на това право. По делото липсват доказателства жалбата да е изпратена по пощата. Приложеното към нея известие за доставяне не удостоверява депозирането и́ в законоустановения срок, доколкото в него липсва отбелязване относно съдържанието на пратката, а и като неин подател е посочено друго лице- „Дрийм агро“ ЕООД, чрез адв. С. М. При тези данни съдът приема, че производството по делото законосъобразно е прекратено от БРС, поради което атакуваното определение следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо, вр. с чл. 236 от АПК, Бургаският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 143 от 21.01.2015 г. по НАХД № 4839/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас, с което е прекратено производството по делото.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.